İqtisadiyyat(1171)

 • 631) İnflyasiyanın mahiyyəti (Bəylərzadə Əli)

  İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri.
  Inflyasiyanın səbəbləri və müasir dövrdə xüsusiyyətləri.
  Inflyasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri.

 •      


 • 632) iqtisadi tehlil - kitab (Hemide)

  1.İqtisadi təhlilin mahiyyəti;
  2.İqtisadi təhlilin prеdmеti;
  3.İqtisadi təhlilin əsas vəzifələri.
  4.İqtisadi təhlilin növləri.
  5.İqtisadi təhlilin əsas prinsipləri.
  6.İqtisadi təhlilin infоrmasiya mənbələri.

 •      


 • 633) Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi (Hemide)

  Esas istehsal fondlarinin qiymetlendirilmesi

 •      


 • 634) Müasir dünyada baş verən demoqrafik proseslərin ümumi xarakteristikası (Həcər Vəlizadə)

  Demoqrafik proseslər cəmiyyətin həyatına bir çox tərəfləri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olduğundan bu əlaqə sosial-iqtisadi hadisələrin demoqrafik proseslərə və öz növbəsində demoqrafik proseslərin də sosial-iqtisadi hadisələrə təsirinin təzahürüdür. Məhz bu baxımdan muxtar respublikamızda reallaşdırılan demoqrafik siyasətin səmərəliliyi təşviq olunur. Hal-hazırda bu məqsədlə aşağıdakı istiqamətlər üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.

 •      


 • 635) Biznesin qiymətləndirməsi fəaliyyəti və metodları (Həcər Vəlizadə)

  Respublikamızda bazar iqtisadiyyatının tələbləri əsasında təşəkkül tapmış müxtəlif yeni fəaliyyət növlərindən biri də qiymətləndirmə fəaliyyətidir. Ümumiyyətlə, sivil əmlak bazarını intellektual fəaliyyət növü olan qiymətləndirmə fəaliyyəti olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir.Lakin buna baxmayaraq bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən bir-birindən doğan və ayrı-ayrılıqda təsəvvür edilməyən əmlak bazarı ilə qiymətləndirmə fəaliyyətinin inkişafında qeyri-paralellik müşahidə olunmuşdur.

 •      


 • 636) Beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsalın, kapitalın beynəmilliləşdirilməsi, dünya iqtisadiyyatının yaranmasının əsası kimi (Həcər Vəlizadə)

  Hələ XIX əsrin ortalarında bütün dünyada yerli istehsal və lokal bazarlar üstünlük təşkil edirdi. O vaxt bütün əmtəə və xidmətlərin 90%-ə yaxını 200 km radiuslu məsafədən olan xammal və materiallardan hazırlanırdı və elə həmin hüdudlarda da məhsulların

 •      


 • 637) Beynəlxalq alqı-satqı kontraktlarının mahiyyəti və strukturu. (Həcər Vəlizadə)

  Beynəlxalq ticarət təcrübəsində malların alqı-satqı müqaviləsinin “alqı-satqı kontraktı” kimi adlandırılması qəbul edilmişdir. Başqa sözlə, kontrakt dedikdə malgöndərmə müqaviləsi başa düşülür. Alqı-satqı müqaviləsinin (kontraktının) tərəfləri alıcı və satıcıdır. Onların hər ikisi qarşılıqlı surətdə maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır

 •      


 • 638) BƏB –BİM in obyektiv əsası kimi (Həcər Vəlizadə)

  Beynəlxalq əmək bölgüsü (BƏB) BİM-in mahiyyətini açan əsas kateqoriyadır.

 •      


 • 639) AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏTİ (2011 Cİ İL ÜÇÜN ) (Həcər Vəlizadə)

  Ölkəmizin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, dünyanın bir çox ölkələri ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi Azərbaycan Hökumətinin qarşısında duran vacib vəzifələrdəndir

 •      


 • 640) Fiskal və monetar tənzimləmə metodları, tətbiqi məqsədləri, Azərbaycanda tətbiqinin müasir xüsusiyyətləri (Səadət Əliyeva)

  Fiskal və monetar tənzimləmə metodları, tətbiqi məqsədləri, Azərbaycanda tətbiqinin müasir xüsusiyyətləri

 •      


<<Geri (64/118) Növbəti>>

YER Hostinq