Psixologiya(5)

 • 1) TƏLƏBƏ - GƏNCLƏRİN DİNİ İDENTİKLİYİNİN PSİXOLOJİ ƏSASLARI (Aynur Rəhimova)

  İDENTİFİKASİYA ANLAYIŞINA ƏSAS PSİXOLOJİ YANAŞMALAR
  - Psixologiyada identikliyin tədqiqinə əsas yanaşmalar
  - E.Eriksonun identiklik nəzəriyyəsi
  - İdentifikasiyanın əsas formaları (dini, milli, etnik, gender və s.)

  DİNİ İDENTİFİKASİYAVƏ DİNPROBLEMİ
  - Müasir Azərbaycanda dinə münasibət
  - Dini identiklik, ona təsir edən faktorlar və sosial institutları

  TƏLƏBƏ GƏNCLƏRDƏ DİNİ İDENTİKLİYİN-EKSPERIMENTAL PSIXOLOJİ TƏDQİQİ
  - Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi
  - Alınan nəticələrin təhlili

 •      


 • 2) edebiyyat (emil)

  bekir nebiyev

 •      


 • 3) edebiyyat (emil)

  zeyqem vuqarin heyati ve yaradiciligi

 •      


 • 4) Davamli ve davamsiz maraqlar (Cavid Qədirov)

  1. Giriş.
  2. Psixologiyada şəxsiyyət anlayışı. Şəxsiyyət ictimai münasibətlərin subyekti və obyekti kimi.
  3. Maraq nədir?
  4. Maraqlar necə formalaşır?
  5. Maraqların təsnifatı.
  6. Davamlı və davamsız maraqlar.
  7. Psixoloji münaqişələrin tipologiyası, onların xüsusiyyətləri.
  8. Nəticə.

 •      


 • 5) Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı (Cavid Qədirov)

  1. Psixologiya tarixinin öyrənilməsi.
  2. Psixologiya tarixində Biheviorizm və Neobiheviorizm cərəyanları.
  3. Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası.
  4. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.
  5. Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları və tədqiqi problemi.
  6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinin dövrləşdirilməsi, tədqiqi msələləri, problemləri və vəzifələri.
  7. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında psixoloji fikrin inkişafı.

 •      YER Hostinq