Sosiologiya və Politologiya(4)

 • 1) Hakimiyyət bölgüsü prinsipi və onun dövlət idarəçiliyində reallaşdırılması (Nərgiz Rəhimli)

  Hakimiyyətin bölünməsi konsepsiyası, yanaşmalar, Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət bölgüsü prinsipinin dövlət idarəçiliyində təzahürü

 •      


 • 2) «Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti» (Malik Tağıyev)

  OPEK çərçivəsində beynəlxalq münasibətləri analiz etmək, 70-ci illərdən müasir dövrədək neft faktorundan istifadə fonunda OPEK dövlətlərinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Daha bir aspektən - “siyasət-neft cütlüyü” aspektindən məsələyə yanaşmaq maraqlıdır, çünki bu həm regionun xarici siyasət problemləri, həm də qeyri-neft dövlətlərinin neft uğrunda mübarizəsi baxımından aktualdır.Məhz OPEK çərçivəsində neft siyasətinin xarici siyasətlə uzlaşdırılmasında müəyyən zaman kəsiyində ciddi problemlər meydana çıxmışdır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələrin araşdırılmasına nail olunmuşdur: - Yaxın Şərqdəki siyasi vəziyyətə münasibətdə Qərb və OPEK dövlətlərinin mövqeyinin aydınlaşdırılması; - ABŞ başda olmaqla, Qərb dövlətlərinin neft siyasətinə müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu; - OPEK dövlətləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin xarakteri və mahiyyətinin açılması; - Neft qiymətləri siyasətinin əhəmiyyətinin öyrənilməsi; - Dünya iqtisadi böhranının OPEK dövlətlərinə təsiri.

 •      


 • 3) TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI (Bəndəliyeva Nərgiz)

  Açar sözlər: terror, terrorizmə qarşı mübarizə, Azərbaycan Respublikasının “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” qanunu Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, “Закон Азербайджанской Республики o борьбе с терроризмом” Key words: terrorism, the fight against terrorism, "the law of Azerbaijan Republic about the fight against terrorism"

 •      


 • 4) Sosialogiya mühazirələri (Qurbanov Ümid)

  Sosiologiyanın predmeti və tədqiqat sahəsi
  Sosial qanunlar və kateqoriyalar
  Mədəniyyət ictimai həyatın amili kimi
  Şəxsiyyətin sosioloji konsepsiyası
  İnsanın mahiyyəti anlayışı
  Şəxsiyyət və onun tərkib elementləri
  Şəxsiyyətin elementlərinin inteqrasiyası

 •      YER Hostinq