Fəlsəfə(3)

 • 1) AZƏRBAYCANDA FƏLSƏFİ FİKRİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ (Məğrur Səfərov)

  Qədim dövr Azərbaycan fəlsəfəsi.
  Azərbaycanda islama qədərki fəlsəfi təlimlər, onların səciyyəsi.
  Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsinin səciyyəsi, əsas nümayəndələri və cərəyanları.
  Yеni dövr Azərbaycanda fəlsəfi fikrin təkamül istiqamətləri və xüsusiyyətləri.
  Azərbaycanda Maarifçilik cərəyanının görkəmli nümayəndələri A.Bakıxanov və M.F.Axundzadənin fəlsəfi dünyagörüşü.

 •      


 • 2) Misir və Babilistanda ilkin elmi biliklərin yaranması (Cavid Qədirov)

  1. Misirdə ilkin elmi biliklərin inkişafı.
  2. Babilistanda ilkin elmi biliklərin inkişafı.

 •      


 • 3) H.Berqsonun heyat felsefesi (Malikli Javid)

  Fransız alimi H.Berqsonun meşhur əheyat felsefesi haqqında

 •      YER Hostinq