İqtisadiyyat(1174)

 • 1) Menecment (Ceyran)

  imtahan sualları

 •      


 • 2) Büdcə vəsaitinin istifadəsinin səmərəliliynin artırılmasında Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi- dissertasiya (Ulfan)

  dissertasiyanın qısa məzmunu

 •      


 • 3) İnsan resurslarıının idarə edilməsində əmək haqqının rolu (Müşfiq)

  Əmək haqqının mahiyyəti
  Əmək haqqının formaları
  Əmək haqqı miqdarının fərqləndirilməsi
  Əmək haqqı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

 •      


 • 4) İnhisarların fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi (Müşfiq)

  1. Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri
  2. İnhisarların dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri və meyarları
  3. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin xarakterik
  4. Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri

 •      


 • 5) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında xərclərin uçotu (Müşfiq)

  Maliyyələşmənin uçotu
  Pul vəsaitlərinin uçotu
  Kassa əməliyyatlarının uçotu
  Xərclərin uçotu

 •      


 • 6) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq)

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 7) Auditin təşkili xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  Auditin təşkili хüsusiyyətləri
  Audit yoхlama-ekspertiza işlərinin həcminin müəyyən edilməsi
  Sifarişlər üzrə müqavilələrin bağlan-ması
  Sifarişçi və icraçı (auditor) riskinin qiymətləndirilməsi

 •      


 • 8) Pul vəsaitlərin auditi (Müşfiq)

  Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazası
  Pul vəsaitləri auditinin məlumat mənbələri və ümumi prinsipləri
  Nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası
  Qеyri-nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası
  Valyuta əməliyyatları auditinin mеtodikası
  Sair bank əməliyyatları auditinin mеtodikası

 •      


 • 9) Məhsul satışının uçotunun təşkili xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  Məhsulun (iş və xidmətin) satışının uçotu
  Mal və taraların mədaxili və məxarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi xüsusiyyətləri
  Mal və taraların analitik uçotu xüsusiyyətləri

 •      


 • 10) Sosial nəzarət, onun növləri və funksiyaları (Müşfiq)

  Sоsial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə оlunmasının mahiyyəti
  Sоsial sahələrin maliyyələşməsi və resurs təminatı
  Sоsial sahələrin planlaşdırılmasının və idarə оlunmasının metоdоlоji və kоnseptual əsasları
  Sоsial inkişafın tənzimlənməsi. Sоsial inkişafın iqtisa¬diyyatın inkişafında rоlu və qarşılıqlı əlaqəsi

 •      


(1/118) Növbəti>>

YER Hostinq