Mühasibat(10)

 • 1) Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Qurbanova Sədaqət)

  1. Bitkiçilikdə məsrəflərin, və məhsul çıxışının uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları

  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası.

  3 . Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotu

  3.1. .İstehsal məsrəflərin uçotu
  3.2. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçot obyektləri
  3.3. Bitkiçilikdə ilk uçotun təşkili
  3.4. Bitkiçilikdə sintetik və analitik uçotun təşkili

  4.Bitkiçilikdə məsrəflərin və məhsul çıxışının uçotunun təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 2) Əsas vəsaitlərin auditi və təkmilləşdirilməsi (Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasının misalında) (Qurbanova Sədaqət)

  1.Əsas vəsaitlərin auditinin nəzəri metodoloji əsasları
  2.Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
  3.Əsas vəsaitlərin auditi
  3.1.Əsas vəsaitlərin auditinin vəzifələri
  3.2. Əsas vəsaitlərin saxlanmasının auditi
  3.3. Əsas vəsaitlərin daxil olmasının auditi
  3.4. Əsas vəsaitlərin təsərrüfatdan çıxmasının auditi
  3.5. Əsas vəsaitlərin təmirinin auditi
  3.6. Əsas vəsaitlərin autinin təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 3) Müəssisələrdə torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu və onların təkmilləşdirilməsi (Qurbanova Sədaqət)

  1. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları
  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
  3. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu
  3.1. Torpaq, tikili və avadanlıqların təsnifatı
  3.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların qiymətləndirilməsi
  3.3. Torpaq, tikili və avadanlıqların daxil olmasının uçotu
  3.4. Torpaq, tikili və avadanlıqların çıxmasının uçotu
  3.5. Torpaq, tikili və avadanlıqların köhnəlməsinin uçotu
  3.6. Torpaq, tikili və avadanlıqların təmirinin uçotu
  4. Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotunun təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 4) Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasının təkmilləşdirilməsi (Qurbanova Sədaqət)

  1. Bitkiçilik məhsullarının nəzəri-metodoloji əsasları.

  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikasl

  3. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmasl

  3.1. Bitkiçilikdə sintetik və analitik uçot

  3.2. Dənlilər və dənli paxlalı bitki məhsullarının maya dəyəinin hesablanması

  3.3. Texniki bitkilər məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsı

  3.4. Kartof, açıq torpaq tərəvəzi və bostan bitkilərinin maya dəyərinin hesablanması

  3.5. Bağçılıq və yem bitkiləri məhsullrının maya dəyərinin hesablanması

  4. Bitkiçilik məhsullarının maya dəyərinin hesablanmsının təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 5) Pul vəsaitlərinin uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasının misalında) (Qurbanova Sədaqət)

  1. Nəzəri metodoloji əsaslar
  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
  3. Pul vəsaitlərinin uçotu
  3.1. Pul vəsaitləri uçotunun düzgün təşkilinin əhəmiyyəti
  3.2. Kassa əməliyyatlarının uçotu
  3.3. Bankdakı hesablarda pul vəsaitlərinin uçotu
  3.3.1. Hesablaşma hesabında pul vəsaitlərinin uçotu
  3.3.2. Valyuta hesabında pul vəsaitlərinin uçotu
  3.3.3. Banklarda olan xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin uçotu
  3.3.4. Sair pul vəsaiti hesablarının uçotu
  4. Pul vəsaitləri uçotunun təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 6) Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsi (Qurbanova Sədaqət)

  1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları
  2. Təsərrüfatın iqtisadi xarakteristikası
  3. Məhsulların, iş və xidmətlərin satışı üzrə ümumi qaydalar
  3.1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, iş və xidmətlərin satışının təşkili
  3.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, iş və xidmətlərin satış qiyməti, onun müəyyən olunmuş qaydası və tətbiqi
  3.3. Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotu
  3.4. Kommersiya xərclərinin uçotu
  3.5. 601 N-li Məhsul (iş, xidmət) satışı hesabının bağlanması
  4. Məhsul (iş və xidmət) satışının uçotunun təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 7) İstehsal resurslarının uçotu və təhlili ( istehsalat təcrübəsi üzrə) (Yusif Həsənzadə)

  I Fəsil. İstehsal resursları haqqında anlayış,onların təsnifatı və uçotunun vəzifələri
  1.1. İstehsal resursları haqqında anlayış və onun uçotunun vəzifələri
  1.2. İstehsal resurslarının təsnifatı və qiymətləndirilməsi
  II Fəsil.İstehsal resurslarının uçotunun təşkili və sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
  2.1. İstehsal resurslarının hərəkətinin sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
  2.2. İstehsal resurslarının anbarlarda uçotu və onun mühasibatlıqdakı uçotla əlaqəsi
  2.3. İstehsal resurslarının sintetik uçotunun təşkili
  2.4. İstehsalat resurslarının daxil olmasının və istehsal ehtiyatlarına görə hesablaşmaların uçotu
  2.5. İstehsal resursları ehtiyatlarının sərf olunmasının uçotu
  2.6. İstehsal resursları ehtiyatlarının inventarizasiyası və yenidən qiymətləndirilməsi
  III Fəsil. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili.
  3.1. İstehsal resurslarından istifadənin təhlili
  3.2. İstehsal resurslarından istifadənin təhlilinin təkmilləşdirilməsi problemləri

 •      


 • 8) Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili (Ulviyya)

  GİRİŞ I FƏSİL. TORPAQ , TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR (ƏSAS VƏSAİTLƏR) ONLARIN ROLU VƏ MAHİYYƏTİ 1.1. Müasir dövrdə müəssisələrin istehsal potensialından istifadənin perspektivləri 1.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) tərkibi və qiymətləndirilməsi II FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARIN (ƏSA VƏSAİTLƏRİN) DAXİL OLMASI VƏ HƏRƏKƏTİNİN MÜHASİBAT UÇOTU 2.1. Torpaq, tikili və avadanlıqarın (Əsas vəsaitlərin) daxil olmasının uçotu 2.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) amortizasiyası və köhnəlməsinin uçotu 2.3. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) təsərrüfatdan çıxmasının uçotu 2.4. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) əsaslı təmiri xərclərinin uçotu III FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARDAN (ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN) İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ 3.1. Təhlilin məqsədi, mənbələri və vəzifələri 3.2. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən)istifadənin təhlili 3.3. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən) istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

 •      


 • 9) Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri (Haciyev Namiq Zakir)

  Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde mühasibat uçotunun formalaşmasının əsas
  prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun əsas konsepsiysı, Uçot siyasətinin formalaşmasının prinsipləri, Muhasibat informasiyaları və istehlakçılar üçün onun əhəmiyyəti, Beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq Azərbaycan hesbatlarının transformasiyasının əsas prinsipləri.
  Azərbaycanda mühasibat uçotunun təşkilinin metodoloji və metodiki əsasları.
  Mühasibat uçotunun metodoloji əsasları, Mühasibat uçotunun metodiki əsasları, Mühasibat uçotunun əsas elementləri kimi maliyyə və idarəetmə uçotunun oxşar
  və fərqli cəhətlərinin səciyyələndirilməsi, Mühasibat (maliyyə) uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinin əsas şərtləri və prinsipləri.

 •      


 • 10) Kapitalların, fondların,ehtiyatların və cəlb edilmiş vəsaitlərin uçotu (Hikmet Pənahov)

  Kapitallar, fondların,ehtiyatlatın və cəlb edilmiş vəsaitlərin yaranması və uçotundan bəhs edilir.

 •      YER Hostinq