Biznes(24)

 • 1) Heyətin idarə edilməsinin təşkilatı formaları (Yunus Kazımov)

  Heyətin idarə edilməsi
  Heyətin idarə edilməsinin təşkilatı formaları

 •      


 • 2) X və Y nəzəriyyələri (Şamil Verdizadə)

  Duqlas Mak Qreqor

 •      


 • 3) elektron biznes (pərvin)

  elektron biznes haqqinda umumi melumat

 •      


 • 4) Müəssisələrin yerləşməsi və onun işinin təşkili (Hacıyev Ənvər)

  Müəssisələrin yerləşməsi və onun işinin təşkili

 •      


 • 5) Biznes angellər (Sevinc İsmayılova)

  Bir səhifəlik referatımda biznes angellər və onların vençur kapitalistlərdən əsas fərqlərini izah etməyə çalışmışam.

 •      


 • 6) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU)

  Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin idarəetmədə və müəssisənin istehsal fəaliyyətində şəxsən iştirakının zərurilik dərəcəsi; - sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən vətəndaşın və kommersiya təşkilatının kapital mülkiyyətçisinin kreditorlar qarşısında əmlak məsuliy- yətinin dərəcəsi; - müəssisənin nizamnamə kapitalının qoyulan vəsaitin qaytarılması imkanı və qaydası. Kollektiv sahibkarlığın ən geniş yayılmış formaları təsərrüfat-yol- daşlıq və təsərrüfat-cəmiyyət hesab edilir. Bunlar bir sıra ümumi cəhətlərə malikdirlər

 •      


 • 7) Sahibkarlıq fəaliyyəti (Harri Potter Menecment 512 ASEU)

  Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın struktur quruluşunun formalaşdırılmasında ən aparıcı problem dövlətsizləşdirilmə və dövlət inhisarında olan əmlakın özəlləşdirilməsidir.Bu problem dünya praktikasında əsas etibarilə xırda,kiçik,orta müəssisələrin yaradılması yolu ilə həll edilir

 •      


 • 8) Bazar strukturları (Harri Potter Menecment 512 ASEU)

  Bazar iqtisadiyyatinda bazarin daxili quruluşu,onun keyfiyyəti,eləcə də elementlərinin düzülüşü özünü bazarin strukturunda biruzə verir.Ümumiyyətlə bazarin strukturu bazar elementlərinin qarşiliqli əlaqəsini ifadə edir.Bazar bu gün mürəkkəb bir struktura malikdir və coxsahəli bir sistem uzrə fəaliyyət göstərir.

 •      


 • 9) İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (Niyazi)

  İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

 •      


 • 10) Xarici ölkələrdə firmanın işgüzar etikası (Kamran Əliyev)

  Etika və iqtisadiyyat yüksək dərəcədə bir-birindən asılıdırlar. Tarixdən (A.Smit) göründüyi kimi, müasir iqtisadiyyat etikadan yaranmışdır. Belə ki, etikaya yenidən qayıtmaq üçün hər hənsı bir iqtisadi təhlildə sadəcə iki ölçü gərəklidir- zaman və sosial ölçülər. Əgər söhbət sadəcə qısamüddətli yox, həm də uzunmüddətli fayda fərasətindən gedirsə, həmçinin sadəcə individual fayda fərasətindən yox, həm də ictimai fərasətdən gedirsə, o zaman biz dərhal etik məsələlərlə bağlı müzakirənin tam mərkəzinə düşürük.

 •      


(1/3) Növbəti>>

YER Hostinq