İqtisadiyyat(875)

 • 631) Rikardonun bölgü nəzəriyyəsi (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Rikardo David (1772-1823) - ingilis iqtisadçısı, birja maklerinin oğludur. İki il ticarət məktəbində oxuyub, sonra isə atasının müəssisəsində işləyib. 1817-ci ildə ilk böyük əsəri olan "Siyasi iqtisadın başlanğıcı və vergiqoyma" nəşr olunur.


 • 632) Klassik iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin əmək-dəyər nəzəriyyələri (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Klassik məktəb - iqtisadi nəzəriyyənin kamilləşdiyi, metodoloji prinsip aldığı təlimlər sistemi. adlanan istiqamət formalaşdı. Klassik məktəbinin ümumi xarakteristikasına görə iqtisadi proseslər insan təbiətindən və onun şəxsi maraqlarından doğur və cəmiyyət ayrı-ayrı fərdlərin məcmusu olaraq onların maraqlarını əks etdirir.


 • 633) A.Smitin iqtisadi müddəaları (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Klassik məktəbin nümayəndələrindən biri də A.Smitdir. Bir çox iqtisadçılar onu iqtisadiyyatın "atası" adlandırır. A.Smit pulun əhəmiyyətini şərh etdikdən sonra "Qiymət" məfhumunu araşdırır. S


 • 634) Təkrar istehsal (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Istehsal prosesinin daim təzələnməsi, fasiləsiz olaraq bütövlükdə eyni mərhələlərdən keçməklə, sonsuz sayda təkrarlanması təkrar istehsal adlanır. Təkrar istehsal əsasən 4 əsas fazadan ibarətdir:istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak.


 • 635) Makroiqtisadi müvazinat (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Makroiqtisadi müvazinat-hər hansı bir ölkənin mövcud iqtisadi nemətlərinin,sərvətlərinin müəyyən bir xidmət və yaxud da istehlak edilə biləcək bir əmtəə şəklində istehsal edilərək həmin ölkənin cəmiyyətinin üzvləri arasında tarazlı şəkildə bölgüsü deməkdir.


 • 636) Makroiqtisadiyyatın əsasları (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Makroiqtisadiyyat milli təsərrüfatı vahid bir tam halında birləşdirən münasibətlər sistemidir.Makro"sözü yunan dilindən tərcümədə boyük ölçülər mənasını verir.


 • 637) İqtisadi tsikl ərzində makro iqtisadi göstəricilərin dəyişilməsi (Aysel 909A1)

  İqtisadi tsikl ərzində makro iqtisadi göstəricilərin dəyişilməsi


 • 638) Məcmu təklifin qeyri-qiymət amilləri (Aysel 909A1)

  Məcmu təklifin qeyri-qiymət amilləri


 • 639) İnflyasiya səbəbləri (Aysel 909A1)

  İnflyasiya səbəbləri


 • 640) Ümumi daxili məhsulun Defiliatoru (Aysel 909A1)

  Ümumi daxili məhsulun Defiliatoru


<<Geri (64/88) Növbəti>>

YER Hostinq