Mühasibat(16)

 • 1) Dasinmaz emlaka investisiyalar (Novruz)

  Dasinmaz emlaka investisiyalarin ucotu

 •      


 • 2) Qeyri-maddi aktvlərin hərəkətinin uçotu (İsgəndər)

  Qeyri maddi aktivlər haqqında anlayış,təsnifatı,hərəkəti

 •      


 • 3) Dövlət müəssisələrinin fəaliyyət mexanizmi 2012 (İsmet Tahirov)

  Mülkiyyət münasibətləri
  Dövlət müəssisəsinin məzmunu və ona dair konsepsiyalar
  Dövlət müəssisənin fəaliyyət mexanizmi və təşkili formaları.

 •      


 • 4) SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN TƏŞKİLİ METODİKASI (F.U_400_uchot-iqtisad)

  1. SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MALİYYƏ RESURSLARININ İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİNDƏ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ İQTİSADİ MAHİYYƏTİ 2. MÜƏSSİSƏLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİNDƏ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ FORMALAŞMASININ UÇOTU 3. MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏ TƏMİNATI MƏNBƏYİ KİMİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ UÇOTU 4. XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN YENİ STANDARTLAR ƏSASINDA TƏŞKİLİ METODİKASI

 •      


 • 5) Tikinti təşkilatlarında iş vaxtı fondundan istifadənin təhlili (Sevda)

  1. Tikinti təşkilatlarinda iş vaxtı balansının təhlili
  2.İş vaxtı fondundan istifadə edilməsinə təsir edən amillərin təhlili
  3. Tikinti təşkilatının işçi qüvvəsi ilə təmin olunması və iş vaxtının uçotu

 •      


 • 6) Mənfəət və zərərin uçotunun müasir vəziyyəti və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. (Cavid Həsənov)

  1.Mənfəət və zərərlərin iqtisadi təbiəti və mahiyyəti;2.Mənfəət və zərərlərin formalaşması, uçotu və onun Beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətləri;3.Mənfəətin bölüşdürülməsinin (istifadəsinin) müasir konsepsiyası, onun uçotu və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri;4.Mənfəət və zərərlərin yeni hesabat formasının xarakteristikası və təkmilləşdirilməsi yolları.

 •      


 • 7) Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili (Gülnar)

  1. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri
  2. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin göstəricilər sistemi və onların hesablanması metodikası
  3. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili metodikası
  4. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin kompleks təhlili və reytinqinin qiymətləndirilməsi
  5. Müəssisənin müflisləşməsi ehtimalının analitik qiymətləndirilməsi

 •      


 • 8) Kompleks təhlil və firmanın maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi (Parviz)

  1. Təhlinin əhəmiyyəti və vəzifələri, informasiya mənbələri.
  2. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinin metodu və onun xarakterik əlamətləri.
  3. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində sistemli yanaşma.
  4. Təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlinin metodikası.
  5. Kompleks təhlil və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi.

 •      


 • 9) muhasibat uchotunda senedlerin novleri ve onlarin tesnifati (Natavan)

  1.Senedleshdirme
  2.Senedlerin dovriyyesi
  3.Bank senedleri
  4.Senedlerin tesnifati

 •      


 • 10) Statistika (Abbaslı Mirrahim)

  Sıranın əsas meylinin analitik üsulla aşkar edilməsi

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq