Son yüklənənlər

 • 1) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 31 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 2) Diş və çənələrin inkişaf anomaliyaları. (DENTİST) - 1 dəq 10 san qabaq

  Diş və çənələrin inkişaf anomaliyaları.

 •      


 • 3) Qlobal ekoloji problemlər (Fuad Cəbiyev BDU_Eko_047) - 1 dəq 34 san qabaq

  Qlobal ekoloji problemlər

 •      


 • 4) Ədədi sıralar (Vasif) - 1 dəq 54 san qabaq

  Bildiyimiz kimi Riyazi analiz teoremləri onların isbatı ilə öyrənir və tətbiq sahələrini araşdırır. Riyazi analiz XVIII əsrdə yaranmış, lakin onun tam əsaslandırılması ancaq XIX əsrin sonunda Koşinin yaratdığı limit nəzəriyyəsinin köməyi ilə baş vermişdir.

 •      


 • 5) Atmosferdə kondensasiya şəraiti (Nemət Abdullayev) - 2 dəq 12 san qabaq

  Atmosferdə kondensasiya şəraiti
  Dumanların yaranmasının fiziki-sinoptik şəraitinin təhlili
  Radiasiya və advektiv dumanların sinoptik şəraitinin təhlili
  Dumanların proqnoz üsulları
  Radiasiya dumanlarının proqnozu üçün operativ metodlar
  N.V. Petrenko metodu ilə advektiv dumanların proqnozu
  Yüksək barik topoqrafiya xəritələrində rütubətli sahələrin təhlili
  Yerüstü hava xəritələrin təhlili
  Hava xəritələrinin təhlili

 •      


 • 6) Sosiologiya (Alegria) - 2 dəq 32 san qabaq

  1. Sosiologiyanın predmeti.
  2. Şəxsiyyətin sosiologiyası.
  3. Sosial təsisatların sosiologiyası.
  4. Sosial proseslər və idarəetmənin sosiologiyası.
  5. Ailənin sosiologiyası.
  6. Cəmiyyətin sosial strukturunda milli etnik münasibətlərin yeri və rolu.
  7. Sosial siyasətin məqsəd və vəzifələri.
  8. Təhsil və elmin sosiologiyası.
  9. Sosial idarəetmənin metodları və funksiyaları.
  10. Mədəniyyətin funksiyaları və xarakterik xüsusiyyətləri.

 •      


 • 7) Qatar radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya. (Vüsal Eynullayev) - 3 dəq 9 san qabaq

  Qatar radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya.

 •      


 • 8) Milli iqtisadi fəaliyyətin təşkilati formaları (Sara) - 3 dəq 25 san qabaq

  Milli iqtisadi fəaliyyətin təşkilati formaları

 •      


 • 9) Bərk tullantıların emalı texnologiyası (Kərimli Kənan) - 3 dəq 25 san qabaq

  Bərk tullantıların emalı texnologiyası

 •      


 • 10) Pedaqoji tədqiqatların metodikası və metodologiyası (Sarxan Cafarov) - 4 dəq 8 san qabaq

  1. Tədqiqatın metodoloji əsasları
  2. Pedaqoji tədqiqatlarda sosioloji metodlardan istifadə
  3. Azərbaycanda elmi adların və elmi dərəcələrin verilmə tarixi
  4. Müşahidə tədqiqat metodu kimi
  5. Dissertasiya mövzusunun seçilməsi
  6. Pedaqoji tədqiqat metodlarının təsnifatı
  7. Yenilikçi novatr müəllim
  8. Elmi dəərəcə və elmi adların yaranma tarixi
  9. Pedaqoji eksperiment
  10. Təhsil qanunda magistr dərəcələrinin verilməsi qaydası

 •      


 • 11) Azərbaycanın heyvanlar aləmi (Nigar) - 4 dəq 46 san qabaq

  Azərbaycanın heyvanlar aləmi

 •      


 • 12) Mifologiya və din (adsoyad) - 5 dəq 4 san qabaq

  mifologiya ve din

 •      


 • 13) MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI (ARIF CƏLİLOV) - 5 dəq 24 san qabaq

  1. Giriş: Proqramda mövzunun yeri
  2. Maddənin sıxlığı mövzusunun elmi-metodik təhlili
  3. Sıxlığa aid test materialları

 •      


 • 14) Vergi və onun növləri (Ülvi) - 5 dəq 28 san qabaq

  Azərbaycanda vergilər

 •      


 • 15) INVESTISIYA (ORXAN ADAU) - 6 dəq 45 san qabaq

  IMTAHAN SUALLARI CAVABLARI

 •      


 • 16) İqtisadiyyatın dövlət tənziminin elementləri (N. Xatirə) - 6 dəq 51 san qabaq

  1. İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və zəruruiliyi.
  2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları və formaları.
  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.
  4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tən-zimlənməsinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 17) Konstitusiya funksiyalari (vusal kerimov) - 7 dəq 28 san qabaq

  1 Konstitusiyanın funksiyaları.
  2 Konstitusiyanın sosial-hüquqi funksiyası.
  3 Konstitusiyanın siyasi funksiyası.
  4 Konstitusiyanin Tərbiyəvi funksiyası.

 •      


 • 18) Baş beyin və onurğa beyinin quruluşu, yaş xüsusiyyətləri (Banu) - 7 dəq 30 san qabaq

  natomiya fiziologiya

 •      


 • 19) DP-22V cihazı (Pərviz Talıblı) - 8 dəq 4 san qabaq

  DP - 22V cihazının təyinatı və quruluşu və işə hazırlanma qaydaları və göstəriciləri

 •      


 • 20) Hüceyrə zədələnməsinin əsas səbəbləri ,zədələnmənin növləri, əsas əlamətləri.Hüceyrənin qoruyucu sistemləri (Gunel M.) - 8 dəq 23 san qabaq

  Hüceyrə zədələnməsinin əsas səbəbləri ,zədələnmənin növləri, əsas əlamətləri.Hüceyrənin qoruyucu sistemləri

 •      


 • 21) VALYUTA BAZARI (AYNUR DEMIRLI) - 8 dəq 42 san qabaq

  1.Valyuta bazarının iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti.
  2.Valyuta bazarının quruluşu.
  3.Xarici ölkənin valyuta qiyməti
  4.Beynılxal valyuta tənzimlənməsinin üsulları (metodları)

 •      


 • 22) KIvde reklam ve marketinq (Shahrux) - 9 dəq 11 san qabaq

  Mətbuatda reklam
  Radio və televiziyada reklam

 •      


 • 23) Sadə diferensial tənliklərə gətirilə bilən məsələlər (İlqar Dadaşov(BBU)) - 9 dəq 24 san qabaq

  Ümumi anlayışlar və təriflər.
  Dəyişələrinə ayrılan diferensial tənlikər.
  Bircins diferensial tənliklər.
  Birtərtibli xətti diferensial tənliklər.
  Diferensial hesabının əsas teoremləri.

 •      


 • 24) Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi metodları (Məmmədov Müşfiq) - 9 dəq 53 san qabaq

  Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin zəruriliyi və tənzimlənməsi metodlarının təsnifatı. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi metodları. Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-tarif tənzimləmə metodları.

 •      


 • 25) Iqtisadi informasiyanin komputerle ishlenmesi (Selime Quliyeva) - 10 dəq 3 san qabaq

  İntellektual sistemlər
  Süni intellekt sistemlərində biliyin təsviri
  Ekspert sistemlərinin yaradılması
  Ekspert sistemlərinin xarakteristikası,strukturu və istifadə qaydaları

 •      


 • 26) Pedaqogika sərbəst iş (Tərlan) - 10 dəq 43 san qabaq

  Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə haqda müxtəlif xarici konsepsiyalar.
  Müasir dövrdə Təlimin təşkili formaları
  Şagirdlərin Təlim Müvəffəqiyyətinin Qiymətləndirilməsinin Forma və Metodlari.
  Müəllim şagird münasibətlərinin formaları və müxtəlif yanaşmalar
  Pedaqoji prosesdə müəllimin Pedaqoji Mərifəti və Pedaqoji Qabiliyyətləri

 •      


 • 27) Neft məhsullarının hidrotemizlənməsi (Gulshen) - 11 dəq 5 san qabaq

  Xammal və alınan məhsulların seçilib əsaslandırılması.
  Prosesin elmi əsasları.
  Texnoloji sxemin seçilib əsaslandırılması.
  Əsas aparatların izahı.
  Hidrotəmizləmə reaktoru.
  İstidəyişdirici.
  Absorbsiya kalonu.
  Hava soyuducusu.
  Hesabat hissəsi.
  Hidrotəmizləmə reaktorunun hesabı.
  Qurğunun material balansı.
  Reaktorun material balansı.
  Reaktorun istilik balansı.
  Reaktorun konstruktiv hesabı.
  Əsas ekoloji problemlər.

 •      


 • 28) Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm firmalarının sosial-iqtisadi səmərəliliyi (İsmayılov Elnur) - 11 dəq 37 san qabaq

  Turizm fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji əsasları
  Turizm formalarına görə inkişaf xüsusiyyətləri
  Turizm fəaliyyətinin növləri, əsas funksiyaları və spesifik xüsusiyyətlərinin nəzəri əsasları

 •      


 • 29) Bazar İqtisadiyyatı (Vüqar Cümşüdlü) - 11 dəq 46 san qabaq

  Bazar iqtisadiyyatı natural və əmtəə təsərrüfatı formalarından xeyli sonra meydana gəlmiş və müasir dövrədək gəlib çıxmışdır. Bu anlayışın meydana gəlməsi kapitalist münasibətlərinin (iqtisadiyyatının) yaranması ilə demək olar ki, eyni zamanda meydana gəlmişdir.

 •      


 • 30) İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım nəzəriyyələri (Gulwen) - 11 dəq 51 san qabaq

  Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə qruplarının inkişaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır. Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmişdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada 210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə (Monako, Andorra, Lixtenşteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs çatışmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir. Bir çox ölkələrin dənizə birbaşa çıxışı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləşir. Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.

 •      YER Hostinq