Psixologiya(9)

 • 1) Kiçik məktəblilərdə təlim motivlərinin təşəkkülü və təzahür xüsusiyyətləri (Vusale)

  I FƏSİL. Təlim psixologiyasında təlimin motivləri anlayışı və kiçik məktəblilərdə təlim motivləri
  1.1 Kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri
  1.2 Təlim motivləri anlayışı

  II FƏSİL. Kiçik məktəblilərdə Təlim fəaliyyətinin formalaşmasının bəzi psixoloji məsələləri
  2.1 Kiçik məktəblilərdə təlim fəaliyyəti
  2.2. Kiçik məktəblilərin təlim motivlərinin təşəkkülü və psixoloji xüsusiyyətləri

 •      


 • 2) Qrup.Qrupun novleri.Qrupda lider və rəhbər (Psixoloq)

  Qrup.Qrupun novleri.Qrupda lider və rəhbər

 •      


 • 3) ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA (Aynur Rəhimova)

  ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMANIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
  Psixologiyada şəxsiyyət anlayışı haqqında ümumi biliklər
  Şəxsiyyətin öyrənilməsinə Z.Freydin yanaşması
  Şəxsiyyətə yanaşmada Neofreydist istiqamət

  ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOANALİTİK İSTİQAMƏTDƏ TƏDQİQİ
  Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi
  Tədqiqatın nəticələri

 •      


 • 4) Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri (Aynur Rəhimova)

  KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  Uşağın məktəb həyatında baş verən psixoloji dəyişikliklər
  Kiçik məktəblilərin təlim fəalliyyəti
  Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyət və fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri
  Kiçik məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı

  DİQQƏT
  Diqqəyin mahiyyəti
  Diqqətin növləri
  Diqqətin xüsusiyyətləri

  KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRDƏ DİQQƏTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri
  Kiçik məktəblilərdə diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu

 •      


 • 5) PSİXOLOJİ TƏSİR (Aynur Rəhimova)

  PSİXOLOJİ TƏSİRİN MAHİYYƏTİ
  İNCƏSƏNƏT VƏ MÜXTƏLİF FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNİN PSİXOLOJİ TƏSİRİ
  PSİXOLOJİ TƏSİRİN TƏDQİQİ.

 •      


 • 6) Diqqətin xüsusiyyətlərinn təlim fəaliyyətinin nəzərə alınması (vusale)

  Diqqətin xüsusiyyətlərinn təlim fəaliyyətinin nəzərə alınması

 •      


 • 7) Şəxsiyyətin sosial- psixoloji diaqnostikası (Vusale)

  Panika

 •      


 • 8) Qabiliyyətlərin psixoloji mahiyyəti (Eminova Nuray)

  Qabiliyyətlər və intellektin quruluşu.
  Qabiliyyətlər haqqında anlayış.
  Qabiliyyətin цlçülməsi və əqli inkişaf əmsalı
  Qabiliyyətin formalaşması.
  Təbii imkanlar və fəaliyyət.
  Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri.

 •      


 • 9) posttravmatik stress (Esgerova Gulnar)

  posttravmatik stress ve onun aradan qaldirilmasi yollari

 •      YER Hostinq