Son yüklənənlər

 • 1) Streptokoklar (Bahar Quluzade) - 38 san qabaq

  Streptokokların törətdikləri xəstəliklər, onların patogenezi

 •      


 • 2) Əlehqazdan istifadə qaydaları (Elmira) - 1 dəq 38 san qabaq

  Əlehqazdan istifadə qaydaları

 •      


 • 3) I Şah Abbasın islahatları (Həmid) - 2 dəq 1 san qabaq

  I Şah Abbasın islahatları

 •      


 • 4) Həzm sistemi xəstəlikləri zamani istifadə olunan dərman maddələrinin kliniki farmakologiyasi-proton pompasi inhibitorlari, qastroprotektorlar (Arzu) - 2 dəq 27 san qabaq

  Həzm sistemi xəstəlikləri zamani istifadə olunan dərman maddələrinin kliniki farmakologiyasi-proton pompasi inhibitorlari, qastroprotektorlar

 •      


 • 5) SULARIN GİGİYENİK ƏHƏMİYYƏTİ, GİGİYENİK MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN SUYUN İSTİFADƏ OLUNMA İSTİQAMƏTLƏRİ (Nəzrin Məmmədova) - 3 dəq 45 san qabaq

  SULARIN GİGİYENİK ƏHƏMİYYƏTİ, GİGİYENİK MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN SUYUN İSTİFADƏ OLUNMA İSTİQAMƏTLƏRİ

 •      


 • 6) Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları (Faiq.X) - 5 dəq 45 san qabaq

  Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları

 •      


 • 7) Azərbaycanda Erkən Dövlət Qurumları və Qədim Dövlətlər (Aqil) - 10 dəq 44 san qabaq

  Azərbaycanda Erkən Dövlət Qurumları və Qədim Dövlətlər

 •      


 • 8) Çirkab suların əmələ gəlmə mənbələrinə görə təsnifatı (Kərimli Kənan) - 11 dəq 14 san qabaq

  Çirkab suların əmələ gəlmə mənbələrinə görə təsnifatı

 •      


 • 9) Gələcəyin intellektual robotları. Süni intellekt sistemləri (Şərqiyyə) - 13 dəq 46 san qabaq

  Gələcəyin intellektual robotları. Süni intellekt sistemləri

 •      


 • 10) BÖYRƏK DAŞI XƏSTƏLİYİ (Ramid) - 15 dəq 7 san qabaq

  Böyrək daşı xəstəliyi – böyrəklərin ən çox yayılmış xəstəliklərindən biridir. Bu zaman böyrəklərdə və/və ya sidik xaric edən digər orqanlarda daşlar əmələ gəlir.

 •      


 • 11) Komputer qrafikasının növləri(rast,vektor,fraktal) (IMRAN (ƏLİYEVA NÜSABƏ)) - 15 dəq 19 san qabaq

  İnformatikanın xüsusi bölməsi olan komputer qrafikasına daxil olan çoxsaylı qrafik proqramlarla yeni şəkillər çəkmək, hazır şəkillər üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmək mümkündür. Belə proqramlara Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photostiller, Corel Draw, Macromedia Flash, Macromedia Freehand, Macromedia Fotographer, Macromedia DreamWeaver, Ulead Gif Animator və s. missal göstərmək olar. Kompüterin diskində saxlanılan şəkillər rəqəmsal təsvirlər adlanırlar. Belə ki, kompüterin yaddaşında bütün şəkillər rəqəm şəklində (0 və1) saxlanılır.

 •      


 • 12) İncəsənətşünaslıq ekskursiyaları (Eyvazlı Elçin) - 15 dəq 31 san qabaq

  İncəsənətşünaslıq ekskursiyaları haqda

 •      


 • 13) Beynəlxalq Reklam Bazarında İnternetin rolu və perspektivləri. (Elçin Manafov) - 15 dəq 43 san qabaq

  BEYNƏLXALQ REKLAM BAZARININ INKIŞAFINDA INTERNETIN ROLU.
  Reklam,onun mahiyyəti və funksiyaları.
  Beynəlxalq reklamın internet və digər informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə əlaqəsi.
  Beynəlxalq reklam bazarında internetin ümumi göstəriciləri.
  Beynəlxalq reklam bazarının hazırki istehsal-istehlak prosesindəki rolu və perspektivləri.

  AZƏRBAYCANDA REKLAM BAZARI,ONUN INKIŞAFINDA INTERNETIN ROLU VƏ BEYNƏLXALQ REKLAM BAZARINA INTEQRASIYASI.
  Azərbaycanda reklam.
  Azərbaycan reklam bazarında internet və digər İnformasiya Telekommunikasiya anlayışı.
  Azərbaycanda reklamın inkişafında internetin rolu və nəaliyyətləri.
  Ölkədəki informasiya texnologiyalarının beynəlxalq reklam bazarı ilə vəhdəti və inkişaf perspektivləri.

 •      


 • 14) Qədim Alban dövləti (Xanim) - 15 dəq 52 san qabaq

  Alban dövletinin yaranması. İctimai quruluşu və şəhərləri.
  Dövlətin ərazisi, əhalisi, təsərrüfatı.
  Albaniyanın işğallara qarşı mübarizəsi.
  Alban yazı ve əlifbası. Və erməni təcavüzünə məruz qalması.
  Yerli Alban mənbələrinin Azərbaycan mənbələrinin öyrənilməsində rolu.

 •      


 • 15) Utopik Sosialisltlərin iqtisadi baxışları (M. Roman) - 16 dəq 43 san qabaq

  1. Ilkin utopik sosialistər
  2. Klassik utopik sosialistər
  2.1 Sen-Simon
  2.2 Şarl Furye
  2.3 Robert Ouen.

 •      


 • 16) muhasibat ucotunun predmeti metod ve prinsipleri (niko) - 16 dəq 46 san qabaq

  muhasibat ucotunun predmeti metod ve prinsipleri

 •      


 • 17) Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı (Cavid Qədirov) - 17 dəq qabaq

  1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi.
  2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları.
  3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası.
  4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.
  5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi.
  6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi, tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri.
  7. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında psixoloji fikrin inkişafı.

 •      


 • 18) Havanın rütubətliyinin ölçülməsi (Etibar Yunusov) - 17 dəq 13 san qabaq

  Havanın rütubətliyinin ölçülməsi Havanın rütubətliyi üzərində müşahidələr aparmaq üçün qəbul olunan cihazlar su buxarının varlığını çəki ilə deyil, onların civə sütunu ilə (millimetrlərlə) ifadə olunan elastikliyi ilə ölçülür. Havanın öz elastikliyi də bu üsulla təyin olunur. Millimetrlərlə buxarın elastikliyini ifadə edən ədədlər, onların çəkilərini göstərən ədədlərə yaxındır. Belə ki, sıfır dərəcə temperaturda doyduran buxarların elastikliyi 4,9 mm, onların 1 kub m-də çəkisi isə 4,1 qramdır.

 •      


 • 19) Sekerli diabet (Ayise) - 17 dəq 23 san qabaq

  daxili xesteliklerden referat

 •      


 • 20) Tayvanın iqtisadi sosial coğrafiyası (İbrahimli Kamil Zakir) - 17 dəq 36 san qabaq

  Tayvanın iqtisadi sosial coğrafiyası

 •      


 • 21) Taun (Konul) - 17 dəq 42 san qabaq

  Taunun çöplərinin morfo – bioloji xassələri

 •      


 • 22) İnformasiyanın mahiyyəti və xüsusiyyətləri (Kərəm Məmmədov) - 18 dəq 10 san qabaq

  İnformasiya nədir? İnformasiya termini “informatio” latın sözundən əmələ gəlib “xəbərvermə”, “izahetmə” mənasını verir, mahiyyətcə, informasiya göndərənlə (informasiya mənbəyi) qəbul edən arasında hər hansı formada dioloqun (qarşılıqlı əlaqənin) mövcudluğunu nəzərdə tutur.

 •      


 • 23) Sərbəst işlər (Mehpare) - 18 dəq 26 san qabaq

  1. Bakteriyaların təbiətdə rolu
  2. Tsiklosporlular sinfi
  3. Nemalionlar sırası
  4. Göbələklər aləmi
  5. Saproleqniya sırası
  6. Marattilər sırası
  7. İtburnukimilər yarımfəsiləsi
  8. Söyüdçiçəklilər fəsiləsi
  9. Paxlalılar sırası
  10. Cığçiçəklilər fəsiləsi

 •      


 • 24) Azərbaycanda aviasiyanın inkişafı tarixi (cahangir) - 19 dəq 8 san qabaq

  Azərbaycanda hava nəqliyyat sektorunun inkişaf tarixi və onun respublikadaxili əlaqələrdə rolu – Respublikanın əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsi başqa nəqliyyat sahələri kimi, hava nəqliyyatının inkişafına təsir göstərmişdir.

 •      


 • 25) Küləyin şiddəti (Etibar Yunusov) - 19 dəq 32 san qabaq

  Havanın yüksək atmosfer təzyiqi sahəsindən alçaq atmosfer təzyiqi sahəsinə doğru üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsinə külək deyilir. Külək Yerdə təzyiqin qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranır. Təzyiq fərqi nə qədər çox olsa, küləyin gücü və sürəti bir o qədər böyük olar. Külək – istiqaməti, sürəti və gücü ilə xarakterizə olunur. Küləyin sürəti anemometr ilə, küləyin istiqaməti və gücü isə flügerlə ölçülür.

 •      


 • 26) Mülki müdafiənin rolu, quruluşu, qüvvələri və onların vəzifələri (İlqar Dadaşov(BBU)) - 20 dəq 36 san qabaq

  Müasir şəraitdə mülki müdafiənin rolu və məqsədi.
  Mülki müdafiə xidmətləri və onların vəzifələri.
  Mülki müdafiə qüvvələri.

 •      


 • 27) Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Alegria) - 20 dəq 57 san qabaq

  Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun səciyyəsi

 •      


 • 28) Leykosit sisteminin pozulması. (leykositozlar, leykopeniyalar, aqranulositozlar, aleksiya, onların növleri, sebebleri ve inkişaf mexanizmleri (Safura Serdarqızı) - 21 dəq 36 san qabaq

  patfız

 •      


 • 29) Əmtəə istehsalı və pul (Orxan Boyukkishiyev) - 24 dəq 41 san qabaq

  Əmtəə istehsalı və pul

 •      


 • 30) Mədə xərçəngi (doctor) - 25 dəq 11 san qabaq

  MƏDƏ XƏRÇƏNGİ

 •      YER Hostinq