Fizika(8)

 • 1) Reqsler (Kenan)

  Mexaniki rəqslər və dalğalar.
  Harmonik rəqsi hərəkət.
  Riyazi rəqqas. Riyazi rəqqasın rəqs qanunları.
  Sönən rəqslər.
  Məcburi rəqslər. Mexaniki rezonans.

 •      


 • 2) DİPOL ELEKTRİK SAHƏSİNDƏ (Afət)

  ELEKTRİK VƏ MAQNETİZM
  ELEKTROSTATİKA
  ELEKTRİK YÜKLƏRİ VƏ ONLARIN QARŞILIQLI TƏSİRİ
  ELEKTRİK SAHƏSİ. ELEKTRİK SAHƏSİNİN İNTENSİVLİYİ
  ELEKTRİK SAHƏSİNİN POTENSİALI. POTENSİALLAR FƏRQİ. EKVİPOTENSİAL SƏTHLƏR
  ELEKTRİK DİPOLU

 •      


 • 3) Fizika Sərbəst iş (Elvin Paşazadə)

  Fizika kursu üçün 1-ci semestr sərbəst işlər(10 mövzu)

 •      


 • 4) Hidrofobiya (Vuqar)

  İKIFAZALI SU-POLIMЕR SISTЕMLƏRINDƏ PAYLANMA MЕTODU VASITƏSILƏ MAKROMOLЕKULLARIN NISBI HIDROFOBLUQLARININ TƏDQIQI

 •      


 • 5) AÄžIRLIQ QÜVVƏSİ (ARİF CƏLİLOV)

  1)Ağırlıq qüvvəsi mövzusunda elmi metodik təhlil.
  2)Ağırlıq qüvvəsinə aid test materialları.

 •      


 • 6) NAQİLİN MÜQAVİMƏTİ. NAQİLİN MÜQAVİMƏTİNİN TEMPERATURDAN ASILILIÄžI. NAQİLLƏRİN ARDICIL VƏ PARALEL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ" ÖYRƏNİLMƏSİNƏ AİD TEST TAPŞIRIQLARI VƏ ONLARIN HƏLLİ METODİKASI (ARİF CƏLİLOV)

  Naqilin müqaviməti.
  Naqilin müqavimətinin temperaturdan asılılığı.
  Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
  "Naqilin müqaviməti. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi" mövzusuna aid test tapşırıqları və onlarin həlli metodikası.

 •      


 • 7) VII sinifdə KÜTLƏ MƏRKƏZİ mövzusuna aid test tapşırıqlarının hazırlanması və həlli metodikası (ARİF CƏLİLOV)

  1. Giriş
  2. "kütlə mərkəzi" mövzusunun elmi metodik təhlili.
  3. "kütlə mərkəzi " mövzusuna aid testlərin tərtibi və həlli metodikasi.
  4. "kütlə mərkəzi" mövzusuna aid cavablı testlərin tərtibi
  5. Ədəbiyyat
  6. Nəticə

 •      


 • 8) MADDƏNİN SIXLIÄžI MÖVZUSUNA AİD TEST TAPŞIRIQLARININ HAZIRLANMASI VƏ HƏLLİ METODİKASI (ARIF CƏLİLOV)

  1. Giriş: Proqramda mövzunun yeri
  2. Maddənin sıxlığı mövzusunun elmi-metodik təhlili
  3. Sıxlığa aid test materialları

 •      YER Hostinq