Riyaziyyat(4)

 • 1) REQULYAR SƏRHƏD ŞƏRTLİ ŞTURM-LİUVİLL OPERATORUNUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN TƏKRARLANMASI HAQQINDA (Senan Qeribli)

  Köməkçi faktlar.
  Məxsusi ədədlərin təkrarlanma şərti.
  Xarakteristik funksiyanın sıfirlarının təkrarlanma dərəcəsi haqqında.

 •      


 • 2) Pirsonun xi-kvadrat kriterisi (Gülsüm Həsənova)

  Təsadüfi kəmiyyətlər və paylanma funksiyası
  Əsas anlayışlar.
  Təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyasının əsas xassələri.
  Təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının sıxlıq funksiyası.
  Normal paylanma qanunu.

  Təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikaları
  Riyazi gözləmə.
  Riyazi gözləmənin xassələri.
  Təsadüfi kəmiyyətlərin momentləri.Dispersiya.
  Kovariasiya.
  Ehtimal paylanmalarının forma və yerləşmə xarakteristikaları.

  Pirson kriterisi
  Empirik paylanma.
  Hipotezlərin yoxlanılması. Uzlaşma kriteriləri(xi-kvadrat)
  uzlaşma kriterisi.

 •      


 • 3) «Lokal olmayan sərhəd şərtli optimal idarəetmə məsələsinin aproksimasiyası (Tahira)

  Məsələnin qoyuluşu. Köməkçi faktlar. ƏSAS NƏTİCƏLƏR.

 •      


 • 4) Singulyar integral tenlikler(Koşi nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin parçada konstruktiv həll üsulu) (Elxan)

  Sinqulyar inteqral tənliklər nəzəriyyəsindən bəzi məlumatlar.
  Xarakteristik sinqulyar inteqral tənliklərlə əlaqədar olan ortoqonal çoxhədlilərin bəzi xassələri.
  Sinqulyar inteqral tənliklərin parçada konstruktiv həll metodları.

 •      YER Hostinq