Maliyyə-kredit(20)

 • 1) MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ (Bəhruz)

  I FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN NƏZƏRİ CƏHƏTDƏN ƏSASLANDIRILMASI
  1.1 Maliyyə vəziyyətinin məzmunu , vəzifələri və informasiya mənbələri.
  1.2. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin iqtisadi göstəricilər sistemi.
  1.3. Maliyyə vəziyyəti və onun sabitlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri

  II FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ
  2.1. Maliyyə sabitliyinin səviyyəsinə təsir edən amillərin təhlili
  2.1.1. Maliyyə sabitliyinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən asılılığının təhlili
  2.1.2. Borc kapitalının cəlb edilməsi səmərəliliyinin təhlili
  2.1.3. Debitor və kreditor borclarının təhlili

  III FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFINDA MALİYYƏ SABİTLİYİNİN ROLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  3.1. Maliyyə əmsallarından istifadə etməklə müəssisənin maliyyə sabitliyinin inkişafının xüsusiyyətləri
  3.2. Xüsusi kapitalın artırılması – müəssisənin maliyyə sabitliyinin yaxşılaşdırılması amili kimi

 •      


 • 2) Valyuta əməliyyatlarının təşkili (Sənan)

  1. Valyuta əməliyyatlarının mahiyyəti, növləri və funksiyaları
  2. Valyuta məzənnəsi
  3. Valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsi və konvertasiya

 •      


 • 3) Dövlət maliyyəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti (Elnur)

  Dövlətin maliyyə sisteminin səmərəliliyinin artırılması yolları Dövlət maliyyəsinin nəzəri və metodoloji əsasları Müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin əsas problemləri və onların qiymətləndirilməsi

 •      


 • 4) Dövlət Büdcəsinin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi (gunay)

  maliyyede proqram paketleri

 •      


 • 5) Azərbaycanda büdcə-vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları (Naim Cahidzade)

  Magistr dissertasiyası

 •      


 • 6) Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, onun təşkili prinsipləri (Yusif Təhməzli)

  DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ MƏZMUNU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
  - Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və iqtisadi məzmunu
  - Büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
  GƏLİRLƏRİN BÜDCƏLƏR ARASINDA BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ METODLARI
  - Gəlirin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
  - Xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
  YERLİ BÜDCƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
  - Yerli büdcələrin gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi
  - Büdcələrin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 7) İpoteka və mənzil kreditləşməsi (Gunay Valehova)

  Buraxılış işinə dair elmi rəhbərin rəyi

 •      


 • 8) İpoteka və mənzil kreditləşməsi (Gunay Valehova)

  İpoteka kreditinin mahiyyəti. İpoteka kreditinin təsnifatı. İpoteka kreditinin zəruriliyi. İpoteka bankları və onların fəaliyyəti. İpoteka kapitalı bazarı. İpoteka kapitalı bazarının quruluşu. Dövlətin ipoteka kredit sistemində rolu. Müasir dövrdə İpoteka kreditləşməsinin inkişafı Mənzil ipoteka kreditləşməsinin inkişafı. Müasir dövrdə ipoteka kreditləşməsinin inkişaf istiqamətləri.

 •      


 • 9) Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarı (Fəridə)

  Bank məhsulları və xidmətləri bazarının ümumi xarakteristikası
  Bank məhsulları və xidmətləri anlayışı və mahiyyəti.
  Bank məhsulları və xidmətlərinin təsnifatı.
  Bank məhsulları və xidmətlərinin keyfiyyəti və onun idarə edilməsi.

  Azərbaycan Respublikasında bank məhsulları və xidmətləri bazarının inkişaf istiqamətləri və təhlili
  AR banklarının məhsul və xidmətləri.
  AR bank məhsulları və xidmətləri bazarının inkişaf istiqamətləri.
  AR banklarının müştəriyə təklif etdiyi bank məhsul və xidmətlərinin müqayisəli təhlili.

 •      


 • 10) Maliyyə ehtiyatları və onların sosial iqtisadi inkişafa təsiri. (Non Available (VG))

  Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması və onların sosial – iqtisadi inkişafa təsiri imkanları.
  Maliyyə ehtiyyatlarının məzmunu və mövcud vəziyyəti.
  Maliyyə ehtiyyatlarından istifadə və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsirinin artırılması yolları
  Dövlət maliyyə tənzimlənməsi və maliyyə ehtiyyatlarının həcminin artırılmasının əsas amilləri.

  Maliyyə siyasətinin sosial – iqtisadi inkişafa təsiri.
  Aparılan maliyyə siyasəti sosial iqtisadi inkişafı tənzimləyən başlıca amildir.
  Azərbaycan respublikasında pul – kredti siyasəti və onun iqtisadi inkişafda rolu.
  Maliyyə siyasətində dövlətin prioritet vəzifələri

  Mövcud iqtisadi şəraitdə maliyyə ehtiyyatları və maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.
  Büdcə xərclərinin formalaşdırılması xüsusiyyətləri və büdcə proqnozlaşdırılmasının təkminləşdirilməsi.
  Maliyyə nəzarəti və maliyyə nəzarətinin müasir dövrdə fəaliyyət prinsipləri.
  Maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması şəraitində perespektiv maliyyə - büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri.

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq