Kimya, Biologiya(5)

 • 1) Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlarında fiziki inkişafın dinamikasi (Resad)

  Hüceyrə onun quruluşu.
  Hüceyrənin kimyəvi tərkibi.
  Hüceyrənin əsas həyat xassələri.
  Hüceyrənin bölünməsi.

 •      


 • 2) Kurikulum (Aysen)

  Kurikulum fenninden serbest is

 •      


 • 3) Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunda qışlayan quşların biologiyası (Mələk)

  I FƏSİL. Qızılağac qoruğunun fiziki-coğrafi xarakteristikası…………………6 II FƏSİL. Qızılağac qoruğunda quşların sistematikası və öyrənilməsi tarixi .10 III Fəsil. Qızılağac qoruğunda qışlayan quşların biologiyası…………………17 IV Fəsil. Qızılağac qoruğunda qışlayan quşların qorunması və praktik əhəmiyyəti

 •      


 • 4) İnteroseptik mübadilə reflekslərinin xarakteri və fizioloji xüsusiyyətləri (Heydərli Nazənin)

  Reseptorlar yüksək həssaslığa malik xüsusi törəmələr olmaqla mürəkkəb quruluşa və fizioloji xüsusiyyətlərə malikdir. Bədən yerləşmələrinə görə iki qrupa ayrılırlar ki, xarici mühitdəki baş verən oyanmaları qəbul edən reseptorlar eksteroreseptorlar, daxildə baş verən oyanmaları qəbul edənlər isə interoreseptorlar adlanır. İnteroseptorlar mədə-bağırsaq sistemində, ürək və qan damarlarında, tənəffüs yollarında, böyrəklərdə və digər daxili orqanların divarlarında yerləşirlər. Onlar mexaniki, kimyəvi və digər qabıqların təsirindən oyanmaqla ağrı, təzyiq, aclıq, susuzluq və sairə bu kimi duyğuları qəbul etməklə mərkəzi sinir sisteminə ötürürlər. Bununla da daxili üzvlərin fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər baş beyin qabığına çatdırılmaqla, orqanizmin daxilindəki dəyişikliklərin nizamlanması həyata keçirilir. İnteroreseptorların vətərlərdə, oynaqlarda, bağlarda və sümük uclarında yerləşən xüsusi növləri də vardır ki, bunlar proprioreseptorlar adlanır. İnteroreseptorların insan və heyvan orqanizmində rolunu öyrənməyə bir çox tədqiqat işləri həsr olunmuşdur.

 •      


 • 5) Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası (Calal Naghiyev)

  Görülən disertasiya işində xam nefti mineral duzlardan təbii sorbentlərlə dehidrator qurğusundan təxminən 1,5 dəfə yaxşı təmizləmək münkün olmuşdur. Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10 pq/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10 fq/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.
  Dissertasiya işi 74 səhvə olmaqla 6 fəsildən ibarətdir.

 •      YER Hostinq