Fizika(38)

 • 1) Kompozisiya materialları və onlardan detalların hazırlanması. (Elmeddin)

  Kompozisiya materialları və onlardan detalların hazırlanması.

 •      


 • 2) Serbest movzular (Mehpare)

  1. Təbiət qüvvələri.
  2. Termodinamik qeyri – tarazlıq sistemlərində köçürmə hadisələri.
  3. Bərk cisimlərin istilik tutumu.
  4. Maddənin elektrik və maqnit xassələri. Seqnotiklər. Pyezoelektrik effekti Maqnetiklər.
  5. Maksvelin elektromaqnit sahə nəzəriyyəsinin əsasları.
  6. Lazer şüaları və onların tətbiləri. Holoqrafiya.
  7. Vavilov – Çerenkov şüalanması.
  8. Qoşa şüasınma. Süni anizotropluq.
  9. Şredinger tənliyinin sadə hallara tətbiqi.
  10. Nüvə energetikası.

 •      


 • 3) Sərbəst işlər (Tural)

  Kürələrin mərkəzi elastiki və qeyri-elastiki toqquşmalari. Qeyri elastiki enerji itkisi
  BÜTÖV SILINDIR KÜRƏNIN SIMMETRIYA MƏRKƏZINDƏN KEÇƏN OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTINI HESABLAMAĞA IMKAN VERƏN DÜSTURUN ÇIXARILIŞI
  LОRENS ÇEVIRMƏLƏRINDƏN ISTIFADƏ EDƏRƏK K-SISTEMINDƏN BU SISTEMƏ NƏZƏRƏN SABIT SÜRƏTLƏ HƏRƏKƏT EDƏN K`- SISTEMINƏ KEÇID ÜÇÜN SÜRƏTLƏRIN TOPLANMA QANUNUN ÇIXARILMASI
  Relyativistik mexanikada ek- kinetik enerjinin düsturunun çixarilmasi
  Qaz molekullarinin sürətinin təyini. molekullarin sürətlərə görə paylanmasi
  Ideal və real qazlarin daxili enerjiləri.coul-tomson effekti
  Dipol elektrik sahəsində və dipolun elektrik sahəsi
  Dielektriklərin polyarlaşmasi,polyarlaşma vektoru
  Seqnetoelektriklər ə onlarin xarakteristik xassələri
  Ferromaqnetiklər və onlarin xarakteristik xassələri

 •      


 • 4) nano obyektler (Dialavər Manafov)

  nano obyektler

 •      


 • 5) Sabit cərəyanən orqanizm toxumalarına ilk təsiri. Dəyişən cərəyanın, dəyişən elektrik və maqnit sahələrinin, yüksək tezlikli elektomaqnit dalğalarının orqanizm toxumalarına təsiri (hiyoko bıçak)

  tibbi və bioloji fizika

 •      


 • 6) reqsler (Namiq AV)

  df

 •      


 • 7) Nanotexnologiya (hamida)

  Nanotexnologiya

 •      


 • 8) Termoelektrik effektləri. Onların tədbiqi. (hamida)

  Termoelektrik effektləri. Onların tədbiqi.

 •      


 • 9) Zeebek , Pelte və Tomson effektləri. (hamida)

  Zeebek , Pelte və Tomson effektləri.

 •      


 • 10) Nüvə energetikası. Atom elektrik stansiyası. (hamida)

  Nüvə energetikası. Atom elektrik stansiyası.

 •      


(1/4) Növbəti>>

YER Hostinq