Hidrometeorologiya(63)

 • 1) Konveksiya. Tropiklərarası konveksiya zonası (kenan)

  Konveksiya. Tropiklərarası konveksiya zonası

 •      


 • 2) CİS-də məsafədən zondlama üsulundan istifadə olunması-Şaiq1122a (Şaiq)

  CİS-də məsafədən zondlama üsulundan istifadə olunması

 •      


 • 3) Hidroloji məlumatların GİS-də vizuallaşdırılması-Şaiq1122a (Şaiq)

  Hidroloji məlumatların GİS-də vizuallaşdırılması

 •      


 • 4) Meteoroloji məlumatların GİS-də vizuallaşdırılması-Şaiq1122a (Şaiq)

  Meteoroloji məlumatların GİS-də vizuallaşdırılması

 •      


 • 5) GİS bazasında obyektlərin modelləşdirilməsi.-Şaiq1122a (Şaiq)

  GİS bazasında obyektlərin modelləşdirilməsi

 •      


 • 6) Uçuş qalxma və enmə zamanı görünüş məsafəsi (Etibar Yunusov)

  Uçuşların yerinə yetirilməsinə ən çox təsir göstərən meteoroloji elementlərdən biri də meteoroloji görünüş məsafəsidir. Görünüş məsafəsi oriyentirlərə gündüz, işıq oriyentirlərinin isə gecə göründüyü və tanındığı maksimal məsafəyə deyilir. Görünüş şəraitinin atmosferdə bulud, yağıntı, duman əmələgətirən bərk maye qarışıqları ilə sıx əlaqəsi vardır. Uçuşların meteoroloji təminatı zamanı aşağıdakı görünüş məsafələrini bilmk və təyin etmək çox zəruridir:

 •      


 • 7) Bora (Etibar Yunusov)

  Dağlıq ərazilərdə yayılan və mülayim isti su hövzəsi ilə sərhədlənən külək bora – soyuq ani şiddətli fırtına küləkdir. Adətən ilin soyuq dövrlərində müşahidə olunur. Bu zaman qitə üzərində yüksək təzyiq zonası mülayim, isti su hövzəsi üzərində isə alçaq təzyiq zonası yaranır. Təzyiqin belə paylanması soyuq havanın alçaq silsilə və aşırımlardan keçməsini müəyyənləşdirir. Küləyin sürəti bu zaman 40 m/san və daha çox olur.

 •      


 • 8) Passatların yaranma səbəbləri (Etibar Yunusov)

  Passat – tropiklərdən ekvatora doğru əsən daimi küləkdir. Passatların yaranmasına səbəb ekvator boyunca qalxan havanın yüksəklikdə rütubətini itirməsi və müvazinətini itirərək tropiklərə cəzb edilməsidir. Nəticədə tropiklərdə yüksək, ekvatorda isə alçaq təzyiq qurşağı yaranır. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması nəticəsində passatlar qərbə meyl edirlər. Yəni şimal yarımkürəsində Şimal-Şərqdən, Cənub yarımkürəsində isə Cənub-Şərqdən əsir.

 •      


 • 9) Su buxarının təzyiqi (Etibar Yunusov)

  Yer səthinə yaxın rütubətli havada su buxarı qütb enliklərində 0.2%, ekvatora yaxın isə 2.5% -ə qədərdir. Bəzi hallarda isə 0-4 % arasında tərəddüd edir. Eyni temperatur və təzyiqdə havada su buxarı nə qədər çox olarsa, o qədər də az hava həcmi digər sabit qazların payına düşür. Su buxarı fasiləsiz olaraq havaya su səthindən, torpaqdan, bitkilərdən buxarlanaraq daxil olur. Yer səthində su buxarı yuxarıya yayılır və hava axını ilə bir yerdən digər yerə aparılır.

 •      


 • 10) Küləyin qradiyentdən meyletmə bucağı (Etibar Yunusov)

  Sərbəst atmosferdə havanın əyrixətli izobarlar boyunca qərarlaşmış hərəkətinə qradiyent külək deyilir. Yer kürəsinin fırlanması ehtimal edildikdə onun üzərində küləklərin necə inkişaf edə biləcəyi illustrasiya edilərsə, bu zaman Yer kürəsi üzərində yüksək subekvatorial və alçaq ekvatorial təzyiq sahələri arasında hava hissəciklərinə təsir göstərən əsas qüvvə təzyiqin qradiyent qüvvəsi olacaqdır. Əgər sürtünmə qüvvəsinin təsirini nəzərə almasaq və qradiyent qüvvəsini yeganə təsir göstərən qüvvə kimi qəbul etsək, onda hava hissəcikləri həmin qüvvənin təsiri altında ekvator istiqamətində ətalətlə hərəkət edəcəkdir.

 •      


(1/7) Növbəti>>

YER Hostinq