İqtisadiyyat(884)

 • 631) Hecinq və hecinqin tipləri (Məğrur Səfərov)

  Hecinq və hecinqin tipləri


 • 632) İNSAN RESURSLARININ İDARE EDİLMESİNDƏ ƏMƏK HAQQININ ROLU (Mehdi)

  1. ƏMƏK HAQQININ MAHİYYƏTİ.
  2. ƏMƏK HAQQININ FORMALARI
  3. ƏMƏK HAQQI MİQDARININ FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ


 • 633) Elektron Ticarətin yaranması mahiyyəti. virtual ticarət anlayışı (Nuranə Həsənova)

  Elektron ticarətin yaranması.
  Virtual ticarət anlayışı.
  Mütəxəssislərin elektron ticarət haqqında fikirləri.
  Elektron ticarətə aid maddələr.
  Sahibkarlar üçün elektron ticarət sisteminin yaradılması mərhələləri.


 • 634) Kompleks iqtisadi təhlil (F.İsmət)

  Kompleks iqtisadi təhlil sistemi və onun təşkili metodologiyası


 • 635) Menfeetin maksimumlasdirilmasi (Firuze)

  MƏNFƏƏTİN MAKSİMUMLAŞDIRILMASININ ZƏİF AKSİOMU


 • 636) İdarəetmə sistemində işçi heyətinin öyrənilməsi və kollektivə təsir metodları (MEMMEDOV OQTAY)

  kadr siyasəti
  kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi
  kadrların öyrənilməsi seşilməsi və yerləşdirilməsi


 • 637) İstehlak,əmanət və investisiya (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  İstehlak təkrar istehsalın 4 vacib fazasında biri olmaqla,maddi nemətlərin və məhsulların əldə olunması üçün sərf olunan vəsaitlərin məbləği olub,insanların maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsini əks etdirən bir iqtisadi prosesdir.


 • 638) İşsizlik və İnflyasiya (Rüstəmli Nail Uçot-İqtisad)

  ...iş qabiliyyətinə malik olub da iş yeri tapa bilməyən insanlar bunun nəticəsində işsiz qalırlar və bunların sayının artması nəticəsində artıq cəmiyət səviyyəsində işsizlik yaranır.


 • 639) İnnovasiyaların idarə olunması (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  İnnovasiya dedikdə yüksək səmərələliyə malik yeniliyin tədbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının son nəticəsi başa düşülür. "İnnovasiya" termin latın dilində "innovato" sözündən olub, "yenilənmə" və "yaxşılaşma" denəkdir.Termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrlərdə meydana gəlib.


 • 640) Rikardonun bölgü nəzəriyyəsi (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad)

  Rikardo David (1772-1823) - ingilis iqtisadçısı, birja maklerinin oğludur. İki il ticarət məktəbində oxuyub, sonra isə atasının müəssisəsində işləyib. 1817-ci ildə ilk böyük əsəri olan "Siyasi iqtisadın başlanğıcı və vergiqoyma" nəşr olunur.


<<Geri (64/89) Növbəti>>

YER Hostinq