Son yüklənənlər

 • 1) TOTALİTAR REJİM (Nigar) - 4 dəq 44 san qabaq

  Müasir dövrdə ən geniş yayılmış rejimlər :
  Totalitar ; Avtoritar ; Demokratik rejimlərdir.
  Totalitarizm - totalis latın sözündən olub "bütöv" "bütün" mənasını verir. 20-cil illərin əvvəllərində ilk dəfə bu termin İtaliyada Mussolininin faşist rejimini səciyyələndirmək eçen istifadə edilib.

 •      


 • 2) Dövlət rejimi və onun növləri (İlkin İsmayıllı) - 6 dəq 15 san qabaq

  Dövlət rejimi və onun növləri

 •      


 • 3) İNGİLİS DİLİNİN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ PROSESİNDƏ MEYDANA ÇIXAN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARI (Leyla Şamsudinova) - 7 dəq 17 san qabaq

  İNGİLİS DİLİNİN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE)

 •      


 • 4) ailə tərbiyyəsi (vilayət) - 8 dəq 51 san qabaq

  ailə tərbiyyəsi

 •      


 • 5) Yazı,orfoqrafiya,orfoepiya barədə məlumat (vəlixanova çinarə) - 12 dəq 55 san qabaq

  Yazı,orfoqrafiya,orfoepiya barədə məlumat

 •      


 • 6) Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışları (Qurban) - 16 dəq 17 san qabaq

  İnsanı orqanizmin, fərd ve şəxsiyyət səviyyəsinde xarakterizə etmek olar. Bu anlayışlar bir-bir ilə qarşılıqı əlaqədədir, lakin onlardan hər birinin özünəməxsus evristik mənası vardır.

 •      


 • 7) Qeyri xətti tənliklərin təqribi hesablanması (Vasif) - 23 dəq 32 san qabaq

  Bildiyimiz kimi Riyazi analiz teoremləri onların isbatı ilə öyrənir və tətbiq sahələrini araşdırır. Riyazi analiz XVIII əsrdə yaranmış, lakin onun tam əsaslandırılması, ancaq XIX əsrin sonunda Koşinin yaratdığı limit nəzəriyyəsinin köməyi ilə baş vermişdir.

 •      


 • 8) Tənha mənbələrdən atılan tullantıların hesabı və ekoloji ekspertiza (Gülər Mejdinova) - 24 dəq 6 san qabaq

  Çirkləndirmə mənbələrin ümumi xarakteristikası və təsnifatı
  Tənha mənbələrdən atılan tullantıların yayılmasının hesabı.İsti tullantılar
  Soyuq tullantılar
  Müəssələr üçün sanitar-müdafiə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və layihələndirmənin ekoloji ekspertizası

 •      


 • 9) Vergi ödəyiciləri (Kamran Əliyev 512) - 24 dəq 7 san qabaq

  Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər. Fiziki şəxs — Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs.

 •      


 • 10) XUSUSI METAL KONSTRUKSIYALAR (ILQAR) - 24 dəq 23 san qabaq

  XUSUSI METAL KONSTRUKSIYALAR - LEKSIYALAR, KITAB

 •      


 • 11) Tullantısız az az tullantılı istehsalat (Kənan) - 25 dəq 53 san qabaq

  Tullantısız az az tullantılı istehsalat

 •      


 • 12) Totalitarizmin siyasi nəzəriyyələri (Qonce Memmedova) - 26 dəq 53 san qabaq

  1.Totalitarizm anlayışının açılışı
  2.Totalitarizm siyasi nəzəriyyəsinin siyasi həyatda yeri
  3.Dünya dövlətlərində totalitarizm

 •      


 • 13) Xroniki qastrit (Semra) - 28 dəq 33 san qabaq

  Xroniki qastrit patoloji anatomiyasi

 •      


 • 14) Əməyin və onun ödənilməsinin uçotu (Həsənli Aliyə) - 30 dəq 57 san qabaq

  Yeni hesablar palnına uyğun

 •      


 • 15) Reyter sindromu (Gunel22cor) - 32 dəq 9 san qabaq

  Reyter sindromu

 •      


 • 16) TƏLİM TƏHSİLİN VƏ TƏRBİYƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ PROSSESİ KİMİ (Ramazanova Nurane) - 32 dəq 11 san qabaq

  Telim terbiye ve tehsilin heyata kechirilmesi prosesi kimi

 •      


 • 17) Peyvəndlərin Təqvimi (Sədəf) - 32 dəq 27 san qabaq

  Peyvəndlərin Təqvimi

 •      


 • 18) Kiçik məktəblilərdə təlim motivlərinin təşəkkülü və təzahür xüsusiyyətləri (Vusale) - 32 dəq 53 san qabaq

  I FƏSİL. Təlim psixologiyasında təlimin motivləri anlayışı və kiçik məktəblilərdə təlim motivləri
  1.1 Kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri
  1.2 Təlim motivləri anlayışı

  II FƏSİL. Kiçik məktəblilərdə Təlim fəaliyyətinin formalaşmasının bəzi psixoloji məsələləri
  2.1 Kiçik məktəblilərdə təlim fəaliyyəti
  2.2. Kiçik məktəblilərin təlim motivlərinin təşəkkülü və psixoloji xüsusiyyətləri

 •      


 • 19) QARACIYƏRIN PATOLOGIYASINDA ORQANIZMDƏ BAŞ VERƏN METOBALIK FUNKSIONAL POZĞUNLMALAR VƏ ONLARIN MEXANIZMLƏRI (Hekim E-va) - 33 dəq 28 san qabaq

  Patoloji fiziologiya

 •      


 • 20) PERİFERİK LİMFA DÜYÜNLERİNİN VEREMİ (Nika Zadeh) - 34 dəq 14 san qabaq

  Ağciyər xəstəlikləri ( vərəm )

 •      


 • 21) MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI (ARIF CƏLİLOV) - 35 dəq 33 san qabaq

  1. Giriş: Proqramda mövzunun yeri
  2. Maddənin sıxlığı mövzusunun elmi-metodik təhlili
  3. Sıxlığa aid test materialları

 •      


 • 22) HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ (LEYLA) - 35 dəq 43 san qabaq

  İstehsalatda əməyin mühafizəsinin təminində dövlət və ictimai
  orqanların nəzarət üsulları

 •      


 • 23) interaktiv və fəal təlim metodları (nigar) - 36 dəq 54 san qabaq

  pedaqogika haqqinda referat

 •      


 • 24) Boyunun inkişaf qüsurları (əyriboyunluq və anadangəlmə boyun fistulları,onların embriogenezi) (Nərmin) - 37 dəq 30 san qabaq

  1.Boyun kista və fistulları,onların embriogenezi. 2.Anadangəlmə orta boyun kistasının çıxarılması. 3.Boyunun yan kistasının çıxarılması. 4.Əyriboyunluluq zamanı icra olunan cərrahi əməliyyatlar.

 •      


 • 25) Istehlakçı davranışına təsir edən edən psixoloji amillər (Həsənağa) - 37 dəq 31 san qabaq

  Istehlakçı davranışına təsir edən edən psixoloji amillər

 •      


 • 26) AZƏRBAYCANDA İSTEHSAL İNFRASTRUKTURUNUN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ (Əliyeva Mətanət (baş müəllim) ) - 39 dəq 36 san qabaq

  Monoqrafiyada iqtisadi inkişafın təmin olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edən istehsal infrastrukturunun nəzəri metodoloji əsasları, o cümlədən mahiyyəti, iqtisadi təbiəti, təsnifatlaşdırılması, habelə islahatlar şəraitində onun inkişaf etdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir. Bundan başqa istehsal infrastrukturunun mövcud vəziyyəti təhlil olunmuş, formalaşması xüsusiyyətləri və ona təsir edən amillər, habelə iqtisadi infrastrukturun Azərbaycanın iqtisadi regionları üzrə inkişaf meylləri açıqlanmışdır. Monoqrafiyadan ali məktəblərin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr, aspirantlar, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislər və bu sahə üzrə maraqlananlar istifadə edə bilərlər.

 •      


 • 27) Kontrollerlər və onların iş prinsipi (damla) - 39 dəq 40 san qabaq

  kontrollerlər

 •      


 • 28) Tarixin tedrisi metodikasinda eyanilik metodu (Seide) - 48 dəq 19 san qabaq

  Tarixin tedrisi metodikasinda eyanilik metodu

 •      


 • 29) İnteraktiv təlim haqqında (Novruzlu Ləman) - 50 dəq 44 san qabaq

  İnteraktiv təlim haqqında

 •      


 • 30) Verilənlər bazası (Məmmədəliyev Cavid (qrup_412)Uçot_iqtisad) - 51 dəq 32 san qabaq

  Verilənlər bazası (VB) və verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri (VBİS)

 •      YER Hostinq