Fizika(38)

 • 11) Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri. (hamida)

  Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri.

 •      


 • 12) Termistorlar və fotorezistorlar. Günəş batareyiları (hamida)

  Termistorlar və fotorezistorlar. Günəş batareyiları

 •      


 • 13) Lüminessensiya (hamida)

  Lüminessensiya

 •      


 • 14) Pyezoelektriklər,piroelektriklər və elektretlər. (hamida)

  Pyezoelektriklər,piroelektriklər və elektretlər.

 •      


 • 15) akustik reqsler ve dalgalar (hamida)

  akustik reqsler ve dalgalar

 •      


 • 16) om ve coul lens qanunlari (azer)

  Klassik elektron nəzəriyyəsinin əsasları.
  Om və Coul-Lens qanunları.

 •      


 • 17) Akustik rəqslər və dalğalar,Səsin dərk edilməsi.Ultrasəs və onun tətbiqi. (Cahangir MAA)

  Rəqs müəyyən tarazlıq vəziyyəti ətrafında baş verən dövri prosesdir. Başqa sözlə, rəqs fəzanın müəyyən məhdud hissəsində baş verən prosesdir.Hissəcikləri bir-biri ilə əlaqədə olan sistemdə onun hər hansı bir nöqtəsində baş verən rəqsi hərəkət rabitə vasitəsi ilə digər hissələrə ötürülür

 •      


 • 18) Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri (Cahangir MAA)

  Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsinin və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə küllü miqdarda vurulan ziyanı nəzərə alaraq, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən (günəş və külək enerjisi, kiçik SES – lərdən, termal sular, biokütlə enerjisi) geniş istifadə olunur. Bu sahədə ABŞ, Ka¬na¬da, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Yaponiya və Çin daha qa¬baqcıl mövqe tuturlar. Statistikaya görə, inkişaf etmiş ölkələrdə bərpa olu¬nan enerji mənbələrinin payına (su elektrik stansiyaları daxil olmaqla) ümu¬mi istehsal olunan enerjinin 13,5 faizi düşür.

 •      


 • 19) Termistorlar və fotorezistorlar. Günəş batareyiları. (Cahangir MAA)

  Termistor – bu rezistordur, hansının ki, müqaviməti temperaturdan dəyişir. Termistorlar iki tip olur: müsbət və mənfi temperatur əmsalıyla. Temperaturun yüksəlməsi vaxtı müsbət əmsalla termorezistorda müqavimət artır, və (amma) mənfi əmsalla - azalır. Onların azaldılmış adları ingilis dilində: PTC (positive temperature coefficient) və NTC (negative temperature coefficient).

 •      


 • 20) Zeebek,Pelte və Tomson effektəri.Termoelektrik effektləri. (Cahangir MAA)

  Metallarda və yarımkeçiricilərdə istilik və elektrik hadisələri ilə yanaşı ,onların birgə təsiri nəticəsində yaranan termoelektrik hadisələr də mövcuddur.Belə hadisələr sırasına Zeebek,Peltye və Tomson hadisələri daxildir.

 •      


<<Geri (2/4) Növbəti>>

YER Hostinq