İqtisadiyyat(1143)

 • 631) Alman tarixi məktəbində iqtisadi və sosioloji amillərin vəhdəti problemləri (Gulwen)

  Qərbi Avropanın başqa ölkələrindən fərqli olaraq, Almaniyanın özünün klassik siyasi iqtisadı olmamışdır, bu da hər şeydən əvvəl, onunla izah olunur ki, burjua siyasi iqtisadının meydana gəlməsi üçün kapitalist istehsalının müəyyən yetkinliyinin olmamasıdır. Bununla belə, Almaniya bütün Qərbi Avropa ölkələrindən sonra kapitalist inkişafı yoluna qədəm qoymuşdur. Hətta XIX əsrin birinci yarısında Almaniya hələ də siyasi cəhətdən parçalanmış, iqtisadi cəhətdən geridə qalmış aqrar ölkə olaraq qalırdı. Ölkənin iqtisadi həyatı daxili gömrük maneələrinin bolluğu şəraitində keçir, vahid ticarət qanunvericiliyinin, vahid pul sisteminin, həmçinin vahid ölçü və çəki sisteminin olmaması ilə xarakterizə olunurdu. Almaniyanın iqtisadi birləşməsinin başlanğıcını qoymuş gömrük ittifaqı yalnız 1843-cü ildə yaranmışdır. Almaniyada sənaye çevrilişi, əgər XIX əsrin 40-cı illərində,baş vermişdirsə, lakin İngiltərə artıq güclü sənaye dövləti, kimi o dövr üçün "dünyanın emalatxanası" adlandırılırdı.

 •      


 • 632) Merkantilistlər və Klassik məktəbin iqtisad elminin yaranması və formalaşması istiqamətində ümumi fikirləri (Gulwen)

  İqtisadi nəzəriyyənin ilkin tarixi merkantilizmdir. Merkan¬tilizmə qədər iqtisadi nəzəriyyə müstəqil tədqiqat sahəsi olma¬mış, iqtisadi tədqiqatlar sistemsiz şəkildə aparılmış, hətta iqti¬sadi fəaliyyətin özü belə müstəqil fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilməmişdi. Merkantilizm iqtisadi fəaliyyəti, iqtisadi hadisə, prosesləri və qanunauyğunluqları ilk sistemli öyrənən nəzəri praktiki sistem olmuşdu.

 •      


 • 633) Qədim Çin və Qədim Roma təsərrüfatı üçün xarakterik əlamətlər (Gulwen)

  Dünya mədəniyyət tarixində özünəməxsus istiqaməti ilə fərqlənən Çin elmi bir çox sahələrdə, o cümlədən iqtisadi fikir tarixində olduqca dəyərli nailiyyətlər əldə etmişdir. Xüsusən Konfutsiyanın (552-479 e.ə.) (Kun-Fut-zı) irəli sürdüyü iqtisadi ideyalar Qədim Çin dövlətinin milli ideologiyasının əsası kimi onun iki minillik tarixi dövrünü təşkil etmişdir. İri ailə icmaları daxilində formalaşmış ənənələrə sadiq qalan Konfutsiya onu böyük - kiçik, ata - oğul, böyük qardaşlar - kiçik qardaşlar prinsipi ilə bütün cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşunu stabilləşdirmək istəyirdi.

 •      


 • 634) infiliyasiyanin mahiyyeti ve onun iqtisadi neticeleri (Gulwen)

  “Bu hadisə infilyasiyanın movcud olduğu zamanda baş verdi. Ayın sonunda mən 200 mln marka aldım. Gun ərzində əskinazlar iki qat dəyər- dən duşur və iş vaxtı yarım saatlıq fasi- lə ilə kifayətlənirdik ki, hec olmasa pulumuzun dəyəri duşməmiş nəsə alaq..” Erik.M.Remark “Uc Yoldaş” İnflyasiya murəkkəb sosial – iqtisadi hadisədir. İnfilyasiya sozu latın sozu olan “inflatio” dan goturulmuşdur. Sozun mənası şişirdilmə, hədsiz artırılma deməkdir. Belə hesab edilir ki, inflyasiya pul meydana gələndən yaranmışdır və onun fəaliyyəti ilə qırılmaz bağlıdır. İnfilyasiya tədavulə əmtəə dovriyyəsinin tələblərindən artıq pul kutləsinin buraxılması nəticəsində əmtəə qiymətlərinin artması və pul vahidinin qiymətdən duşməsi deməkdir.

 •      


 • 635) İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət İqtisadi Kanyukturanın Dövlət (Gulwen)

  Bazar tədqiqatının ümumi məqsədi əhalinin müəyyən növ məhsullara olan tələbatının tam təmin edilməsi və istehsal edilən məhsulun səmərəli satışı üçün zəruri şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bazarın öyrənilməsi ilə əlaqədar yuxarıda adı çəkilən bu birinci dərəcəli vəzifələrə ilk növbədə məhsullara olan tələb və təklifin cari vəziyyətinin və bazar konyukturunun təhlili aid edilir. Bazarın konyukturu müəyyən dövr ərzində bazarda fəaliyyət göstərmək üçün zəruri olan şərtlərin və şəraitin məcmusunu əks etdirir. Bazarın konyukturu müəyyən növ məhsullara olan tələb və təklifin mütənasibliyi və həmçinin qiymətlərin səviyyəsi ilə xarakterizə edilir. İqtisadi ədəbiyyatda bazarın konyukturunun tədqiq edilməsinin üç səviyyəsinə diqqət yetirilir: ümumi iqtisadi, sahə və əmtəə. Bütün bunlarla əlaqədar konyukturun öyrənilməsi bazarın cari vəziyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan tədqiqatın proqramı müəssisə səviyyəsində qəbul edilmiş komissiya qərarlarının əsaslandırılmasına yönəldilir.

 •      


 • 636) DÖVLƏTİN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (Gulwen)

  Bu gün milli iqtisadi xüsusiyyətləri ənənəvi və yalnız kəmiyyət vahidlərilə ölçülməsi düzgün deyil. Onlar özündə həyat səviyyəsini, iq-tisadi artımı, struktur irəliləyişlərini, rəqabət qabiliyyətliyi, bu və ya di-gər ölkədə həyatın keyfiyyətini əks etdirən bütöv sosial-iqtisadi və elmi-texniki indikator və amillərin məcmuunu daxil etməlidir

 •      


 • 637) Antiinhisar siyasətin hühuqi əsasları (Gulwen)

  İnhisar və onun formalari. “İnhisar” ərəb dilindən alinmiş “monopoliya” sözünün alternativi kimi işlədilir.”İnhisar” terminini dilimizə çevirsək,hərfi mənada “təkəl”,”təkəlçilik” mənasini verir ki,bu da inhisarin mahiyyətini ifadə edir.Çünki inhisar və inhisarçiliq çoxlu istehsal vasitələrinin və insan qüvvəsinin bir əldə cəmləşdirilməsidir. İnhisar rəqabətin əksidir.İnhisarlar istehsal qüvvələrinin inkişafinin müəyyən səviyyəsində yaranir.Onlarin yaranmasinin əsas səbəbi istehsalin təmərküzləşməsidir.

 •      


 • 638) İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ZƏRURUİLİYİ (Gulwen)

  Makroiqtisadiyyatda mövcud olan zəruri anlayışlardan biri də iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsidir.Makroiqtisadiyyatın əsasları barədə söhbət edərkən biz demişdik ki,iqtisadi fikir tarixində iqtisadiyyatın strukturu,onun idarəolunması və mahiyyəti barədə fikirlər olduqca müxtəlif və çox şaxəlidir Tarixə kiçik bir nəzər yetirsək görərik ki,hər hansı bir mövcud dövlətin iqtisadi sisteminin axarlı fəaliyyətinin təmin edilməsində dövlət çox mühüm bir rola malikdir.Ona görə də dövlət və iqtisadiyyat arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması,dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi məsələsi iqtisadiyyatda mövcud olan vacib problemlərdən biridir.Bugünkü gündə Dünyada baş verən mühüm iqtisadi dəyşikliklərdən biri də məhz inzibati amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçidin mövcud olmasıdır.Elə bu cür şəraitdə dövlətin iqtisadi funskiyalarının və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin baçlıca istiqamətlərinin araşdırılması həmin dövlətin öz iqtisadiyyatının başlıca tədqiqat obyektlərindən biridir.Çünki istər iqtisadi,istərsə də siyasi prizmadan yanaşdıqda dövlətin tək hakim mövqedə durduğu inzibati-amirlik sitemində sosial-iqtisadi problemlərin həllinin tənzimlənməsindəki dövlətin rolu ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin icra etdiyi iqtisadi funksiyaları bir-birindən fərqləndirmək zəruridir.Təbii ki,dövlət həmişə cəmiyyətin yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə,işsizliyin aradan qaldırılmasına,əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına cəhd göstərir. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,sosial-iqtisadi proseslərin bazar şəraitində formalaşdığı bir iqtisadi sistem bu işlərdən dövlətin təcrid olunmasını qətiyyən nəzərdə tutmur.Praktika sübut edir ki,bugünkü gündə ayrı-ayrı ölkələrdə tarixi şəraitdən,milli reallıqlardan,mentalitetdən və s. bu kimi amillərdən asılı olaraq dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları bir-birindən fərqlənsə də,onların ümumi prinsipləri,daxili quruluşları əsasən eyni olmuşdur.

 •      


 • 639) U.S.A.-Azerbaijan Relations (Gulwen)

  Since Azerbaijan’s emergence as an independent nation in 1991, the US-Azerbaijan The Republic of Azerbaijan and the United States uphold a vision for a peaceful and prosperous future in Eurasia. Therefore, Azerbaijan actively promotes the ideas of tolerance, inclusiveness and inter-cultural dialogue and takes a leadership role on regional integration projects. Both the Americans and Azerbaijanis share a deeply rooted understanding that their respective societies are built on civic identity, which rejects discrimination on the basis of ethnicity, race, religion and gender. Today, the government–to-government contacts, parliamentary visits, business, professional, academic, student, media and other civil society exchanges all contribute to the wide and rich mosaic of the US-Azerbaijan partnership.

 •      


 • 640) THE STATE SYSTEM OF AZERBAIJAN (Gulwen)

  Political history Azerbaijan declared its independence from the former Soviet Union on August 30, 1991, with Ayaz Mutalibov, former First Secretary of the Azerbaijani Communist Party, becoming the country's first President. Following a massacre of Azerbaijanis at Khojali in Nagorno-Karabakh in March 1992, Mutalibov resigned and the country experienced a period of political instability. The old guard returned Mutalibov to power in May 1992, but less than a week later his efforts to suspend scheduled presidential elections and ban all political activity prompted the opposition Azerbaijan Popular Front Party to organize a resistance movement and take power. Among its reforms, the PFP dissolved the predominantly Communist Supreme Soviet and transferred its functions to the 50-member upper house of the legislature, the National Council.Elections in June 1992 resulted in the ion of PFP leader Abülfaz Elçibay as the country's second president. The PFP-dominated government, however, proved incapable of either credibly prosecuting the Nagorno-Karabakh conflict or managing the economy, and many PFP officials came to be perceived as corrupt and incompetent

 •      


<<Geri (64/115) Növbəti>>

YER Hostinq