Son yüklənənlər

 • 1) Qarabağ xanlığnın yaranması (Ayten Rehmanzade) - 45 san qabaq

  Qarabağ xanlğının yaranmasından bəhs edir

 •      


 • 2) Elektrik tesirinin organizme tesiri (Ümit) - 1 dəq 30 san qabaq

  Elektrik tesirinin organizme tesiri (patfiz)

 •      


 • 3) Atabəylər (Eldəgəzlər) dövləti (Behcet) - 1 dəq 49 san qabaq

  Atabəylər (Eldəgəzlər) dövləti

 •      


 • 4) MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ (Bəhruz) - 1 dəq 56 san qabaq

  I FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN NƏZƏRİ CƏHƏTDƏN ƏSASLANDIRILMASI
  1.1 Maliyyə vəziyyətinin məzmunu , vəzifələri və informasiya mənbələri.
  1.2. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin iqtisadi göstəricilər sistemi.
  1.3. Maliyyə vəziyyəti və onun sabitlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri

  II FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ
  2.1. Maliyyə sabitliyinin səviyyəsinə təsir edən amillərin təhlili
  2.1.1. Maliyyə sabitliyinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən asılılığının təhlili
  2.1.2. Borc kapitalının cəlb edilməsi səmərəliliyinin təhlili
  2.1.3. Debitor və kreditor borclarının təhlili

  III FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFINDA MALİYYƏ SABİTLİYİNİN ROLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  3.1. Maliyyə əmsallarından istifadə etməklə müəssisənin maliyyə sabitliyinin inkişafının xüsusiyyətləri
  3.2. Xüsusi kapitalın artırılması – müəssisənin maliyyə sabitliyinin yaxşılaşdırılması amili kimi

 •      


 • 5) TONALLIQ ANLAYIŞI (Ilahə) - 3 dəq 10 san qabaq

  TONALLIQ ANLAYIŞI

 •      


 • 6) Beynelxalq Munasibetler tarixi (Gunka) - 3 dəq 57 san qabaq

  XX esrin evvellerinden XX esrin sonuna qeder BM tarixi

 •      


 • 7) ATMOSFERİN RADİOAKTİVLİYİ (Ramin Gurbanov) - 4 dəq 1 san qabaq

  ATMOSFERİN RADİOAKTİVLİYİ

 •      


 • 8) Feodal pərakəndəliyi dövründə yaranmış SALARİLƏR DÖVLƏTİ (Orkhan Kamalov) - 5 dəq 3 san qabaq

  Orta əsrlər-feodalizm dövrü.
  Salarilər dövləti.
  Rusların Salarilər dövlətinə olan təsirinin qısa şərhi.
  Salarilər dövlətini qısa xarakterizə edən cədvəl.

 •      


 • 9) Bullur ve Shushe qablar (Angy) - 5 dəq 29 san qabaq

  Bullur ve Shushe qablar

 •      


 • 10) Seçki sistemi haqqında (Namelum) - 5 dəq 44 san qabaq

  Seçki sistemi haqqında

 •      


 • 11) İctimai əmək bölgüsü (Ayten) - 6 dəq 10 san qabaq

  Ictimai əmək bölgüsünün formalaşması. Natural təsərrüfatın inkişafında vacib faktor kimi

 •      


 • 12) dzx.övrə (Bahar-305a) - 6 dəq 17 san qabaq

  övrə ( etiopatogenez, klinik formalari,diaqnostika və differensial diaqnostikasi, müalicə, profilaktika )

 •      


 • 13) Əməyin təşkilinin əsas istiqamətləri. (Aynur Dəmirli) - 7 dəq 7 san qabaq

  Əməyin təşkili müəssisələrdə istehsalın təşkilinin mühüm tərkib hissəsidir. Cəmiyyət istehsal və istehlakdan kənar yaşaya bilmədiyi kimi təbiətlə insanın iştirakından ibarət olan əmək prosesi olmadan da yaşaya bilməz.

 •      


 • 14) Beynəlxalq turizmdə müalicə turizminin yeri (Qurbanov Anar Səbrəddin oğlu) - 7 dəq 14 san qabaq

  Turizm bu gün dünyada ən sürətli inkişaf edən xidmət sektorudur. Dünya ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafında turizmin payı kəskin artmaqdadır. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr öz iqtisadiyyatını şaxələndirərək turizmə də diqqət verərək ölkənin gəlirlərində turizmin payını artırmağa çalışırlar

 •      


 • 15) Antiböhranlı idarəetmə (Quluzadə Gülnarə(AKU)) - 7 dəq 41 san qabaq

  1. Antiböhranlı menecmentin mahiyyəti
  2. Müasir iqtisadiyyatda müflisləşmə və iflasın rolu
  3. Müəssisənin müflisləşməsinin xarici və daxili səbəbləri
  4. Antiböhranlı idarəetmə və risklərin idarə edilməsi

 •      


 • 16) NEYROKOMPÜTER SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAFI.EKSPERT SİSTEMLƏRİ (kamina) - 8 dəq 1 san qabaq

  NEYROKOMPÜTER SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAFI.EKSPERT SİSTEMLƏRİ

 •      


 • 17) Ümumi geologiyaya giriş (Səbuhi) - 8 dəq 17 san qabaq

  Geologiya haqqında ümumi anlayış
  Geologiya elminin qısa tarixi
  Geomorfologiya haqqında ümumi anblayış
  Geomorfologiya elminin qısa tarixi.

 •      


 • 18) Şəbəkələrin təsnifatı (Vüqar Cümşüdlü Qrup 400) - 8 dəq 55 san qabaq

  Müasir dövrdə kompüterlərin tətbiq olunduğu ən mühüm sahələrdən biri də kompüter şəbəkələridir. Şəbəkələr bir çox istifadəçilər üçün vahid informasiya fazasının yaradılmasını təmin edir

 •      


 • 19) Əmtəə istehsalı və pul (Orxan Boyukkishiyev) - 9 dəq 14 san qabaq

  Əmtəə istehsalı və pul

 •      


 • 20) Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı (Cavid Qədirov) - 9 dəq 48 san qabaq

  1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi.
  2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları.
  3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası.
  4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.
  5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi.
  6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi, tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri.
  7. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında psixoloji fikrin inkişafı.

 •      


 • 21) Yer qabığında baş verən daxili proseslər (Vl sinif) mövzusunda müasir dərs planının hazırlanması. (Rüfət) - 10 dəq 18 san qabaq

  Fəal interaktiv təlim metodu
  Fəal (interaktiv) təlimin quruluşu.
  “Yer qabığında baş verən daxili proseslər” (Vl sinif) mövzusunda müasir dərs planı

 •      


 • 22) Müasir dövrdə sığortanın rolu və mahiyyəti (K.Məmmədli) - 10 dəq 43 san qabaq

  Sığorta işinin nəzəri əsasları.
  Milli sığorta bazarının formalaşması.
  Müasir dövrdə sığorta sisteminin təkmilləşdirirlməsi.

 •      


 • 23) Orta kəmiyyətlər və Variasiya göstəriciləri (Mahir) - 11 dəq 31 san qabaq

  Orta kəmiyyətlər və Variasiya göstəriciləri

 •      


 • 24) İşsizlik (Pərviz Talıblı) - 13 dəq 38 san qabaq

  İşsizlik və onun növləri

 •      


 • 25) İLTİHAB VE QIZDIRMA HAQQINDA ÜMUMİ MELUMAT (Safura Serdarqızı 566b) - 14 dəq 8 san qabaq

  patoloji fiziologiyaya aid

 •      


 • 26) Statistika müşahidələri (Tamerlan SDU) - 14 dəq 35 san qabaq

  Statistika müşahidələrinin əsas təşkili formaları.
  Statistika müşahidələrinin növləri və üsulları.
  Statistika müşahidələrinin xətası.

 •      


 • 27) Çexiya (Cəbiyev Cavid) - 14 dəq 46 san qabaq

  Çexiya Respublikası haqqında ümumi məlumat, Keçmiş sosialist ölkəsi olan Çexoslovakiyada turizm, Keçmiş Çexoslovakiyada getmə və gəlmə turizmi. Çexiya Respublikasının turizm potensialı.

 •      


 • 28) Helmintozlar (Metanet) - 14 dəq 48 san qabaq

  infeksion xestelikler

 •      


 • 29) Tələb və təklifin elastikliyi (Sirac Əsədli 518 M) - 14 dəq 49 san qabaq

  Tələbin mahiyyəti,qiymət və tələbin həcmi arasindaki münasibətlər.
  Təklifin mahiyyəti,qiymət və təklifin həcmi arasindaki münasibətlər.
  Tələblə təklifin tarazligi və tarazliq qiyməti
  Elastiklik anlayisinin mahiyəti və tələblə təklifin elastikliyi.

 •      


 • 30) Xroniki qastrit (Semra) - 15 dəq 19 san qabaq

  Xroniki qastrit patoloji anatomiyasi

 •      YER Hostinq