İqtisadiyyat(74)

 • 11) Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu (Şamil)

  GİRİŞ............................................................................................................................3 FƏSİL 1. BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASI....................6 1.1. Elektron bələdiyyə konsepsiyası........................................................................6 1.2. Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun tərkib hissələri.........................12 1.3. Bələdiyyələrdə informasiya sistemləri.............................................................15 FƏSİL 2. AZƏRBAYCANDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASININ VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ...........................................................................................…...30 2.1. Azərbaycanda bələdiyyələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin vəziyyəti.......................................................................................................................30 2.2. Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun inkişaf perspektivləri...............40 NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR…..........................................………………………....52 ƏDƏBİYYAT.............................................................................................................54

 •      


 • 12) İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və risklərdən müdafıə (Fərid Məmmədəliyev)

  İnvestisiyaların qiymətləndirilməsi və risklərinin analizində riyazi metodlara üstünlük verilmişdir

 •      


 • 13) KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA SORUNU (İsmayıl Agabeyov)

  BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞMENİN TEORİK ALT YAPISI VE ÖNEMİ İKİNCİ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA SORUNU

 •      


 • 14) Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi (Nahid)

  Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi
  Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi

 •      


 • 15) OPEK: fəaliyyət mexanizmi və dünya neft bazarına təsiri (Səadət Əliyeva)

  I Fəsil. Dünya neft bazarı və OPEK –in yaranması
  1.1 Dünya neft bazarı.
  1.2 OPEK-in yaranma səbəbləri və onun tarixi inkişafı.
  1.3 OPEK-in dünya neft bazarına təsiri .

  II Fəsil. OPEK-in idarə edilməsi və Azərbaycanın OPEK-lə qarşılıqlı əlaqələri
  2.1 OPEK-in təşkilati strukturu və qərarların qəbulu mexanizmi .
  2.2 OPEK-in tətbiq etdiyi qiymət siyasəti.
  2.3 Azərbaycanın OPEK-lə əməkdaşlığının perspektivləri.

 •      


 • 16) Azərbaycanın gömrük - tarif siyasətinin əsas xüsusiyyətləri (Səadət Əliyeva)

  I Fəsil. Gömrük tarif-tənzimlənməsi – gömrük siyasətinin mühüm elementi kimi.
  1.1 Gömrük siyasəti, əsas istiqamətləri.
  1.2 Xarici ticarətin gömrük- tarif tənzimlənməsinə nəzəri yanaşmalar.
  1.3 Gömrük tariflərinin müəyyən edilməsinin əsas prinsipləri.

  II Fəsil. Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin xüsusiyyətləri.
  2.1 Azərbaycanda gömrük tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri.
  2.2 Azərbaycanda gömrük tarifləri, xarakterik xüsusiyyətləri.
  2.3 Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin təkmilləşməsi istiqamətləri.

 •      


 • 17) Müasir şəraitdə tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlili və nəticələrin sistemləşdirilməsi xüsusiyyətləri. (Orxan Huseynli)

  BÖLMƏ I. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ TİKİNTİ ŞİRKƏTİNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİNİN PRİNSİPLƏRİ, VƏZİFƏLƏRİ VƏ İNFORMASİYA MƏNBƏLƏRİ
  1.1. Tikinti şirkətində maliyyə təhlilinin məzmunu və prinsipləri
  1.2. Tikinti şirkətinin maliyyəsi və maliyyə resursları
  1.3. Tiknti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri.
  1.4. Tikinti şirkətinin fəaliyyətində auditor nəzarətinin mahiyyəti və vergi ödənişləri .
  BÖLMƏ II. TİKİNTİ ŞİRKƏTİNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİNİN APARILMASI VƏ NƏTİCƏLƏRİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  2.1. Tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin sistemləşdirilməsi
  2.2. Tikinti şirkətinin mühasibat balansının valyutasının təhlili.
  2.3. Tikinti şirkətinin maliyyə fəaliyyətinin təhlilinin nəticələrinin sistemləşdirilməsi

 •      


 • 18) Firmalar Arası Bazar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi (Xalid Cavadov)

  Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan iqtisadiyyatında firmalar arası bazar münasibətləri və onlar arası münasibətlərin təkmilləşdirilməsinin təhlili

 •      


 • 19) Müəssisələrdə menecmentin təşkilinin istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsində rolu (Turan)

  Menecment fəaliyyətinin nəzəri və onun metodoloji əsasları
  Menecmentin istehsala tətbiqi mexanizmləri

 •      


 • 20) Müasir şəraitdə A.R.-nın dövlət büdcə xərclərinin effektivliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi. (Nicat)

  DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN NƏZƏRİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN TƏHLİL QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

 •      


<<Geri (2/8) Növbəti>>

YER Hostinq