Maliyyə-kredit(20)

 • 11) Faizsiz islam banklari haqda kitab (Samir Agayev)

  Faiz anlayışı, onun mahiyyəti və dünyada Faizsiz İslam Banklarının (FİB) təşəkkülü
  İslam Konfransı Təşkilatı (İKT), onun dünyadakı yeri və önəmi. Dünyada faizsiz bankçılıq və İslam İqtisadi Modeli (İİM)

 •      


 • 12) Dövlət Büdcəsinin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi (Karim 620)

  Dövlət büdcəsinin sosial-iqtisadi məzmunu və əhəmiyyəti
  Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və iqtisadi məzmunu.
  Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərinin təsnifati.
  Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin müasir durumunun təhlili
  Dövlət büdcəsinin vergili və qeyri-vergili gəlirlərinin kompleks təhlili.
  Dövlət büdcəsinin sosial-iqtisadi xərcləri.
  Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozlaşdırılması və xərclərinin idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi
  Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozlaşdırılması.
  Büdcə xərclərinin səmərəli idarə edilməsi və bölüşdürülməsi.

 •      


 • 13) Azərbaycan Respublikasında sığorta işinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi. (Naim)

  I Fəsil. Sığortanın iqtisadi mahiyyəti və onun hüquqi əsasları.
  1. Sığortanın mahiyyəti və funksiyaları.
  2. Sığortanın formaları və növləri.
  3. Sığortanın hüquqi əsasları.
  II Fəsil. Azərbaycan Respublikasında sığortanın təşkili və onun təkmilləşdirilməsi.
  1. Azərbaycan Respublikasında sığortanın təşkili və onun müasir vəziyyəti.
  2. Azərbaycan Respublikasında sığorta bazarı və sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti.
  3. Azərbaycan Respublikasında sığortanın işinin təşkilində dünya ölkələrinin təcrübəsi və beynəlxalq sığorta bazarları.

 •      


 • 14) Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı (Lazimzade)

  Sığortanın yaranma tarixi və iqtisadi mahiyyəti.
  Sığortanın cəmiyyətdə rolu və zəruriliyi.
  Sığortanın formaları və növləri.
  Azərbaycanda sığorta sisteminin yaranması və inkişafı.
  Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının və sığorta bazarının maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi.
  Sığorta fəaliyyətinin və sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsinin təkminləşdirilməsi istiqamətləri.

 •      


 • 15) Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xususiyyetleri (Mehrəliyev Ziya)

  Fəsil 1. QKB-nın formalaşmasının nəzəri məsələləri
  Fəsil 2.Azərbaycanda QKB-nın mövcud vəziyyəti və təhlili
  Fəsil 3.AR-da QKB-nın formalaşması.

 •      


 • 16) Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları (Anar Mahmudov)

  Azerbaycanda bank sisteminin inkisaf merheleleri, kommersiya banklarinin aktiv emeliyyatlari, ve onlarin olke iqtisadiyatinda rolu.

 •      


 • 17) Qiymətli kağızlar bazarının mahiyyəti və iqtisadi inkişafda onun rolu (Mərdanov Əfsun)

  Qiymətli kağızlar bazarının mahiyyəti və rolu. Qiymətli kağızlar bazarının mahiyyəti, funksiyaları və quruluşu. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları. Fond birjası, onun təşkili xüsusiyyətləri və idarə olunması. Qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar və bazarın tənzimlənməsi. Qiymətli kağızlar bazarında aparılan əməliyyatların xüsusiyyətləri və növləri. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətli kağızlar bazarının rolu. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının hazırki durumu. Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında qiymətli kağızlar bazarının rolu.

 •      


 • 18) Kiçik biznesin kreditləşməsi (Elxan)

  1. Kiçik biznes. Təşkili və inkişaf etdirilməsi problemləri.
  2. Maliyyə resurslarının kiçik biznesə
  3. Kiçik biznesin kreditləşməsində ABŞ bank təcrübəsi.

 •      


 • 19) Maliyyə risklərinin idarə olunması (Kenan Ali)

  Riskin kooperativ idarə edilməsi, Risk-menecmentin məzmunu və mahiyyəti

 •      


 • 20) Sığorta fondunun yaradılması və istifadəsi (Babek Abbasov)

  Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-2005-ci illər dövlət quruculuğu dövründə iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasında maliyyə-kredit mexanizminin, o cümlədən sığorta münasibətlərinin çox mühüm rolu vardır. Milli Məclisin 25 iyun 1999-cu il qərarı ilə respublikamızda ilk dəfə «Sığorta haqqında» qanun qəbul edilmişdir. Bu qanunla ölkəmizdə sığorta işi hüquqi bazaya malik olmuş, milli sığorta bazarının yaranmasına şərait yaradılmışdır.

 •      


<<Geri (2/2)

YER Hostinq