Hüquq(7)

 • 1) sülhün təmin edilmısi və müharibələrin qarşısının alınmasının beynılxalq hüquqi vasitələrinin ümumi xarakteritikası (aytac)

  I fəsil. Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, məqsədləri və ümumi xarakteristikası
  1.1.“Sülh və müharibə” problemi. Tarixi yanaşma.
  1.2.Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququnun anlayışı, mənbələri, prinsipləri.
  1.3.Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi vasitələrinin ümumi təsnifatı.

  II fəsil. Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının dinc vasitələri
  2.1.Beynəlxalq mübahisə anlayışı və növləri.
  2.2.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının diplomatik vasitələri.
  2.3.Beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının məhkəmə vasitələri.

  III fəsil. Mübahisələrin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həll olunması.
  3.1.Mübahisələrə baxılması sahəsində beynəlxalq təşkilatların anlayışı, rolu, növləri.
  3.2.Mübahisələrə BMT çərçivəsində baxılması.
  3.3.Mübahisələrin həll olunmasında regional təşkilatların rolu.

 •      


 • 2) Məhkəmə baxışı mərhələsinin cinayət prosesində rolu və əhəmiyyəti (Ələkbər Nəbiyev)

  Cinayət prosesinin mərhələləri sistemində məhkəmə baxışı mərhələsinin əhəmiyyəti və məqsədi.
  Məhkəmə baxışının açılışı.
  Məhkəmə istintaqı və məhkəmə çıxışları.
  Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması.

 •      


 • 3) Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər (Sanılı Ülkər)

  FƏSİL 1. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.
  Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı.
  Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin sistemi.

  FƏSİL 2. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN NÖVLƏRİ.
  Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
  a) Həyat əleyhinə olan cinayətlər.
  b) Sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
  Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər.
  Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər.
  İnsan və vətəndaşların Konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər.
  a) Vətəndaşların hüquq bərabərliyi prinsipi və siyasi hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
  b) Şəxsi həyatın toxunulmazlığı əleyhinə olan cinayətlər.
  c) Müəlliflik hüquqları və əmək hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
  Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər.

  FƏSİL 3. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ.
  Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışı.
  a) Əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını müəyyən edən qanunvericiliklər.
  b) Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi qaydaları.
  Zədələnmə, bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri barədə ümumi məlumat.
  İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri.
  İstehsalat təcrübələri və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin təhlili üsulları.
  İnsan əməyinin erqonomik təhlükəsizliyi.
  İnsan-maşın-mühit sisteminin quruluşu, xassəsi və növləri.

 •      


 • 4) BEYNƏLXALQ TERRORÇULUQ (Ələkbər Nəbiyev)

  BEYNƏLXALQ TERRORÇULUQ BEYNƏLXALQ CİNAYƏT KİMİ
  1.1. Beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq
  beynəlxalq cinayətlərin əsas əlamətləri
  II.2. İnkişaf etmiş ölkələrin xüsusi xidmət orqanları və terrorçuluq cinayətinin qarşının alınması və ona qarşı mübarizədə onların mübarizə üsulları

 •      


 • 5) Mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının müdafiəsi (Xetai Yusubov)

  Mülkiyyət hüququnun müdafiəsinin anlayışı.
  Mülki və əşya hüquqlarının mülki-hüquqi müdafiə üsullarının sistemi.
  Mülkiyyətçinin marağının müdafiəsi haqqında dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları qarşısında qoyulan tələblər.

 •      


 • 6) DÖVLƏT QULLUÄžU PRİNSİPLƏRİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ ELMİ ƏSASLARI (Elxan)

  I Fəsil: Dövlət qulluğunun prinsipləri.
  Dövlət qulluğunun mahiyyəti və onun qarşısına qoyulan tələblər.
  Azərbaycanda dövlət qulluğu, onun prinsipləri və ona riayət etmə mexanizmi
  II Fəsil: Dövlət qulluğunun idarə olunmasının elmi əsasları.
  Dövlət quluğunun idarə olunmasının elmi metodoloji əsasları dövlət idarəçiliyinin tərkib hissəsi kimi.
  Dövlət idarəçiliyinin təşkili, prinsipləri və onun dövlət qulluğu ilə əlaqəsi.
  Yaxşı idarəçilik Azərbaycan dövlət qulluğu idarəetməsinin
  təkmilləşdirilməsi yolu kimi.

 •      


 • 7) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində yerli özünüidarəetmənin hüquqi əsasları (Saleh Əliyev)

  Yerli özünüidarə hər bir demokratik quruluşun əsas institutlarından biridir. Təsadüfü deyil ki, 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi-referendumda qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında yerli özünüidarəetməyə xüsusi bölmə ayrımışdır. Konstitusiyanın IV bölməsi "Yerli özünüidarəetmə" adlanır. Məhz bu baxımdan yerli özünüidarənin öyrənilməsi, onun tədqiqi böyük əhəmiyyətə malikdir.

 •      YER Hostinq