İqtisadiyyat(1163)

 • 631) AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏTİ (2011 Cİ İL ÜÇÜN ) (Həcər Vəlizadə)

  Ölkəmizin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, dünyanın bir çox ölkələri ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi Azərbaycan Hökumətinin qarşısında duran vacib vəzifələrdəndir

 •      


 • 632) Fiskal və monetar tənzimləmə metodları, tətbiqi məqsədləri, Azərbaycanda tətbiqinin müasir xüsusiyyətləri (Səadət Əliyeva)

  Fiskal və monetar tənzimləmə metodları, tətbiqi məqsədləri, Azərbaycanda tətbiqinin müasir xüsusiyyətləri

 •      


 • 633) Proqnoz, proqram və planların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, prinsipləri, tətbiqi sahələri (Səadət Əliyeva)

  Proqnoz, proqram və planların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, prinsipləri, tətbiqi sahələri

 •      


 • 634) Dövlətin iqtisadi siyasəti və dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin fərqli və oxşar cəhətləri (Səadət Əliyeva)

  Dövlətin iqtisadi siyasəti və dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin fərqli və oxşar cəhətləri

 •      


 • 635) Dövlətin rolu və yerinə yetirdiyi funksiyalar (Səadət Əliyeva)

  Dövlətin rolu və yerinə yetirdiyi funksiyalar

 •      


 • 636) Bazar mexanizmi. Tələb və təklif nəzəriyyəsi (Ayten Babyeva)

  Bazar mexanizmi bazarın əsas elementləri: tələb, təklif, qiymət, rəqabət və bazarın əsas iqtisadi qanunlarının qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir mexanizmidir

 •      


 • 637) Maliyyə nəticələrinin təhlili (Nurlan Abışov)

  Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili

 •      


 • 638) İnnovasiya prosesinin ictimai istehsalın inkişafında əhəmiyyəti (Tərlan Quluzadə)

  İnnovasiya prosesinin ictimai istehsalın inkişafında əhəmiyyəti

 •      


 • 639) İstehsal sosial infrastruktur barədə (Gulwen)

  Azərbaycanda aparılan ardıcıl iqtisadi siyasət çərçivəsində əhalinin və iqtisadiyyatın infrastruktur sahələrinə olan tələbatın ödənilməsi, nəqliyyat, informasiya-kommunikasiya və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir.

 •      


 • 640) Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi (Gulwen)

  Bildiyimiz kimi, bazarda İqtisadi inkişafda bazar mexanizmi bir sıra iqtisadi ünsürlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti ilə şərtlənir. Yəni bаzаr subyекtləri öz аrаlаrındа dаimа qаrşılıqlı əlаqədə və bir-birinə təsir еtmə hаlındа fəаliyyət göstərir ki, bunada azad rəqabət deyilir. . Rəqabət latın sözüdür. “Concurero” yəni toqquşma, üz-üzə gəlmə mənalarını daşıyır

 •      


<<Geri (64/117) Növbəti>>

YER Hostinq