İqtisadiyyat(776)

 • 631) Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti (Seymur)

  Beynəlxalq əmək təşkilatı emmiqrant ixrac edən ölkələrin siyasətini aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:əmək resurslarının emiqrasiyası ölkədə işsizlik probleminin həllinə kömk göstərməli,emiqrant-zəhmətkeşlərdən ölkəyə daxil olan xarici valyuta isə ixrac-idxal əməliyyatlarının balanslaşdırılmasında istifadə olunur


 • 632) Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya (Namazlı Turan)

  XX əsrin ikinci yarısından sənaye ölkələrinin sürətli inkişafı nəticəsində beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə beynəlxalq ticarətin inkişafında güclü küyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Daha doğrusu beynəlxalq ticarətin müxtəlif istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə daha da tamamlanırdı. Nəticədə hazır əmtəələrin ixracı ilə yanaşı bütün istehsal amillərinin xaricə axması imkanı və yerləşdirilməsi genişlənmiş və ölkələr arası fəaliyyət artmışdır.


 • 633) Büdcə xərcləri,büdcə gəlirləri (Dadas Sadiqli)

  Dövlət büdcəsinin gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
  dövlət,vergiləri,qrantlar,digər gəlirlər.


 • 634) Pul sistemi (Pərviz Talıblı)

  İqtisadi nəzəriyyə fənnində mövcud olan anlayışlardan biri də puldur.


 • 635) Maliyyə sistemi (Pərviz Talıblı)

  Maliyyə sistemi


 • 636) İşsizlik (Pərviz Talıblı)

  İşsizlik və onun növləri


 • 637) Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri (Pərviz Talıblı)

  Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri


 • 638) Beynəlxalq valyuta nəzəriyyələri (Pərviz Talıblı)

  Beynəlxalq valyuta münasibətləri


 • 639) Həyat səviyyəsi (Pərviz Talıblı)

  Həyat səviyyəsi, yoxsulluq, dövlətin sosial siyasəti


 • 640) Azərbaycan Respubkilasının büdcə sistemi (Dadas Sadiqli)

  Azərbaycan Respublikasında büdcə sistemini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələr təşkil edir. Büdcə sistemi bu sistemə daxil olan büdcələrin vahid prinsiplər əsasında fəaliyyətinə və onların müstəqilliyinə əsaslanır. Büdcə sisteminin vahidliyi tənzimləyici mədaxil mənbələrindən istifadə etmək, məqsədli büdcə fondları yaratmaq, maliyyə ehtiyatlarını müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında bölüşdürmək vasitəsilə büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır.


<<Geri (64/78) Növbəti>>