İqtisadiyyat(855)

 • 631) Əmək kapital və torpaq bazarı (Aygun 410)

  Əmək kapital və torpaq bazarı


 • 632) İstehlakçı davranışı (Aygun 410)

  İstehlakçı davranışı


 • 633) Dünya üzrə sənaye iqtisadiyyatının inkişafı və onun quruluşu (Əhmədov Elşən)

  1. Sənaye iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.
  2. Maşınqayırma sənayesinin inkişafı. ( Metallurgiya kompleksləri)
  3. Neft və Qaz sənayesinin inkişafı.
  4. Kömür sənayesinin inkişafı.
  5. Dünya üzrə elektrik enerjisi istehsalı.
  6. Kimya sənayesinin inkişafı.


 • 634) Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət strategiyası və onun reallaşdırılması xüsusiyyətləri (Hemide Quliyeva)

  I FƏSİL. Azərbaycanda xarici siyasətin prioritetləri və xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi .
  1.1 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetləri.
  1.2 ÜTT-yə üzv olmaq ərəfəsində Azərbaycanın xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi.

  II FƏSİL. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi.
  2.1 Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində dövlətin rolu.
  2.2 Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsinin inkişaf istiqamətləri.


 • 635) Nizami Gəncəvinin iqtisadi baxışları (Leyla)

  Azərbaycan ədəbiyyatının 12-13cü əsrlərdə yaşamış görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvi öz əsərlərində dövrün aktual problemləri ilə yanaşı, iqtisadi prinsiplər, iqtisadi həyatın müxtəlif cəhətlərinə dair maraqlı fikirlər söyləmişdir.


 • 636) Dövlətin vergi siyasəti (Fidan)

  Vergi və onun iqtisadi məzmunu.
  Vergi sistemi və onun elementləri.
  Dövlətin vergi siyasəti və onun tənzimləmə sistemində rolu.
  Vergi tənzimləməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi.


 • 637) Reklam ve onun mahiyyeti (Feride)

  Reklam, onun mahiyyəti və funksiyaları.


 • 638) AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNDƏ İŞTİRAKI (Nisa)

  AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNDƏ İŞTİRAKI


 • 639) Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması (Cəlil)

  informasiya iqtisadiyyatı


 • 640) İdarəetmədə nəzarət (Mustafa)

  Nəzarət menecment prosesinin sonuncu funksiyasıdır. Buna görə də praktikada o başlanmaqda olan yeni hesabat dövründə planlaşdırmanın əsası kimi çıxış edir. Nəzarətin obyektləri, aparılması müddəti və dəqiq vaxtı artıq planlaşdırma mərhələsində müəyyən edilir. Nəzarət prosesində eyni zamanda nəzərdə tutulan vaxt kəsiyində aralıq məqsədlərə nail olmaq üçün aktiv nəzarəti həyata keçirərək həm müsbət və həm də xüsusilə kənarlaşmalara maksimum tez reaksiya vermək lazımdır.


<<Geri (64/86) Növbəti>>

YER Hostinq