İqtisadiyyat(251)

 • 1) Beynəlxalq maliyyə institutları (Sara)

  Beynəlxalq maliyyə institutları
  Beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycanla əlaqəsi

 •      


 • 2) Milli Gelir anlayisi (Ejder)

  Milli gəlir və milli sərvət anlayışı.

 •      


 • 3) İDARƏETMƏNİN METODLARI VƏ TEXNOLOGİYALARI (Mahir Karimov)

  İdarəetmənin metodları anlayışı və onların təsnifatı.
  İdarəetmə metodlarından istifadə mexanizmi.
  İdarəetmə texnologiyası idarəetmə metodlarının reallaşdırılması vasitəsi kimi.

 •      


 • 4) ƏLAQƏ VƏ ASILILIQLARI TƏDQİQİNDƏ İNDEKS METODUNUN ROLU (Tural)

  1. İndekslər haqqında anlayış və onların mahiyyəti
  2. İndekslərin quruluş qaydası və növləri
  3. İctimai hadisələr arasında əlaqə və asılılıqların tədqiqində indeks metodunun rolu
  4. Orta səviyyənin dinamikasının indeks metodu ilə tətqiqi

 •      


 • 5) Regional siyasətdə elmi baxışlar (Orxan)

  Regionların İnkişafının Sosial-İqtisadi Tənzimlənməsi fənninə aid kurs işi.

 •      


 • 6) Beynəlxalq işçi qüvvəsinin hərəkəti və tənzimlənməsi məsələsi (Əliyev Həsən)

  1. Beynəlxalq işçi qüvvəsinin hərəkətinin mahiyyəti, inkşaf mərhələsi və əsas mərkəzleri
  2. Beynəlxalq işçi qüvvəsinin hərəkətinin ölkə iqtisadiyyatlarına təsiri
  3. Beynəlxalq işçi qüvvəsinin hərəkətinin tənzimlənməsi məsələsi

 •      


 • 7) Dünya təsərrüfatında inkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ), Yeni sənaye ölkələri (YSÖ) (İKRAM)

  Inkişaf etməkdə оlan ölkələrin əsas əlamətləri.
  Inkişaf etməkdə оlan ölkələrdə sоsial-iqtisadi dəyişikliklər.
  iqtisadi inkişafının differensiallaşması.

  Inkişaf etməkdə оlan ölkələrin daхili bazarı.

  İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təsnifatı

 •      


 • 8) Makro analiz (Nurlan)

  MAKRO İKTİSAT; KONUSU-İLGİ ALANI
  Makro İktisadın İlgi Alanına Giren Temel Konular
  Temel Makro Ekonomik Amaçlar
  TEMEL KAVRAMLAR
  Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla
  GSYİH Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
  GSYİH Neleri Ölçmez/Ölçemez?
  Gayrı Safi Milli Hasıla
  Safi Milli Hasıla
  Milli Gelir
  Şahsi Gelir
  Harcanabilir Gelir
  GSMH’DAN HAREKETLE HARCANABİLİR GELİRİN ELDE EDİLMESİ
  SADECE YURTİÇİ DEĞERLERİN DİKKATE ALINARAK HARCANABİLİR GELİRE ULAŞILMASI
  GEÇMİŞ DÖNEMLERDE SORULAN SORULAR

 •      


 • 9) Dövlətin vergi siyasəti (Vilayət Amirli)

  Vergi sisteminin mahiyəti
  Vergilərin rolu və əsas funksiyaları
  Azərbaycanın vergi sistemi

 •      


 • 10) Əmək bölgüsü və onun formaları (Dadaş Memmedov)

  Əmək bölgüsünün növləri.
  İctimai əmək bölgüsü
  Beynəlxalq əmək bölgüsü
  Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə rolu
  Əmək bölgüsü haqda A.Smitin fikirləri

 •      


(1/26) Növbəti>>

YER Hostinq