Ekologiya(20)

 • 1) Sənaye qaz tullantılarının aerozollardan təmizlənməsi üçün filtrlərin layihələndirilməsi və EE üçün filtrlərin layihələndirilməsi və EE” (Məmmədova Zülfiyyə)

  Sənaye qaz tullantıları
  Aerozol
  Tullantı qazların aerozollardan temizlənməsi üsulları və avadanlıqları
  Tullantı qazların təmizlənməsi üsulları
  Tullantı qazların fiıtrlənmə üsulu ilə təmizlənməsi

 •      


 • 2) Dixloretan istehsalında ardıcıl su təchizatı sisteminin seçilməsi və hesablanması.(məhsuldarlıq-25000 t/il) (Guler Mejdinova)

  Giriş. Xlor. Dixloretan istehsalı. 1,2 Dixloretan istehsalında xammal və əlavə məhsullar. İstehsalat məqsədləri üçün su təchizatı. Su təchizatı sistemi. Hesabat. Nətice. Ədəbiyyat siyahısı.

 •      


 • 3) Sulfat turşusu istehsalında atmosferə atılan tullantıların azaldılması və ətraf mühitə dəyən zərərin hesabı və qiymətləndirilməsi. (Səma)

  Sulfat turşusu istehsalı
  Nitroz üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
  Kontakt üsulu ilə sulfat turşusu istehsalı
  SO2-nin SO3-ə oksidləşməsi
  Sulfat turşusunun “Yaş kataliz” üsulu ilə H2S-dən ayrılması
  İşlənmiş sulfat turşusundan istifadə üsulları
  Sulfat turşusunun qatılaşdırılması
  Sulfat turşusu istehsalında yaranan tullantıların utilləşdirilməsi
  Tullantı qazların SO2 və turş dumanlardan təmizlənməsi.

 •      


 • 4) Atmosferə atılan toz-qaz qarışıqlarının tutulması və zərərsizləşdirilməsi (Aygün)

  1.GİRİŞ
  1.1. Atmosferin çirklənmə mənbələri

  2. ATMOSFERƏ MÜXTƏLİF SAHƏLƏRDƏN ATILAN QAZ-TOZ QARIŞIQLARI
  2.1. Nəqliyyat sahəsinin atmosferə təsiri
  2.2. Yanacaqdan istifadə nəticəsində çıxan zərərli qazlar və maddələr
  2.3. Nüvə silahının tətbiqi zamanı atmosferə daxil olan qazlar
  2.4. (İES) və (AES)-nın atmosferə təsiri
  2.5. Qara və Əlvan metallurgiyanın atmosferə təsiri
  2.6. Kimya və Neft-Kimya sənayesinin atmosferə təsiri
  2.7. Tikinti materialları sənayesinin atmosferə təsiri
  2.8. Turşulu yağışların atmosferə təsiri

 •      


 • 5) Torpagin bioloji xusuiyyetleri (Ulviyye)

  Torpaq əmələgətirən amillər
  Torpağın mikroflorası
  Torpaq əmələgəlməsinin biokimyası
  Torpağın çirklənməsi
  Maddələrin kiçik bioloji dövranı
  Torpağın ekoloji sanitar problemləri

 •      


 • 6) Epixlorhidrin istehsalinda su techizati sisteminin secilmesi ve hesablanmasi (Aygun)

  Epoksid birləşmələri
  Epixlorhidrinin alınması
  Epixlorhidrinin kimyəvi və fiziki xassələri
  Epoksid qətranları
  Sənaye su təchizatı
  Epixlorhidrin istehsalında yaranan tullantılar və ekoloji təsiri

 •      


 • 7) Tənha mənbələrdən atılan tullantıların hesabı və ekoloji ekspertiza (Gülər Mejdinova)

  Çirkləndirmə mənbələrin ümumi xarakteristikası və təsnifatı
  Tənha mənbələrdən atılan tullantıların yayılmasının hesabı.İsti tullantılar
  Soyuq tullantılar
  Müəssələr üçün sanitar-müdafiə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və layihələndirmənin ekoloji ekspertizası

 •      


 • 8) Sulfat turşusu istehsalında kükürd tərkibli tullantı qazların təmizlənməsi (Gülər Mejdinova)

  Sulfat tursusu alinmasi yollari

 •      


 • 9) Sulfat turşusu istehsalında kükürd tərkibli tullantı qazların təmizlənməsi (Gülər)

  1.Sulfat turşusunun xüsusiyyətləri. 2.Sulfat turşusu istifadəsi. 3.Sulfat turşusunun alınma üsulları. 4.Kükürd qazı istehsalı. 5.Qazların tozlar və zəhərli-kimyəvi birləşmələrdən təmizlənməsi. 6.Qazların mexaniki təmizlənmə metodları. 7.Qazların katalitik təmizlənməsi. 8.Kükürd qazından təmizlənmə üsulları. 9.H2S və kükürd üzvi birləşmələrdən təmizlənməsi. 10.Nəticə.

 •      


 • 10) Meşə sənayesi (Aygün Qarayeva)

  Meşə təsərrüfatı

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq