Son yüklənənlər

 • 1) Müəssisədə ( firmada ) istehsal prosesi və onun təşkili (Resad Surxayzade) - 1 dəq 22 san qabaq

  1. İstehsal prosesinin mahiyyəti İstehsal prosesi əsas, köməkçi və xidmətedici əmək və habelə təbii proseslərin məcmusu olub, onların qarşılıqlı təsiri və əlaqəlaləri vasitəsilə xammal və ya materialın hazır məhsula çevrilməsi texnologiyasıdır. Başqa sözlə, müəssisənin istehsal prosesi ənıək cisimlərinin (xammal, material və s.-nin) hazır məhsula çevrilməsinə yönəldilmiş müxiəlif maşın və avadanlıqların vasitəsilə həyata keçirilən texnoloji əməliyyatları özündə birləşdirir, onların məcmusudur. İstehsal prosesi məhsulun istehsah ilə bağlı, insanların silahlandıqları texnika vasitəsi ilə əmək cisimlərinə yönəltdiyi məqsədyönlü, qarşılıqlı təsir və əlaqələri olan işlərin vəhdətidir. Müəssisədə istehsal prosesinin özü də müstəqil, lakin bir-birilə bağlı olan mərhələlərə bölünün. İstehsal prosesinin hər bir mərhələsi, məxsusi (yaxud xüsusi) proseslərdən ibarət olur. Xüsusi proseslər məhsul istehsalının müəyyən mərhələsinin bitkinliyi ilə xarakterizə olunur (məsələn, tökmə sexində - torpağın hazırlanması, formanın (qəlibin) qurulması, metalın əridilməsi, ərintinin qəliblərə tökülməsi və s.). Xüsusi proseslər özü də texnoloji (əsas) və köməkçi əməliyyatlara bölünürlər. Əməliyyat - istehsal prosesinin xüsusiləşdirilmiş tərkib hissəsi olmaqla - bir iş yerində bir və ya bir neçə işçi tərəfindən əmək predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzərində ardıcıl yerinə yetirilən işlərin cəmindən ibarətdir. İstehsal prosesinin əməliyyatlara şaxələnməsi və hər bir əməliyyatın tərkibi istehsalın miqyası və ixtisaslaşdırma səviyyəsindən, tətbiq olunan texnika və texnologiyadan və habelə istehsalın təşkilindən asıhdır. Texnoloji baxımdan əməliyyatlar keçidlərə (fazalara) bölünürlər. Keçidlər (fazalar) - istehsal prosesinin texnoloji baxımdan həmcins, təşkilati baxımdan ayrılmaz hissəsi olub, əmək predmetinin emalı üçün istifadə olunan istehsal komponentlərinin və avadanlıqların tərkibcə və habelə sonuncuların iş rejimlərinin sabitliyi ilə səciyyələnir.

 •      


 • 2) fonetika (gulnar) - 1 dəq 31 san qabaq

  səs və fonem, vurgu

 •      


 • 3) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev) - 1 dəq 58 san qabaq

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 •      


 • 4) Dunya teserrufati (Eliyarova Aygul) - 2 dəq 3 san qabaq

  Dunya teserrufati. Senaye sahelerinin inkiwafinin yerlewdirilmesi

 •      


 • 5) ABŞ-ın qara metalurgiyasında xammal problemi (Semide) - 2 dəq 20 san qabaq

  ABŞ-ın coğrafi mövqeyi və təbii şəraiti
  ABŞ haqqında ümumi məlumat
  ABŞ-ın təbii ehtiyyatları
  ABŞ-ın təsərrüfat sahələri
  ABŞ-ın daxili suları
  ABŞ-ın metalurgiya sənayesi
  Əlvan metalurgiya sənayesi
  Qara metalurgiya sənayesi
  Xammal problem

 •      


 • 6) mühafizə qurğuları,sığınacaqlar,Radiasiya daldalanacaqlar , (Anar) - 2 dəq 30 san qabaq

  Mühafizə qurğuları

 •      


 • 7) Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı (Lazimzade) - 2 dəq 40 san qabaq

  Sığortanın yaranma tarixi və iqtisadi mahiyyəti.
  Sığortanın cəmiyyətdə rolu və zəruriliyi.
  Sığortanın formaları və növləri.
  Azərbaycanda sığorta sisteminin yaranması və inkişafı.
  Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının və sığorta bazarının maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi.
  Sığorta fəaliyyətinin və sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsinin təkminləşdirilməsi istiqamətləri.

 •      


 • 8) Mulki mudafie (Muslum) - 2 dəq 43 san qabaq

  muhafize qurgulari

 •      


 • 9) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq) - 2 dəq 43 san qabaq

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 10) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 2 dəq 54 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 11) Materialların proqram təminatında analitik uçotun xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 3 dəq 19 san qabaq

  Materialların uçotu
  Material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  Mal və taraların mədaхili və məхarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi хüsusiyyətləri

 •      


 • 12) Təkrar istehsal (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad) - 3 dəq 32 san qabaq

  Istehsal prosesinin daim təzələnməsi, fasiləsiz olaraq bütövlükdə eyni mərhələlərdən keçməklə, sonsuz sayda təkrarlanması təkrar istehsal adlanır. Təkrar istehsal əsasən 4 əsas fazadan ibarətdir:istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak.

 •      


 • 13) Diskin məntiqi quruluşu (Gülşən) - 4 dəq 59 san qabaq

  Disk sürücüsü.
  Disket növləri.
  Disketin quruluşu.
  Diskin bölünməsinin idarə olunması.
  DVD.
  DVD ilə CD arasında digər fərqlər.
  Mavi lazer.
  Digital səs.
  MPEG nədir.
  Optik disk.

 •      


 • 14) ən qədim insanlar (mission danger) - 5 dəq 40 san qabaq

  qedim insanlar haqqında məlumat

 •      


 • 15) Bazar iqtisadiyyatının mahiyyəti və xarakterik cəhətləri (Nərmin) - 6 dəq 8 san qabaq

  Bazar iqtisadiyyatının mahiyyəti və xarakterik cəhətləri

 •      


 • 16) Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad) - 6 dəq 21 san qabaq

  Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biridir. Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti hələ qədim dövrlərdən burada insanların məskən salması üçün çox əlverişli idi. Aparılmış məlumatlara əsasən hələ 12 milyon il əvvəl Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar yaşamışlar.1939-cu ildə Qərbi Azərbaycanla Şərqi Gürcüstanın sərhədində Udabno adlanan yerdə insanabənzər meymunun qalıqları tapılmışdır. Həmin dövr geoloji dövrdə üçüncü dövrə uyğun gəlir

 •      


 • 17) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında xərclərin uçotu (Müşfiq) - 6 dəq 23 san qabaq

  Maliyyələşmənin uçotu
  Pul vəsaitlərinin uçotu
  Kassa əməliyyatlarının uçotu
  Xərclərin uçotu

 •      


 • 18) qan ve limfa (Banu) - 6 dəq 24 san qabaq

  qan ve limfa haqqinda

 •      


 • 19) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi (huseyn781b) - 6 dəq 33 san qabaq

  Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi

 •      


 • 20) Təhsil və onun sosial problemləri (Rəşad Qurbanov) - 6 dəq 33 san qabaq

  Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi və bəzi sosial problemləri

 •      


 • 21) Informasiya prosesləri (Murad ADNA) - 7 dəq 55 san qabaq

  Informasiya prosesləri

 •      


 • 22) Xətti tənliklər sistemi (Shahin Rzayev) - 8 dəq 21 san qabaq

  1. Xətti tənliklər sistemi haqqında anlayış.
  2. n məchullu n xətti tənlik sistemi. Kramer üsulu.
  3. Xətti tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.
  4. Qauss üsulu.

 •      


 • 23) Qida (Dr. Nacafova) - 9 dəq 15 san qabaq

  əvəzolunmayan amin turşuları

 •      


 • 24) Xeylit (DENTİST) - 9 dəq 32 san qabaq

  Xeylit.(PATAN)

 •      


 • 25) Avrasiya (Eynur) - 9 dəq 37 san qabaq

  Avrasiya materiki haqqında
  İqlimi
  Daxili suları
  Təbii zonaları

 •      


 • 26) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad) - 9 dəq 53 san qabaq

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 •      


 • 27) Elektroliz prosesi (Cahangir MAA) - 10 dəq 9 san qabaq

  Elektroliz- elektrolit məhlullarından və ya ərintilərindən sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə elektrodlarda baş verən oksidləşmə-reduksiya proseslərinə elektroliz deyilir.

 •      


 • 28) Ellinizm dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri (Sarxan Cafarov) - 10 dəq 17 san qabaq

  1. Yunanıstan mədəniyyəti
  2. Klassik dövr mədəniyyəti
  3. Ellin mədəniyyətinin şərq mədəniyyəti ilə yaxınlaşması
  4. Qədim ellin mədəniyyəti
  5. Ellinist dövlətlər:
  6. Ellinizmin çiçəklənməsi:
  7. Ellinist dövlətlərin süqutu
  8. Yunan memarlığı
  9. Azərbaycan ellinizm dövründə

 •      


 • 29) TEXNOGEN XARAKTERLİ FÖVQƏLADƏ HALLA ONLARIN BAŞ VERMƏ SƏBƏBLƏRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ (Elman) - 10 dəq 23 san qabaq

  TEXNOGEN XARAKTERLİ FÖVQƏLADƏ HALLAR

 •      


 • 30) İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN RİYAZİ MODELLƏRİN QURULMASINDA İZOMORFİZM VƏ HOMOMORFİZMİN ROLU. RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ (Gulwen) - 10 dəq 50 san qabaq

  Model anlayışı anologiya prinsipinə əsaslanır.Kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan sistemlərin əsas tədqiqat metodu, daha doğrusu kibernetikanın dərketmə mexanizmi hesab edilən modelləşdirmə metodu nəzəri tədqiqat və praktik fəaliyyət qaydası olmaqla modellərin qurulması və istifadəsini nəzərdə tutur.Latınmənşəli modelus sözündən götürülmüş model sözü nümunə, norma mənasını verir.Elmi dərketmənin çox mühüm instrumentarialərindən biri hesab edilən model tədqiqat obyektinin şərti obrazı hesab edilir. Modellərin təyinatını və idarəetmədə oynadığı rolu daha dəqiq müəyyən etmək üçün modelləşdirmə metodunun mahiyyətini açıqlamaq zəruridir.Sistemin əvvəlcədən öyrənilməsi və onun vacib xarakteristikalarının müəyyən edilməsi əsasında modelin qurulması, onun eksperimental və nəzəri təhlili, nəticələrin sistem haqqında məlumatlarla tutuşdurulması, modellərin dəqiqləşdirilməsi və real sistemə adekvatlığın təmin edilməsi və s. Modelləşdirmə metodunun əsasını təşkil edir. Modelləşdirmə iki sistemin mövcud olmasını nəzərdə tutur: 1.Bizim idarə etdiyimiz və ya idarə etmək istədiyimiz real sistem; 2.Bu sistemin modeli, onun analoqu.

 •      YER Hostinq