İqtisadiyyat(871)

 • 631) Makroiqtisadi müvazinat (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Makroiqtisadi müvazinat-hər hansı bir ölkənin mövcud iqtisadi nemətlərinin,sərvətlərinin müəyyən bir xidmət və yaxud da istehlak edilə biləcək bir əmtəə şəklində istehsal edilərək həmin ölkənin cəmiyyətinin üzvləri arasında tarazlı şəkildə bölgüsü deməkdir.


 • 632) Makroiqtisadiyyatın əsasları (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  Makroiqtisadiyyat milli təsərrüfatı vahid bir tam halında birləşdirən münasibətlər sistemidir.Makro"sözü yunan dilindən tərcümədə boyük ölçülər mənasını verir.


 • 633) İqtisadi tsikl ərzində makro iqtisadi göstəricilərin dəyişilməsi (Aysel 909A1)

  İqtisadi tsikl ərzində makro iqtisadi göstəricilərin dəyişilməsi


 • 634) Məcmu təklifin qeyri-qiymət amilləri (Aysel 909A1)

  Məcmu təklifin qeyri-qiymət amilləri


 • 635) İnflyasiya səbəbləri (Aysel 909A1)

  İnflyasiya səbəbləri


 • 636) Ümumi daxili məhsulun Defiliatoru (Aysel 909A1)

  Ümumi daxili məhsulun Defiliatoru


 • 637) İqtisadi artımın Neo Klassik modeli (Aysel 909A1)

  İqtisadi artımın Neo Klassik modeli


 • 638) ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİNİN İQTİSADİYYATI (Alışanova_QRUP-524_BİM)

  1. Ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi mexanizmi
  2. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə iqtisadi tənzimləmə
  Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi problemləri


 • 639) MÜƏSSİSƏNİN İQTİSADİYYATI (Alışanova_QRUP-524_BİM)

  «Müəssisənin iqtisadiyyatı» kursu «Ümumi iqtisadiyyat» və «Müəssisə iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» istiqamətlərinin bütün ixtisaslarından iqtisadçı bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə iqtisadçı kadr hazırlığı prosesində tədris olunan əsas fənlərdən biridir.


 • 640) Kapitalın beynəlxalq hərəkəti (Alışanova _QRUP-524_BİM)

  Kapitalın beynəlxalq hərəkəti


<<Geri (64/88) Növbəti>>

YER Hostinq