İqtisadiyyat(900)

 • 631) Biznes infrastrukturunun perspektiv inkişaf istiqamətləri (Gunay Ataliyeva)

  İnfrastruktur əsas maddi istehsal sahələrinə, sənayeyə, kənd təsərrüfatına, tikintiyə, əhaliyə xidmət edən təsərrüfat sahələrinin (nəqliyyat, şose yolları, dəmiryol xətləri və su bərələri, kanal, liman, boru kəmərləri, anbar və s. tikililər, enerji və qaz təsərrüfatı, ticarət, maddi-texniki təchizat, rabitə və telekommunikasiya sistemləri, su təchizatı, kanalizasiya, ümumi və peşə təhsili, elmə və səhiyyəyə çəkilən xərclər və s.) məcmusudur. Bunlara bəzən sabit sərmayələr də deyilir. Bu sahələrə bir çox hallarda təhsil, səhiyyə, kitabxana xidməti və s. sahələr də əlavə edilir.


 • 632) Azərbaycanda sərbəst bazarlar və onların xarakteristikası (Gunay Ataliyeva)

  Sərbəst bazar -bütün kənar təsirlərdən (dövlət müdaxiləsi də daxil olmaqla ) və fırıldaqçılıqdan uzaq olan bir bazar növüdür. Burada dövlətin rolu yalnız mülkiyyət hüququnun qorunması ilə məhdudlaşır. Eyni zamanda, sərbəst bazar qiymətlərin heç bir kənar təsir olmadan, sərbəst şəkildə, yalnız tələb və təklif əsasında əmələ gəldiyi bir bazar kimi müəyyən olunur.


 • 633) Regionların sosial- iqtisadi inkişafı (Gunay Ataliyeva)

  Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir. Müstəqillik dövründən bu günə kimi ölkədəki mövcud iqtisadi inkişafı iki əsas mərhələyə ayırmaq olar. Birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi xaos və ya tənəzzül dövrü. İkincisi, 1996-cı ildən başlayaraq davam edən makroiqtisadi sabitlik və dinamik inkişaf dövrü.


 • 634) "Hüquqi şəxs " anlayışı və onun növləri (Gunay Ataliyeva)

  Hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlara deyilir. Fiziki şəxs anlayışı ilə mülki hüququn insan kateqoriyasına, insan cinsindən olan subyekti əhatə olunur. Hüquqi şəxslər isə bundan fərqli olaraq mülki hüququn psixoloji, bioloji və ictimai varlıq hesab edilməyən subyektlərindəndir. Elə subyektlərdən ki, onlar fiziki şəxslərin malik olduqları nitqdən, iradədən, düşüncədən və şüurdan məhrumdur. Hüquqi şəxslər fiziki şəxslərin birləşməsinə əsaslanan və spesifik qaydada yaradılan xüsusi qurumudur.


 • 635) Heyətin idarəedilməsinin təşkili metodları (Gunay Ataliyeva)

  Müəssisədə heyətin idarəedilməsi - individuumun xarici mühitə adaptasiyası ilə bağlı geniş spektrli suallarını və müəssisənin heyətinin idarəedilməsi sisteminin qurulmasının şəxsi faktorunun uçotunu ümumiləşdirməyə və reallaşdırmağa imkan verən fəaliyyət sahəsidir.


 • 636) Firmadaxili planlaşdırma sahəsində beynəlxalq təcrübə (Gunay Ataliyeva)

  Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində firmaların planlaşdırılmasının mahiyyəti və məqsədi onların fəaliyyətinin və inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasını təmin etməkdir. Bunun üçün planlaşdırmanın əsas vəzifəsi müəssisənin (firmanın) fəaliyyəti və inkişafı üçün şərait yaradan daxili və xarici amillərin qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün lazımi vasitə və üsullardan istifadə olunmasına cəhd göstərməkdir. Deməli, planlaşdırma məqsədin işlənilməsi və həyata keçirilməsinin konkret yollarını göstərir.


 • 637) Azərbaycanda sahibkarlığın müasir inkişaf istiqamətləri (Gunay Ataliyeva)

  Bazar iqtisadiyyatının ən vacib komponentlərindən biri də sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcudluğudur. Sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatında həlledici rol oynayır. Bu, həm də təkcə sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcudluğu ilə məhdudlaşmır. Bazar iqtisadiyyatı modelini tətbiq edən ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi, yeni sahibkarların yaranması üçün geniş imkanlar mövcud olmalıdır. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir mal və xidmətin, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətinin həyat qrafiki var: bazara daxil olma, inkişaf və zirvə nöqtəsi, bundan sonra tənəzzül və son.


 • 638) Ərzaq bazarının formalaşmasında ASK məhsullarının rolu (Gunay Ataliyeva)

  Bildiyimiz kimi, ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını əsasən kənd təsərrüfatı sahələrində istehsal və emal olunmuş ərzaq məhsulları, un və un məmulatları; ət və ət məmulatları; süd və süd məmulatları; texniki bitkilər; meyvə və tərəvəz məhsulları və s. ödəyir. Məhz buna görədir ki, dövlət aqrar sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi yolundakı görülən işlərə xüsusi diqqət ayırır. Burada söhbət, kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi, yeni texnika və texnologiyaların işə cəlb olunması, aqrar sahədə çalışan sahibkarlara yardımların göstərilməsi, onlara aşağı faizlə kreditlərin verilməsi, dövlət büdcəsindən subsidiyaların ayrılması və s. dən gedə bilər.


 • 639) ASK - nın iqtisadi mexanizmi (Gunay Ataliyeva)

  Son illərdə iqtisadi ədəbiyyatlarda aqrar sənaye kompleksinin təsərrüfat mexanizmi ilə yanaşı, iqtisadi mexanizmi barəsində də yazılır. Bu iki anlayış bir-biri ilə əlaqədar olsa da, onları eyniləşdirmək olmaz.


 • 640) ASK- nın infrastrukturu (Gunay Ataliyeva)

  ASK-nı təşkil edən xalq təsərrüfatı sahələrinin əksəriyyəti kənd təsər-rüfatının ətrafında qarşılıqlı istehsal iqtisadi əlaqələrə girərək cəmləşir və öz fəaliyyətini bilavasitə kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun formada qurmağa çalışır. Bu əlaqələr bir qayda olaraq birtərəfli deyil, qarşılıqlı və müəyyən nisbətdədir. Kənd təsərrüfatı bu əlaqələrdə aparıcı sahə kimi ASK-nın bütün vəzifələrini özü ilə və bir-birləri ilə bağlayır. ASK-də müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən, lakin dialektik vəhdət təşkil edən istehsal təmayüllü xalq təsərrüfatı sahələrinin müəyyən hissəsi kompleks əmələ gətirən sahələr kimi üç bölməyə (sferaya) ayrılır. Həmin bölmələr arasında istehsal və sosial xarakterli xidmət sahələri infrastruktur adlanır.


<<Geri (64/90) Növbəti>>

YER Hostinq