Son yüklənənlər

 • 1) Bazarin tipləri və modelleri (ƏHMƏDZADƏ AYDİN UCOT-AUDİT) - 1 dəq 2 san qabaq

  Bazarin tipləri və modelleri

 •      


 • 2) Bazar və bazar iqtisadiyyatı (Orxan Boyukkishiyev) - 3 dəq 20 san qabaq

  Bazar və bazar iqtisadiyyatı

 •      


 • 3) Firmalar Arası Bazar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi (Xalid Cavadov) - 3 dəq 48 san qabaq

  Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan iqtisadiyyatında firmalar arası bazar münasibətləri və onlar arası münasibətlərin təkmilləşdirilməsinin təhlili

 •      


 • 4) Azərbaycanda büdcə-vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları (Naim Cahidzade) - 4 dəq 24 san qabaq

  Magistr dissertasiyası

 •      


 • 5) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq) - 6 dəq 16 san qabaq

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 6) Materialların proqram təminatında analitik uçotun xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 6 dəq 27 san qabaq

  Materialların uçotu
  Material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  Mal və taraların mədaхili və məхarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi хüsusiyyətləri

 •      


 • 7) beynəlxalq rəqabət (N.H) - 6 dəq 44 san qabaq

  Rəqabətin funksiyaları, növləri, tipləri və modelləri
  M.Porterin rəqabət nəzəriyyəsi. Beynəlxalq rəqabət probleminə müasir yanaşmalar
  Beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti

 •      


 • 8) Beynəlxalq bazarlarda rəqabət üstünlüyü (Nərimanov Nəriman) - 6 dəq 44 san qabaq

  Bazar anlayışı,beynəlxalq bazar və beynəlxalq bazarın formaları
  Rəqabət anlayışı,funksiyaları və növləri
  Beynəlxalq bazarlarda rəqabət üstünlüyü
  Beynəlxalq rəqabət probleminə müasir yanaşmalar

 •      


 • 9) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 7 dəq 13 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 10) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında xərclərin uçotu (Müşfiq) - 7 dəq 37 san qabaq

  Maliyyələşmənin uçotu
  Pul vəsaitlərinin uçotu
  Kassa əməliyyatlarının uçotu
  Xərclərin uçotu

 •      


 • 11) Bazar rəqabəti və onun formaları (Sanan) - 7 dəq 45 san qabaq

  Marketinq fəaliyyətində rəqabət və onun növləri. Müxtəlif müəssisələrin rəqabət qabiliyyəti. Müasir dünya bazarında rəqabət qabiliyyətliliyinin tədqiqi.

 •      


 • 12) Dunya teserrufati (Eliyarova Aygul) - 7 dəq 49 san qabaq

  Dunya teserrufati. Senaye sahelerinin inkiwafinin yerlewdirilmesi

 •      


 • 13) Heyyətin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması (Müşfiq) - 8 dəq qabaq

  Kadr siyasəti
  Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi
  Kadrların öyrənilməsi, seçilməsi və qiymətləndirilməsi
  İşçilərə təsir etmə və yaxud hakimiyyət funksiyası

 •      


 • 14) Məhsul satışının auditi (Müşfiq) - 8 dəq 12 san qabaq

  Məhsul istеhsalı, sa¬tı¬şı və məs¬rəf¬lə¬rin audi¬tinin məqsəd və vəzifələri
  Məhsul istеhsalı, satışı və məsrəflərlə bağlı əməliyyatların nоrmativ hüquqi bazası
  Məhsul istеhsalı, satış və məsrəflərlə bağlı əməliyyatlar auditinin məlumat mənbələri və metodikası
  Məhsul istеhsalı, satışı və məsrəflərin audit-yохlama nəticələrinin yеkunlaşdırılması

 •      


 • 15) İnsan populyasiyalarında qidalanmanın ekologiyası (Qamboyzade Gulzar) - 8 dəq 17 san qabaq

  İnsan populyasiyalarında qidalanmanın ekologiyası

 •      


 • 16) Maliyyə mexanizmi və onun təşkili xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 8 dəq 25 san qabaq

  1. Maliyyənin funksiyaları
  2. Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olun¬ma me-xanizmi
  3. Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları

 •      


 • 17) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad) - 8 dəq 37 san qabaq

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 •      


 • 18) Baş beyin yarımkürələri (qumru) - 8 dəq 50 san qabaq

  Baş beyin yarımkürələri

 •      


 • 19) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev) - 9 dəq 4 san qabaq

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 •      


 • 20) İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi (Müşfiq) - 9 dəq 17 san qabaq

  1. Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
  2. İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
  3. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik
  4. Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri

 •      


 • 21) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad) - 9 dəq 31 san qabaq

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 •      


 • 22) Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi - yığcam nəzəriyyə (Yuli A.) - 9 dəq 42 san qabaq

  Beynəlxalq münasibətlər tarixi fənni üçün üç fərqli ədəbiyyatdan yığılmış qısa konpektlər.

 •      


 • 23) Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə müəssisə balansının likvidliyinin təhlili (Müşfiq) - 9 dəq 55 san qabaq

  1. Vaxt amilini hesaba almaqla balansın likvidliyinin təhlili
  2. Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə balansın likvidliyinin təhlili
  3. Müəssisənin likvidliyini qiymətləndirmək üçün meyarlar sistemi
  4. Ödənişqabiliyyəti olmayan müəssisənin maliyyə təhlilinin daha da dərinləşməsi metodikası.
  5. Müəssisənin ödəmə imkanlarının proqnozlaşdırılması

 •      


 • 24) Təlimin prinsipləri (Faiq.X) - 10 dəq 9 san qabaq

  Təlimin prinsipləri

 •      


 • 25) Uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Müşfiq) - 10 dəq 22 san qabaq

  Mühasibat (maliyyə) hesabatının mahiyyəti, əhəmiyyəti və xüsusiyyətləri
  Ölkəmizdə mühasibat uçotuna rəhbərlik

 •      


 • 26) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə) - 10 dəq 34 san qabaq

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 •      


 • 27) Əhalinin həyat səviyyəsi (Müşfiq) - 10 dəq 47 san qabaq

  1. Əhali məşğuliyyətinin nəzəri əsasları
  2. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq səviyyəsi və onun təhlili
  3. Sosial təminat və məşğulluq problemlərinin həlli yolları

 •      


 • 28) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev) - 11 dəq 3 san qabaq

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 •      


 • 29) İSPANİYANIN SİYASİ SİSTEMİ (Elmir Memmedov) - 21 dəq 40 san qabaq

  İspaniya parlament formasında idaretmə üsulna malik konsitutsiyalı monarxiyadı. Milli ayram olan İspanidad günü 12 oktyabr tarixində qeyd olunur.

 •      


 • 30) Azərbaycan Dilinin Yaranması Haqqında Bəzi Mülahizələr (Həmidov Elçin) - 22 dəq 5 san qabaq

  Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi va sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərinda dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq va təhriflərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hazırda ölkəmizda çox əlverişli şərait mövcuddur. Dil öz daxili qanunları əsasında inkişaf edirsə də, onun tədqiq va tətbiq edilmasi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu inkişafın daha sürətli va dolğun olmasına təkan verir.

 •      YER Hostinq