Son yüklənənlər

 • 1) Psixoloji idarəetmə (Harri Potter Menecment 512 ASEU) - 45 san qabaq

  Müasir inkişaf mərhələsində cəmiyyətin, bütövlükdə xalq təsərrüfatı sahələrində idarə etmənin sosial-psixoloji metodlarına getdikcə daha cox əhəmiyyət verilir. İdarəçilik fəaliyyəti cox mürəkkəb içtimai hadisə və prsesdir. Bu hər tərəfli və hər cəhətli menasibətləri, prosesləri əhatə etdiyinə görə müxtəlif istiqamətdə və müxtəlif elmlər tərəfindən öyrənilir, izah olnur. Belə ki, iqtisadi, təşkilati, inzibati və s. məsələlərlə yanaşı fəaliyyətin psixoloji-emosional və mənəvi estetiq, etiq tərəflərini bilmək son dərəcə vacibdir. Lakin idarəçilik fəaliyyəti sosiolojoi-psixoloji cəhətdən hələ lazimi səviyyədə öyrənilməmişdir

 •      


 • 2) İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi.T.Əliyev(ADNA) (Mühazirələr) (Rövşən) - 1 dəq 8 san qabaq

  İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Fənnindən Mühazirələr.(Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

 •      


 • 3) Tənha mənbələrdən atılan tullantıların hesabı və ekoloji ekspertiza (Gülər Mejdinova) - 1 dəq 22 san qabaq

  Çirkləndirmə mənbələrin ümumi xarakteristikası və təsnifatı
  Tənha mənbələrdən atılan tullantıların yayılmasının hesabı.İsti tullantılar
  Soyuq tullantılar
  Müəssələr üçün sanitar-müdafiə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və layihələndirmənin ekoloji ekspertizası

 •      


 • 4) Qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərində verilənlər anbarları, OLAP və DATA MINING texnologiyalarının tətbiqi (Xatire) - 2 dəq 8 san qabaq

  Qərar qəbuletmənin təminati sistemlərində verilənlər anbarlari, OLAP və DATA MINING texnologiyalarinin tətbiqi

 •      


 • 5) mulki mudafie (Rəşad) - 2 dəq 42 san qabaq

  Texnogen xarakterli fövqəladə hallar, onların baş vermə səbəbləri və nəticələri

 •      


 • 6) İntranet və onun müəssisənin fəaliyyətində rolu (Sənan Heydərli) - 3 dəq 14 san qabaq

  İNformasiya texnologiyaları,İnformatika,İkt,Korporativ şəbəkə,İnternet

 •      


 • 7) Logistik sistemlərdə multimodal nəqletmə və intermodal texnologiya məsələlərinin analizi (Sadiq ) - 4 dəq 20 san qabaq

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
  Azərbaycan Texniki Universiteti

 •      


 • 8) Felin quruluşca növləri (Abbas Veliyev) - 4 dəq 56 san qabaq

  Burada felin quruluşca növleri eks olunmuşdur

 •      


 • 9) İpək yolunun yaranma səbəbləri (Sabire) - 5 dəq 25 san qabaq

  İpək yolunun yaranma səbəbləri

 •      


 • 10) İtalyan bəstəkarı ALFREDO KAZELLA (İlahə) - 5 dəq 27 san qabaq

  XX ƏSR MUSİQİ TARİXİ VƏ NƏZƏRİYYƏSİ

 •      


 • 11) Kommersiya banklarında resursların formalaşması mənbələri (Nərimanov Nəriman) - 5 dəq 57 san qabaq

  Kommersiya banklarının resurs qurluşu və xarakteristikası
  Bankın xüsusi kapitalının mahiyyəti
  Kommersiya banklarının cəlb olunmuş vəsaitləri
  Bankların aktiv-passiv əməliyyatları,onun bank resurslarına təsiri
  Bank resurslarının artırılması yolları və idarə edilməsi

 •      


 • 12) Mingəçevir (Turka) - 7 dəq 21 san qabaq

  Mingecevir tarixi, iqtisadiyyatı

 •      


 • 13) Azerbaycanin Dunya banki ile emekdasligi ve genislendirilmesi istiqametleri (Ulker Memmedova) - 7 dəq 31 san qabaq


  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ


 •      


 • 14) İqtisadiyyatın dövlət tənziminin elementləri (N. Xatirə) - 8 dəq 15 san qabaq

  1. İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və zəruruiliyi.
  2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları və formaları.
  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.
  4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tən-zimlənməsinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 15) Muhasibat balansi (Aliyə) - 8 dəq 24 san qabaq

  Muhasibat balansi haqda məlumat

 •      


 • 16) Masallı (Emin) - 9 dəq 11 san qabaq

  Masallı haqqında

 •      


 • 17) Yerin xarici təbəqələri (Səbuhi) - 10 dəq 21 san qabaq

  Yerin xarici təbəqələri

 •      


 • 18) Sosiologiyanın predmeti (Elvin) - 10 dəq 47 san qabaq

  Sosiologiyanın predmetini ictimai həyatın sferalarından biri ilə məhdudlaşdırmaq olmaz.Çünki onun maraq dairəsi insan problemini,sosial qrup və təbəqələri,təsisatları və prosesləri onların gündəlik fəaliyyətini,adamların gündəlik həyatını,bir sözlə,iqtisadi,siyasi və mənəvi sferaları əhatə edir,bunların sosioloji cəhətdən mənalandırılması isə zərurətə çevrilir.

 •      


 • 19) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə) - 10 dəq 50 san qabaq

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 •      


 • 20) XX əsrin 80-ci illərində SSRİ-ABŞ münasibətləri (lale) - 11 dəq 30 san qabaq

  80-cı illərin əvvəllərində SSRİ-ABŞ arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi.
  SSRİ-də "Perestroyka" və Sovet-ABŞ münasibətləri.

 •      


 • 21) Maliyye nezaretinde Maliyye nazirliyinin rolu (Cingiz) - 12 dəq 50 san qabaq

  Maliyye nezareti,nezaretin teskil olinmasinda Maliyye nazirliyinin rolu

 •      


 • 22) Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri (Haciyev Namiq Zakir) - 12 dəq 53 san qabaq

  Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde mühasibat uçotunun formalaşmasının əsas
  prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun əsas konsepsiysı, Uçot siyasətinin formalaşmasının prinsipləri, Muhasibat informasiyaları və istehlakçılar üçün onun əhəmiyyəti, Beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq Azərbaycan hesbatlarının transformasiyasının əsas prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun təşkilinin metodoloji və metodiki əsasları.
  Mühasibat uçotunun metodoloji əsasları, Mühasibat uçotunun metodiki əsasları, Mühasibat uçotunun əsas elementləri kimi maliyyə və idarəetmə uçotunun oxşar
  və fərqli cəhətlərinin səciyyələndirilməsi, Mühasibat (maliyyə) uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinin əsas şərtləri və prinsipləri.

 •      


 • 23) BEYNƏLXALQ TERRORÇULUQ (Ələkbər Nəbiyev) - 12 dəq 57 san qabaq

  BEYNƏLXALQ TERRORÇULUQ BEYNƏLXALQ CİNAYƏT KİMİ
  1.1. Beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq
  beynəlxalq cinayətlərin əsas əlamətləri
  II.2. İnkişaf etmiş ölkələrin xüsusi xidmət orqanları və terrorçuluq cinayətinin qarşının alınması və ona qarşı mübarizədə onların mübarizə üsulları

 •      


 • 24) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin elementləri (Müşfiq) - 13 dəq 3 san qabaq

  1. İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və zəruruiliyi
  2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları və formaları.
  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.
  4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 25) EKSTREMAL VƏZİYYƏTLƏR (Safura Serdarqızı 566b) - 13 dəq 14 san qabaq

  patoloji fiziologiyaya aid

 •      


 • 26) Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti (Müşfiq) - 13 dəq 29 san qabaq

  1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
  2. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
  3. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

 •      


 • 27) BANK UCOTU (ORXAN ADAU) - 13 dəq 46 san qabaq

  IMTAHAN SUALLARI CAVABLARI

 •      


 • 28) BİM sistemində Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (Məmmədov Müşfiq) - 14 dəq 43 san qabaq

  BƏT BMT-nin ixtisaslaşmış bir qurumu kimi. BİM sistemində BƏT-in rolu, onun əsas məqsədi, vəzifələri və fəaliyyəti. BƏT-in strukturu və idarəetmə mexanizmi. BƏT tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyalar və tövsiyyələr. Azərbaycanın BƏT ilə əlaqələri

 •      


 • 29) Tərs matrisin tapılması (Elmeddin) - 14 dəq 49 san qabaq

  Tərs matrisin tapılması

 •      


 • 30) Aqrar sənaye müəssisələrinin istehsal vasitələri ilə təmin edilməsi (Gunay Ataliyeva) - 15 dəq 10 san qabaq

  Respublikanın ASK məhsullarına olan tələbatının etibarlı dərəcədə ödənilməsi üçün kənd təsərrüfatı ilə kompleksə daxil olan digər sahələrin əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin və təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.

 •      YER Hostinq