Şərqşünasçılıq(4)

 • 1) Fars və Azərbaycan dillərində təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr (Vüqar Hacıyev)

  Müasir fars dilində cümlənin təsnifatı
  Fars və Azərbaycan dillərində tabeli mürəkkəb cümlələr
  Fars və Azərbaycan dillərində təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin müqayisəli təhlili

 •      


 • 2) Azərbaycan və qaqauz dillərində isim (Sahibə Xələfova)

  Dissertasiya, Müqayisəli təsviri metod

 •      


 • 3) TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ (Namiq Naqiyev)

  Qərb türkcəsi haqqında ümumi məlumat
  Qərb türkcəsinin yaranması
  “Keçid Dövrü” və ya Qaraxanlı dönəmində türk dili və ədəbiyyatı

  Türkiyə türkcəsinin tarixi inkişaf mərhələləri
  Əski Anadolu Türkcəsi
  Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIII əsr)
  Əski Anadolu Türkcəsi dönəmi ədəbiyyatı (XIV-XV əsrlər)
  Osmanlı Türkcəsi
  Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı (XV- XVI ƏSRLƏR)
  Osmanlı dönəmi türk ədəbiyyatı. (XVII-XIX əsrlər)
  Tənzimat fərmanının Osmanlı dili və ədəbiyyatına təsiri
  Sərvəti Fünun və Fəcri Ati topluluqları
  Milli Dönəm Türkiyə ədəbiyyatı. (1911-1923-cü illər) “Yeni Lisan” Hərəkatı
  Cümhuriyyət Dönəmidə Türkiyə Türkcəsi
  Əlifba dəyişimi
  Dil İnqilabı
  Günəş Dil Nəzəriyyəsi
  Cümhuriyyət dönəmi Türkiyə ədəbiyyatı

 •      


 • 4) Ereb dilinde ishguzar senedlerin dil xusussiyyetleri (Gunel Ahmedova)

  Sənədlərin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri
  Ərəb dilində işgüzar yazışmaların dil xüsusiyyətləri

 •      YER Hostinq