Son yüklənənlər

 • 1) Baş beyin yarımkürələri (qumru) - 57 san qabaq

  Baş beyin yarımkürələri

 •      


 • 2) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 60 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 3) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq) - 1 dəq 3 san qabaq

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 4) Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə müəssisə balansının likvidliyinin təhlili (Müşfiq) - 1 dəq 5 san qabaq

  1. Vaxt amilini hesaba almaqla balansın likvidliyinin təhlili
  2. Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə balansın likvidliyinin təhlili
  3. Müəssisənin likvidliyini qiymətləndirmək üçün meyarlar sistemi
  4. Ödənişqabiliyyəti olmayan müəssisənin maliyyə təhlilinin daha da dərinləşməsi metodikası.
  5. Müəssisənin ödəmə imkanlarının proqnozlaşdırılması

 •      


 • 5) Uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Müşfiq) - 1 dəq 10 san qabaq

  Mühasibat (maliyyə) hesabatının mahiyyəti, əhəmiyyəti və xüsusiyyətləri
  Ölkəmizdə mühasibat uçotuna rəhbərlik

 •      


 • 6) Maliyyə mexanizmi və onun təşkili xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 1 dəq 13 san qabaq

  1. Maliyyənin funksiyaları
  2. Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olun¬ma me-xanizmi
  3. Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları

 •      


 • 7) Materialların proqram təminatında analitik uçotun xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 1 dəq 17 san qabaq

  Materialların uçotu
  Material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  Mal və taraların mədaхili və məхarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi хüsusiyyətləri

 •      


 • 8) Təlimin prinsipləri (Faiq.X) - 1 dəq 22 san qabaq

  Təlimin prinsipləri

 •      


 • 9) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev) - 1 dəq 29 san qabaq

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 •      


 • 10) İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi (Müşfiq) - 1 dəq 32 san qabaq

  1. Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
  2. İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
  3. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik
  4. Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri

 •      


 • 11) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad) - 1 dəq 34 san qabaq

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 •      


 • 12) Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi - yığcam nəzəriyyə (Yuli A.) - 1 dəq 38 san qabaq

  Beynəlxalq münasibətlər tarixi fənni üçün üç fərqli ədəbiyyatdan yığılmış qısa konpektlər.

 •      


 • 13) Əhalinin həyat səviyyəsi (Müşfiq) - 1 dəq 41 san qabaq

  1. Əhali məşğuliyyətinin nəzəri əsasları
  2. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq səviyyəsi və onun təhlili
  3. Sosial təminat və məşğulluq problemlərinin həlli yolları

 •      


 • 14) Mülki hüquq anlayışı (N. Xatirə) - 1 dəq 44 san qabaq

  1. Mülki hüquq anlayışı.
  2. Mülki hüququn predmeti.
  3. Mülki hüququn metodu.
  4. Mülki hüququn funksiyaları.
  5. Mülki hüququn prinsipləri.

 •      


 • 15) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad) - 1 dəq 46 san qabaq

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 •      


 • 16) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev) - 1 dəq 55 san qabaq

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 •      


 • 17) Şottki diodları (bilinmeyen) - 2 dəq 36 san qabaq

  Yarımkeçirici diodların karakteristikası parametrləri.
  Stabilitronların xarakteristikası və parametrləri.
  Tunel diodlar, xarakteristikaları və parametrləri.
  Varikapların xarakteristikaları və parametrləri.
  Şottki diodları.
  Yarımkeçirici parametrik elementlər.

 •      


 • 18) TƏBİİ XARAKTERLİ FÖVQƏLADƏ HALLARİN XARAKTERİSTİKALARI, ONLARIN ƏHALİYƏ VƏ OBYEKTLƏRƏ TƏSİRİ (Elmeddin) - 10 dəq 27 san qabaq

  TƏBİİ XARAKTERLİ FÖVQƏLADƏ HALLARİN XARAKTERİSTİKALARI, ONLARIN ƏHALİYƏ VƏ OBYEKTLƏRƏ TƏSİRİ

 •      


 • 19) Müasir dövrdə Transmilli Korporasiyalar (Yusif) - 17 dəq 12 san qabaq

  Müasir dövrdə Transmilli Korporasiyalar mövzusunda diplom işi

 •      


 • 20) Azərbaycanda büdcə-vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları (Naim Cahidzade) - 29 dəq 18 san qabaq

  Magistr dissertasiyası

 •      


 • 21) İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi (Leyla memmedova IDT) - 29 dəq 54 san qabaq

  Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
  İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
  Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik cəhətləri
  Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri

 •      


 • 22) Azərbaycan diasporasi xarici ölkələrdə (Şəlalə) - 31 dəq 15 san qabaq

  Azərbaycan diasporasi xarici ölkələrdə

 •      


 • 23) Sinir-Əzələ Ötürücülüyündə Xolinesterazanın Rolu (Tuğse Mengü) - 31 dəq 43 san qabaq

  Fiziyologiya Sinir-Əzələ Ötürücülüyündə Xolinesterazanın Rolu

 •      


 • 24) Uşaq poliklinikaları (Nika Zadeh) - 33 dəq 33 san qabaq

  Sosial gigiyena

 •      


 • 25) İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi.T.Əliyev(ADNA) (Mühazirələr) (Rövşən) - 39 dəq 4 san qabaq

  İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Fənnindən Mühazirələr.(Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

 •      


 • 26) MAKROİQTİSADİYYATIN TƏDQİQAT PREDMETİ (Əbdülrəhim) - 44 dəq 36 san qabaq

  Müasir iqtisadi nəzəriyyə iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətinə aid olan problemlərin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Onlar əsasən hər bir subyektə toxunur, çünki işsizlk, inflyasiya, valyuta kursu, iqtisadi konyuktura və s. problemlər bizim heç birimizdən yan keçmir.

 •      


 • 27) Tetbiqi proqram paketleri fenninden muhazireler (Selime Quliyeva Imran qizi) - 44 dəq 56 san qabaq

  Muhazireler fennin tedris proqrami esasinda hazirlanmishdir

 •      


 • 28) Koporativ idare etme (Muhazireler toplusu) (Vefadar Babayev) - 46 dəq 43 san qabaq

  Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və
  Korporativ idarəetmə sistemi və onun əhəmiyyəti
  Korporativ idarəetmə nəzəriyyələrinin təkamülü
  Korporativ idarəetmənin modelləri
  Müasir təcrübədə korporativ idarəetmənin prinsipləri və nəzarət sistemi
  Korporativ strategiya.
  Korporativ strukturların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və mexanizmi
  Korporasiyaların inteqrativ inkişafı
  Korparasiyaların idarəetmə orqanları
  Korporativ idarəetmədə informasiyaların açıqlanması
  Korporativ münaqişələr
  Korporativ idarəetmənin maliyyə aspektləri
  Korporasiyalarda maliyyənin idarə edilməsi
  Korporativ vergi menecmenti
  Korporativ vergi planlaşdırılması
  Korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi və səmərəlilik xüsusiyyətləri
  Korporativ idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində reytinq və monitorinq sistemi
  Korporativ strukturlarda heyətin idarə edilməsi
  Korporativ mədəniyyət
  Azərbaycanda korporativ idarəetmənin problemləri və perspektivləri

 •      


 • 29) Bank və onun növləri. Bazar iqtisadiyyatının inkişafında bankların rolu. (EmilM) - 51 dəq 14 san qabaq

  Bank haqqında anlayış.
  Mərkəzi Bank, onun funksiyaları və vəzifələri.
  Kommersiya bankları, onların funksiyaları.
  Bazar iqtisadiyyatının inkişafında banklar.

 •      


 • 30) Bank işi üzrə yay istehsalat təcrübəsinin hesabatları ( Məmmədov Taleh Niyazi oğlu) - 51 dəq 26 san qabaq

  Bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları. Bankın yaradılması və ləğv edilməsi. Bankların Milli Bankla münasibətlərinin təşkili. Bankların təşkili və idarə edilməsinin hüquqi əsasları. Bank əməliyyatlarının növləri. Bankda passiv əməliyyatların növü və əhəmiyyəti. Bankın xüsusi vəsaitlərinin formalşması. Banka vəsaitlərin cəlb olunması əməliyyatları. Bankın aktiv əməliyyatları və onların növləri. Bankın kredit (ssuda) əməliyyatları. Bankın qiymətli kağızlarla əməliyyatları. Bankda kreditləşmə prosesinin təşkili. Bankın müştərilərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Bankda ayrı-ayrı kredit növlərinin təşkili. Bankın xüsusi qiymətli kağızlarının buraxılması. Bankın investisiya fəaliyyəti. Bankın portfel investisiyalar üzrə fəaliyyəti. Bankın qiymətli kağızlar üzrə itkiləri. Bankın valyuta bazarında fəaliyyəti. Bankda valyuta əməliyyatlarının növləri. Nəğdsiz hesablaşmaların təşkili. Bankın qeyri-maliyyə sektoru ilə hesablaşmaları. Banklarda açılan hesabların növləri. Banklararası hesablaşmaların təşkili. Bankın kassa əməliyyatları. Müştərilərlə kassa xidmətinin təşkili. Bankın komissiyon vasitəçilik əməliyyatları. Bankın gəlir və xərclərinin formalaşması amilləri. Bank riskləri və onların idarə olunması metodları.

 •      YER Hostinq