İqtisadiyyat(1161)

 • 631) Proqnoz, proqram və planların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, prinsipləri, tətbiqi sahələri (Səadət Əliyeva)

  Proqnoz, proqram və planların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, prinsipləri, tətbiqi sahələri

 •      


 • 632) Dövlətin iqtisadi siyasəti və dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin fərqli və oxşar cəhətləri (Səadət Əliyeva)

  Dövlətin iqtisadi siyasəti və dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin fərqli və oxşar cəhətləri

 •      


 • 633) Dövlətin rolu və yerinə yetirdiyi funksiyalar (Səadət Əliyeva)

  Dövlətin rolu və yerinə yetirdiyi funksiyalar

 •      


 • 634) Bazar mexanizmi. Tələb və təklif nəzəriyyəsi (Ayten Babyeva)

  Bazar mexanizmi bazarın əsas elementləri: tələb, təklif, qiymət, rəqabət və bazarın əsas iqtisadi qanunlarının qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir mexanizmidir

 •      


 • 635) Maliyyə nəticələrinin təhlili (Nurlan Abışov)

  Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili

 •      


 • 636) İnnovasiya prosesinin ictimai istehsalın inkişafında əhəmiyyəti (Tərlan Quluzadə)

  İnnovasiya prosesinin ictimai istehsalın inkişafında əhəmiyyəti

 •      


 • 637) İstehsal sosial infrastruktur barədə (Gulwen)

  Azərbaycanda aparılan ardıcıl iqtisadi siyasət çərçivəsində əhalinin və iqtisadiyyatın infrastruktur sahələrinə olan tələbatın ödənilməsi, nəqliyyat, informasiya-kommunikasiya və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir.

 •      


 • 638) Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi (Gulwen)

  Bildiyimiz kimi, bazarda İqtisadi inkişafda bazar mexanizmi bir sıra iqtisadi ünsürlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti ilə şərtlənir. Yəni bаzаr subyекtləri öz аrаlаrındа dаimа qаrşılıqlı əlаqədə və bir-birinə təsir еtmə hаlındа fəаliyyət göstərir ki, bunada azad rəqabət deyilir. . Rəqabət latın sözüdür. “Concurero” yəni toqquşma, üz-üzə gəlmə mənalarını daşıyır

 •      


 • 639) Davamlı inkişafın təmin edilməsində xarici təcrübə və milli iqtisadiyyatda bu sahədə mövcud problemlər (Gulwen)

  Qloballaşma şəraitində yaşayan müasir dünyada qarşıda duran vacib problemlərdən biri də davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir. Bu səbəbdən də əksər iqtisadi ədəbiyyatlarda "davamlı inkişaf", "davamlı iqtisadi inkişaf" anlayışları geniş müzakirə edilir. Hazırda davamlı inkişaf termininə müxtəlif yanaşmalar mövcud olsa da, bütün yanaşmalarda bir ortaq fikir mövcuddur ki, dünyada və ayrı-ayrı ölkələrdə ehtimal edilən iqtisadi, sosial, ekoloji böhranların qarşısının vaxtında alınması iqtisadi artımın davamlılığından çox asılıdır.

 •      


 • 640) REGİONAL SOSİAL –İQTİSADİ İNKİŞAFIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR (Gulwen)

  Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləşdirmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya şəraiti, müasir tipli müəssisələr, yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan, Lənkəran, Aran, Gəncə-Qazax və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarına daxil olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə olaraq 17 sərəncam imzalanmışdır.

 •      


<<Geri (64/117) Növbəti>>

YER Hostinq