İqtisadiyyat(1174)

 • 631) ABS dunya iqtisadiyyatinda (ilhame)

  ABŞ iqtisadiyyatı və onun inkişaf mərhələləri
  ABŞ – ın dünya iqtisadiyyatında rolu
  ABŞ – ın dünya iqtisadiyyatına təsiri amilləri
  ABŞ iqtisadiyyatının əsas tərkib hissələri

 •      


 • 632) İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətinin nəticələri (ilhame)

  Işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətinin mahiyyəti
  Işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətinin formaları
  Işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasını yaradan və onun inkişafına təsir edən amillər
  Miqrasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi
  Əsas miqrasiya mərkəzləri

 •      


 • 633) İqtisadi institutlar (fazil)

  İqtisadi institutlar və mülkiyyət

 •      


 • 634) İnflyasiyanın mahiyyəti (Bəylərzadə Əli)

  İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri.
  Inflyasiyanın səbəbləri və müasir dövrdə xüsusiyyətləri.
  Inflyasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri.

 •      


 • 635) iqtisadi tehlil - kitab (Hemide)

  1.İqtisadi təhlilin mahiyyəti;
  2.İqtisadi təhlilin prеdmеti;
  3.İqtisadi təhlilin əsas vəzifələri.
  4.İqtisadi təhlilin növləri.
  5.İqtisadi təhlilin əsas prinsipləri.
  6.İqtisadi təhlilin infоrmasiya mənbələri.

 •      


 • 636) Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi (Hemide)

  Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi

 •      


 • 637) Müasir dünyada baş verən demoqrafik proseslərin ümumi xarakteristikası (Həcər Vəlizadə)

  Demoqrafik proseslər cəmiyyətin həyatına bir çox tərəfləri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olduğundan bu əlaqə sosial-iqtisadi hadisələrin demoqrafik proseslərə və öz növbəsində demoqrafik proseslərin də sosial-iqtisadi hadisələrə təsirinin təzahürüdür. Məhz bu baxımdan muxtar respublikamızda reallaşdırılan demoqrafik siyasətin səmərəliliyi təşviq olunur. Hal-hazırda bu məqsədlə aşağıdakı istiqamətlər üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.

 •      


 • 638) Biznesin qiymətləndirməsi fəaliyyəti və metodları (Həcər Vəlizadə)

  Respublikamızda bazar iqtisadiyyatının tələbləri əsasında təşəkkül tapmış müxtəlif yeni fəaliyyət növlərindən biri də qiymətləndirmə fəaliyyətidir. Ümumiyyətlə, sivil əmlak bazarını intellektual fəaliyyət növü olan qiymətləndirmə fəaliyyəti olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir.Lakin buna baxmayaraq bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən bir-birindən doğan və ayrı-ayrılıqda təsəvvür edilməyən əmlak bazarı ilə qiymətləndirmə fəaliyyətinin inkişafında qeyri-paralellik müşahidə olunmuşdur.

 •      


 • 639) Beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsalın, kapitalın beynəmilliləşdirilməsi, dünya iqtisadiyyatının yaranmasının əsası kimi (Həcər Vəlizadə)

  Hələ XIX əsrin ortalarında bütün dünyada yerli istehsal və lokal bazarlar üstünlük təşkil edirdi. O vaxt bütün əmtəə və xidmətlərin 90%-ə yaxını 200 km radiuslu məsafədən olan xammal və materiallardan hazırlanırdı və elə həmin hüdudlarda da məhsulların

 •      


 • 640) Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarının mahiyyəti və strukturu. (Həcər Vəlizadə)

  Beynəlxalq ticarət təcrübəsində malların alqı-satqı müqaviləsinin “alqı-satqı kontraktı” kimi adlandırılması qəbul edilmişdir. Başqa sözlə, kontrakt dedikdə malgöndərmə müqaviləsi başa düşülür. Alqı-satqı müqaviləsinin (kontraktının) tərəfləri alıcı və satıcıdır. Onların hər ikisi qarşılıqlı surətdə maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır

 •      


<<Geri (64/118) Növbəti>>

YER Hostinq