Coğrafiya(35)

 • 1) Ön Asiya dağlıq yaylaları (EMİN)

  1. Anadolu yaylası və kənar dağlar
  2. Qars-Ərzurum yaylası
  3. İran yaylası və kənar dağlar

 •      


 • 2) Ön Asiya dağlıq yaylaları (Emin Vəliyev)

  Anadolu yaylası və kənar dağlar
  Qars-Ərzurum yaylası
  İran yaylası və kənar dağlar

 •      


 • 3) Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Alegria)

  Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun səciyyəsi

 •      


 • 4) Rusiya Federasiyasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (Alegria)

  Rusiya Federasiyasının iqtisadi və sosial coğrafiyası

 •      


 • 5) Təbii landşaftların məskunlaşma və təsərrüfatda istifadəsinin coğrafiyası (Səlimov Səlim)

  Təbii landşaftların məskunlaşma və təsərrüfatda istifadəsinin coğrafiyası

 •      


 • 6) ABŞ-ın qara metalurgiyasında xammal problemi (Semide)

  ABŞ-ın coğrafi mövqeyi və təbii şəraiti
  ABŞ haqqında ümumi məlumat
  ABŞ-ın təbii ehtiyyatları
  ABŞ-ın təsərrüfat sahələri
  ABŞ-ın daxili suları
  ABŞ-ın metalurgiya sənayesi
  Əlvan metalurgiya sənayesi
  Qara metalurgiya sənayesi
  Xammal problem

 •      


 • 7) Qrunt suları və onların təsərrüfat əhəmiyyəti-Şaiq1122a (Şaiq)

  1. Yeraltı sular haqqında ümumi məlumat.Yeraltı suların növləri 1.1. Ümumi məlumat 1.2. Yeraltı suların əmələ gəlməsi 1.3. Yeraltı suların yerləşmə şəraitindən asılı olaraq növləri 2. Qrunt suları 2.1 Ümumi məlumat 2.2 Azərbaycan respublikasında qrunt sularının çirklənmə mənbələri 3. Qrunt sularının təsərrüfat əhəmiyyəti 3.1. Qrunt sularının təbii rejimi 3.2. Qrunt suları rejiminin tənzimlənməsi prinsipləri 4. Qrunt sularına aid nümunələr. “Şollar” suyu haqqında 4.1. Qrunt sularına aid nümunələr 4.2. “Şollar” suyu haqqında

 •      


 • 8) Miqrasiya (Emin)

  Miqrasiya.Müasir miqrasiyanın əsas istiqamətləri

 •      


 • 9) Yer kürəsinin daxili quruluşu (Murad Məmmədov)

  Bu kurs işində Yerin daxili qruluşu və onun hissələri haqqında mövzunu əhatə etməyə çalışmışam.

 •      


 • 10) Kür çökəkliyi göl sistemlərinin formalaşma Xüsusiyyətləri və onların ekohidroloji Problemləri. (Telebe)

  Kür çökəkliyi hövzəsinin təbii şəraiti və ekocoğrafi xüsusiyyətləri
  Kür çökəkliyinin geoloji qurluşu
  Torpaq örtüyü
  Kür-Araz ovalığının hidrogeoloji şəraiti
  Göllərin qidalanmasında böyük rol oynayan qrunt sularının yatım şəraiti
  Kür çökəkliyi göllərinin ümumi səciyəsi
  Sarısu gölü
  Mehman gölü
  Hacıqabul gölü
  Ağgöl
  Kür çökəkliyi göllərinin ekaloji şəraitinə təsir edən antropogen amillər
  Kür çökəkliyi göllərinin ekocoğrafi gərginliyinə görə diferensasiyası.

 •      


(1/4) Növbəti>>

YER Hostinq