Digər(12)

 • 1) Çoxkanallı reooftalmoqrafın işlənməsi (Nərmin Həsənova)

  Verilmiş dissertasiya gözün damarlarının vəziyyətinin diaqnostikası üçün istifadəsi nəzərdə tutulan reooftalmoqraf cihazından bəhs edir. Cihaz qan axınının göstəricilərinin sürətini və həcmini təyin etməyə imkan verir. Cihaz ixtisaslaşmış oftalmologiya bölmələrində, funksional diaqnostika bölmələrində elektrofizioloji araşdırmalar laboratoriyasında tətbiq edilir. Reoqrafiyanın çox mühüm faydalı metodu müxtəlif vaskulyar sahələrin hemodinamikasını eyni anda öyrənməyə imkan verir – beyin, ağciyər, qaraciyər, böyrək, göz və digər metodlarla tədqiqi çətin olan sahələri. Bu,ümumi hemodinamikanın qaydalarını ağrılı tədqiqatlarda tamamilə zərərsiz, maneəsiz üsullarla öyrənməyə imkan verir.

 •      


 • 2) Əmək hüquq sahəsində hüquq münasibətləri və onların növləri (Jafar)

  1. Əmək sahəsində hüquq münasibətləri
  2. Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışı və sistemi
  3. Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı
  4. Əmək hüquq münasibətlərinin məzmunu
  5. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi və хitam edilməsi əsasları
  6. Əmək hüquq münasibətləri ilə sıх bağlı olan digər hüquq münasibətləri
  7. Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlər
  8. İşədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri
  9. İşçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasibətləri
  10. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti üzrə hüquq münasibətləri
  11. Əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə hüquq münasibətləri
  12. Əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətləri

 •      


 • 3) Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturu (Şamil)

  BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASI
  Elektron bələdiyyə konsepsiyası
  Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun tərkib hissələri
  Bələdiyyələrdə informasiya sistemləri
  AZƏRBAYCANDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASININ VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
  Azərbaycanda bələdiyyələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin vəziyyəti
  Bələdiyyələrin informasiya infrastrukturunun inkişaf perspektivləri

 •      


 • 4) Azərbaycan Respublikasının Mülkü Müdafiəsinin əsas vəzifələri (Namelum)

  Mülki müdafiə xidmətlərinin, qüvvələrinin vəzifələri
  Mülki müdafiə sahəsində dövlətin vəzifələri
  Mülki müdafiə sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri
  Mülki müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vəzifələri

 •      


 • 5) İNGİLİS DİLİNİN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ PROSESİNDƏ MEYDANA ÇIXAN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARI (Leyla Şamsudinova)

  İNGİLİS DİLİNİN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE)

 •      


 • 6) LEXICO-SEMANTICAL CHARACTERISTICS OF ADJECTIVE IN ENGLISH (Leyla Şamsudinova)

  İNGİLİS DİLİNDƏ SİFƏTİN TƏHLİLİ

 •      


 • 7) Xezerin huququ statusu ile bagli beynelxalq danishiqlar (Gunka)

  Buraxilish ishi I Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu məsələsinin mahiyyəti II Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqların xüsusiyyətləri III Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu ilə beynəlxalq danışıqlarda irəli sürülən təkliflər

 •      


 • 8) İdarəçilik formasının xüsusiyyətləri (Yunis Halil)

  I. İdarəçilik formasının anlayışı, əlamətləri və xüsusiyyətləri
  II. İdarəçilik formalarının tarixi tipləri
  III. İdarəçilik formasının növləri
  a) Monarxiya və onun növləri;
  b) Respublika və onun növləri.

 •      


 • 9) Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar dövlət kimi (Yunis Halil)

  1. Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət kimi
  2. Azərbaycan Respublikası hüquqi dövlət kimi
  3. Azərbaycan Respublikası dünyəvi dövlət kimi
  4. Azərbaycan Respublikası unitar dövlət kimi
  5. Azərbaycan dövləti respublika kimi

 •      


 • 10) Yerli özünüidarəetmənin anlayışı, prinsipləri, onların formaları və hüquqi statusu (Yunis Halil)

  «Yerli özünüidarəetmə»nin anlayışı və prinsipləri
  Yerli özünüidarəetmənin formaları və onların hüquqi statusu
  Bələdiyyə üzvlərinin hüquqi statusu və bələdiyyə qulluğu
  Yerli özünüidarəetmənin səlahiyyətləri
  Bələdiyyə sistemi

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq