Coğrafiya(4)

 • 1) EKOLOJİ XƏRİTƏLƏRİN ArcGİS PROQRAM TƏMİNATİ ƏSASİNDA TƏRTİBİ (Rovsen)

  Geodeziya ve Xeritecilik muhendisliyi BDU

 •      


 • 2) Girdimançay və Vəlvələçay hövzəsinin ekoloji – geomorfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Aynur)

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ Kimya və Biologiya fakültəsinin IV kurs 335-ci qrup əyani şöbəsi “Ümumi Coğrafiya” kafedrasının tələbəsi Səmədova Aynur Şahalı qızının “Girdimançay və Vəlvələçay hövzəsinin ekoloji – geomorfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi” mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ Elmi rəhbər: “Biologiyanın tədrisi və zoologiya” kafedrasının dosenti, c.e.n., S.Ə. Allahverdiyeva “Biologiyanın tədrisi və zoologiya” kafedrasının müdiri: dosenti, b.f.d. A.Y. Baxışəliyev BAKI -2014

 •      


 • 3) Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu. (Həsənov Teymur Alim oğlu)

  Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun təbii resurs potensialının qiymətləndirilməsi və potensial inkişafı.

 •      


 • 4) TYAN-ŞANIN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN ÜMUMİ FİZİKİ - COĞRAFİ SƏCİYYƏSİ (Aynur Məhəmməd)

  Tyan -Şanın geoloji quruluşunda müxtəlif püskürmə, metomorfik və
  çökmə süxurlar iştirak edir. Bu çöküntülər, əsasən qranitdən, porfiritdən
  qneysdən, siyenitdən, mərmərdən, kristallik şistlərdən, əhəngdaşlarından
  konqlomeratdan, qumdaşlarından ibarətdir.

 •      YER Hostinq