Son yüklənənlər

 • 1) AZƏRBAYCANDA FƏLSƏFİ FİKRİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ (Məğrur Səfərov) - 2 dəq 2 san qabaq

  Qədim dövr Azərbaycan fəlsəfəsi.
  Azərbaycanda islama qədərki fəlsəfi təlimlər, onların səciyyəsi.
  Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsinin səciyyəsi, əsas nümayəndələri və cərəyanları.
  Yеni dövr Azərbaycanda fəlsəfi fikrin təkamül istiqamətləri və xüsusiyyətləri.
  Azərbaycanda Maarifçilik cərəyanının görkəmli nümayəndələri A.Bakıxanov və M.F.Axundzadənin fəlsəfi dünyagörüşü.

 •      


 • 2) Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və əsas formaları (Pərviz) - 3 dəq 53 san qabaq

  Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və əsas formaları

 •      


 • 3) Təlim motivləri (Qurban) - 4 dəq 20 san qabaq

  Motivler hər bir fəaliyyət sahəsinde özünəməxsus xüsusiyyətlərlə təzahür edirlər. Bu cəhəti nəzərə alsaq, biz onları fəaliyyətin E növlərinə görə: oyun, təlim, əmək və yaradıcılıq motivləri kimi xarakterizə edə bilərik.

 •      


 • 4) Mədəniyyət anlayışının çoxcəhətliliyi (Abbasov İlqar) - 6 dəq 18 san qabaq

  Mədəniyyət anlayışının çoxcəhətliliyi

 •      


 • 5) Latin dili(Tibb) isim (Aytan Mammadli) - 6 dəq 19 san qabaq

  Isim

 •      


 • 6) Sifət haqqında məlumat və uzlaşan təyin (Eyyub 662b) - 6 dəq 20 san qabaq

  Sifət haqqında məlumat və uzlaşan təyin

 •      


 • 7) FƏLSƏFƏ VƏ İCTİMAİ ŞÜURUN BAŞQA FORMALARI ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏ (BAXŞƏLİYEVA FİDAN UÇOT-İQTİSAD 782) - 7 dəq 5 san qabaq

  Fəlsəfə və din ,Fəlsəfə və əxlaq ,Fəlsəfə və Hüquq

 •      


 • 8) Qədim şərqdə fəlsəfi fikirlərin meydana gəlməsi (Ruslan) - 7 dəq 53 san qabaq

  Qədim Misirdə fəlsəfi fikrin təşəkkülü
  Qədim Babilistanda fəlsəfə
  Qədim Hind fəlsəfəsi
  Qədim Çində fəlsəfi fikir

 •      


 • 9) Astranomiya (Lale) - 8 dəq 38 san qabaq

  Onun bölmələri,öyrəndiyi əsas mənbələr

 •      


 • 10) Yas psixologiyasi (VUSALE Elm.Akd.Zamin.Kom merkezi) - 9 dəq 12 san qabaq

  Yas psixologiyasi

 •      


 • 11) YENİ DÖVR FƏLSƏFƏSİ (Seymur) - 9 dəq 36 san qabaq

  Yeni dövr fəlsəfəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri;
  F.Bekon və onun induktiv metodu;
  R.Dekart;
  B.Spinoza. «Azadlıq dərk edilmiş zərurətdir»;
  «Monadologiya» və onun müəllifi Leybnits;
  C.Lokkdan Kanta qədər.
  Yeni dövr fəlsəfəsinin təbii-elmi müqəddəm şərtləri
  Yeni dövr fəlsəfəsində ontologiya və qnoseologiya problemləri
  Yeni dövr fəlsəfəsində sosial-fəlsəfi konsepsiyalar

 •      


 • 12) AĞCİYƏR EMFİZEMASI (huseyn781b) - 10 dəq 18 san qabaq

  AĞCİYƏR EMFİZEMASI

 •      


 • 13) Stekdə rekursiv prosedurlar (Seyid-Kənan Bağırov) - 11 dəq 41 san qabaq

  Stekdə rekursiv prosedurlar haqqında.

 •      


 • 14) Gəlirlərin əhali qrupları arasında optimal bölüşdürülməsinin modelləşdirilməsi (Nicat Mehdiyev) - 13 dəq 21 san qabaq

  Azərbaycan Respublikasında əhali qruplarının gəlirlərinin quruluşu, qeyri- bərabərliyi və bölgüsünün təhlili.
  Əhali gəlirlərinin qeyri-bərabərliyi ve onun gostericileri.
  Gəlirlərin dinamikasının təhlili və proqnozlaşdırılması.

 •      


 • 15) Müəssisədə ( firmada ) istehsal prosesi və onun təşkili (Resad Surxayzade) - 13 dəq 31 san qabaq

  1. İstehsal prosesinin mahiyyəti İstehsal prosesi əsas, köməkçi və xidmətedici əmək və habelə təbii proseslərin məcmusu olub, onların qarşılıqlı təsiri və əlaqəlaləri vasitəsilə xammal və ya materialın hazır məhsula çevrilməsi texnologiyasıdır. Başqa sözlə, müəssisənin istehsal prosesi ənıək cisimlərinin (xammal, material və s.-nin) hazır məhsula çevrilməsinə yönəldilmiş müxiəlif maşın və avadanlıqların vasitəsilə həyata keçirilən texnoloji əməliyyatları özündə birləşdirir, onların məcmusudur. İstehsal prosesi məhsulun istehsah ilə bağlı, insanların silahlandıqları texnika vasitəsi ilə əmək cisimlərinə yönəltdiyi məqsədyönlü, qarşılıqlı təsir və əlaqələri olan işlərin vəhdətidir. Müəssisədə istehsal prosesinin özü də müstəqil, lakin bir-birilə bağlı olan mərhələlərə bölünün. İstehsal prosesinin hər bir mərhələsi, məxsusi (yaxud xüsusi) proseslərdən ibarət olur. Xüsusi proseslər məhsul istehsalının müəyyən mərhələsinin bitkinliyi ilə xarakterizə olunur (məsələn, tökmə sexində - torpağın hazırlanması, formanın (qəlibin) qurulması, metalın əridilməsi, ərintinin qəliblərə tökülməsi və s.). Xüsusi proseslər özü də texnoloji (əsas) və köməkçi əməliyyatlara bölünürlər. Əməliyyat - istehsal prosesinin xüsusiləşdirilmiş tərkib hissəsi olmaqla - bir iş yerində bir və ya bir neçə işçi tərəfindən əmək predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzərində ardıcıl yerinə yetirilən işlərin cəmindən ibarətdir. İstehsal prosesinin əməliyyatlara şaxələnməsi və hər bir əməliyyatın tərkibi istehsalın miqyası və ixtisaslaşdırma səviyyəsindən, tətbiq olunan texnika və texnologiyadan və habelə istehsalın təşkilindən asıhdır. Texnoloji baxımdan əməliyyatlar keçidlərə (fazalara) bölünürlər. Keçidlər (fazalar) - istehsal prosesinin texnoloji baxımdan həmcins, təşkilati baxımdan ayrılmaz hissəsi olub, əmək predmetinin emalı üçün istifadə olunan istehsal komponentlərinin və avadanlıqların tərkibcə və habelə sonuncuların iş rejimlərinin sabitliyi ilə səciyyələnir.

 •      


 • 16) Materialların proqram təminatında analitik uçotun xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 15 dəq 13 san qabaq

  Materialların uçotu
  Material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  Mal və taraların mədaхili və məхarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi хüsusiyyətləri

 •      


 • 17) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq) - 15 dəq 32 san qabaq

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 18) Fəlsəfədə materiya anlayışi (Əbülfəz) - 16 dəq 3 san qabaq

  Fəlsəfədə materiya dedikdə

 •      


 • 19) kliniki terminologiya (Gunel Keremli ) - 16 dəq 4 san qabaq

  Latin dili

 •      


 • 20) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 16 dəq 59 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 21) materialşünaslıq və materiallar texnologiyası 10 referat (Hacıyev Teymurşah) - 17 dəq 57 san qabaq

  materialşünaslıq və materiallar texnologiyası

 •      


 • 22) Fövqəladə hallarda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və qulluqçuların təchizat prinsipləri (Anonimka) - 18 dəq 21 san qabaq

  Fövqəladə hallarda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və qulluqçuların təchizat prinsipləri

 •      


 • 23) iki tertibli eyriler (Enver.F) - 18 dəq 52 san qabaq

  riyazi eyriler

 •      


 • 24) Aviaşirkətlərin kommersiya siyasətinin əsas istiqamətləri (Məğrur Səfərov) - 19 dəq 10 san qabaq

  Dünya nəqliyyat sistemində hava nəqliyyatının rolu və xüsusiyyətləri.
  Hava nəqliyyatında kommersiya siyasəti və onun istiqamətləri.
  Aviaşirkətlərin Kommersiya siyasətində tarif siyasətinin yeri və onun aparılması.

 •      


 • 25) Pul Tədavülü (Məmmədov Cavid) - 19 dəq 23 san qabaq

  Pul tədavülü və pul dövriyyəsi anlayışı,onun məzmunu və quruluşu. Nağd və nağdsız pul tədavülü. Onların iqtisadi məzmunu, əsas prinsip və formaları. Pul tədavülü qanunları və onların xarakteristikası.

 •      


 • 26) Atmosferdə su buxarı (Perviz Necefli) - 21 dəq 12 san qabaq

  1 bolmeden ibaretdir

 •      


 • 27) Vahid dünya iqtisadi sisteminin formalaşması (İlqar Dadaşov(BBU)) - 21 dəq 24 san qabaq

  Dünya iqtisadiyyatının yaranması və formalaşması.
  Dünya iqtisadiyyatının inkişafında təbii ehtiyatların rolu.
  Dünya iqtisadiyyatında beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının xüsusiyyətləri.
  Dünya iqtisadiyyatında beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri.
  Dünya iqtisadiyyatının hərbi-siyasi problemləri.

 •      


 • 28) Nanotexnologiya (Lale) - 21 dəq 36 san qabaq

  Karbon nanoboruları, alınması və tətbiq sahələri

 •      


 • 29) Sintaktik norma (Nağıyeva Lalə) - 21 dəq 48 san qabaq

  sintaktik norma və onun pozulması halları

 •      


 • 30) Karbohidrogenlər. Alkanlar, alkenlər, alkadienlər, alkinlər və arenlərin alınması, xassələri və təbabətdə rolu (Bacarani Ülvi) - 22 dəq 1 san qabaq

  Karbohidrogenlər. Alkanlar, alkenlər, alkadienlər, alkinlər və arenlərin alınması, xassələri və təbabətdə rolu haqqında.

 •      YER Hostinq