İqtisadiyyat(852)

 • 631) Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət strategiyası və onun reallaşdırılması xüsusiyyətləri (Hemide Quliyeva)

  I FƏSİL. Azərbaycanda xarici siyasətin prioritetləri və xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi .
  1.1 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetləri.
  1.2 ÜTT-yə üzv olmaq ərəfəsində Azərbaycanın xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi.

  II FƏSİL. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi.
  2.1 Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində dövlətin rolu.
  2.2 Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsinin inkişaf istiqamətləri.


 • 632) Nizami Gəncəvinin iqtisadi baxışları (Leyla)

  Azərbaycan ədəbiyyatının 12-13cü əsrlərdə yaşamış görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvi öz əsərlərində dövrün aktual problemləri ilə yanaşı, iqtisadi prinsiplər, iqtisadi həyatın müxtəlif cəhətlərinə dair maraqlı fikirlər söyləmişdir.


 • 633) Dövlətin vergi siyasəti (Fidan)

  Vergi və onun iqtisadi məzmunu.
  Vergi sistemi və onun elementləri.
  Dövlətin vergi siyasəti və onun tənzimləmə sistemində rolu.
  Vergi tənzimləməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi.


 • 634) Reklam ve onun mahiyyeti (Feride)

  Reklam, onun mahiyyəti və funksiyaları.


 • 635) AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNDƏ İŞTİRAKI (Nisa)

  AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNDƏ İŞTİRAKI


 • 636) Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması (Cəlil)

  informasiya iqtisadiyyatı


 • 637) İdarəetmədə nəzarət (Mustafa)

  Nəzarət menecment prosesinin sonuncu funksiyasıdır. Buna görə də praktikada o başlanmaqda olan yeni hesabat dövründə planlaşdırmanın əsası kimi çıxış edir. Nəzarətin obyektləri, aparılması müddəti və dəqiq vaxtı artıq planlaşdırma mərhələsində müəyyən edilir. Nəzarət prosesində eyni zamanda nəzərdə tutulan vaxt kəsiyində aralıq məqsədlərə nail olmaq üçün aktiv nəzarəti həyata keçirərək həm müsbət və həm də xüsusilə kənarlaşmalara maksimum tez reaksiya vermək lazımdır.


 • 638) Inhisar.Inhisarçılq və onun növləri (Mustafa)

  Bazar iqtissadiyyatının ən zəif cəhətlərindən biri inhisarçılıqdır. Inhisarlar istehsalın və kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsi olmaq etibarı ilə XIX əsrin ikinci yarısından əmələ gəlməyə başlamışdır. Sonralar inhisarçılıq yavaş yavaş yayılmış və bütün iqtisadiyyatı əhatə etməyə başlamışdır. XX əsrin 30-50- ci illərində isə iqtisadiyyatda inhisarçılıq hakim mövqe tutmuşdur.


 • 639) Firmanın mənfəətinin maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi (Mustafa)

  İqtisadiyyatda firmanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq müxtəlif nəzəriyələr var.
  Mənfəət sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəllik göstəricisi olduğuna görə hər bir hüquqi və ya fiziki şəxs onun artırılmasına xüsusi diqqət yetirir və bu məqsədlə müxtəlif vasitə və yollardan istifadə edir. Mənfəət uğrunda mübarizə aparmaq və onu artırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmək hər bir sahibkarın başlıca məqsədidir.


 • 640) İqtisadi inkişafın obyektiv şərtləri və ziddiyyətləri (Mustafa)

  Cəmiyyətin və onun hər bir üzvünü müəyyən təlabatını öyrənmək məqsədi ilə müxtəlif növ nemətlərin yaradılması və xidmətlərin göstərilməsi prosesinə istehsal deyilir. Deməli, insanların qarşılıqlı, məqsədyönlü fəaliyyətləri müxtəlif növ təlabatların ödənilməsinə yönəldilmişdir. Bu isə o deməkdir ki, istehsalla təlabat arasında qarşılıqlı əlaqə var və onlar bir birindən ayrılmazdır.


<<Geri (64/86) Növbəti>>

YER Hostinq