Kimya, Biologiya(125)

 • 1) Səhra canlıları (Sevda)

  Səhrada yaşayan canlılar.Onların quruluşu,bədən forması,həyatı haqqında məlumatlar verilmişdir

 •      


 • 2) III A yarımqrup elementərinin ümumi xarakteristikası:bioloji rolu və tibbdə tətbiqi (Ayten Rehmanzade)

  III A yarımqrup elementərinin ümumi xarakteristikası:bioloji rolu və tibbdə tətbiqi

 •      


 • 3) Transmissiv xəstəliklət (Fərid Akifzadə)

  Transmissiv xəstəliklət

 •      


 • 4) Genom mutasiyaları (Fərid Akifzadə)

  Genom mutasiyaları

 •      


 • 5) Komplek Birləşmələr Kimyası (Aytac Bağırzadə)

  1. Radioaktivlik çevrilmə
  2. Radioaktiv sıralar
  3. Təbii radioaktivlik
  4. Nüvənin tərkibi və xassələri
  5. Nüvənin Quruluşu
  6. Süni Radioaktivlik
  7. Elementlərin süni sintezi
  8. Nüvələrin bölünməsi
  9. İstilik-Nüvə reakiyaları
  10. Kimyəvi elementlərin mənşəyi

 •      


 • 6) Kimyevi analiz metodlari (Behruz)

  Fiziki kimyevi analiz metodlari

 •      


 • 7) Sərbəst işlər (Mehpare)

  1. Bakteriyaların təbiətdə rolu
  2. Tsiklosporlular sinfi
  3. Nemalionlar sırası
  4. Göbələklər aləmi
  5. Saproleqniya sırası
  6. Marattilər sırası
  7. İtburnukimilər yarımfəsiləsi
  8. Söyüdçiçəklilər fəsiləsi
  9. Paxlalılar sırası
  10. Cığçiçəklilər fəsiləsi

 •      


 • 8) BTM (Şəbnəm İsrafilzadə)

  1. Tədris materiallarının elmiliyi və mənimsənilməsi.
  2. Fənlərarası əlaqə .
  3. Anlayışların inkişafı metodikası .
  4. Biologiyanın tədrisinin metodları.
  5. Klaster üsulunun keçirilməsi qaydası.

 •      


 • 9) Fizikol kimya (Şəbnəm İsrafilzadə)

  1. Hess qanunu , çıxan nəticələri .
  2. Elektrod potensialı,yaranması,Nernst tənliyi.
  3. Bərk maddə-məhlul sərhəddində adsorbsiya.
  4. Kalloid sistemlərdə xarici amillərin təsirindən kooqulyasıyası.
  5. Özbaşına gedən proseslərin istiqamətinin son həddi.

 •      


 • 10) Torpaqşünaslıq (Şəbnəm İsrafilzadə)

  1. İlkin minerallar.
  2. Törəmə minerallar.
  3. Torpaqəmələgəlmənin mərhələləri.
  4. Torpaqəmələgəlmənin energetikası.
  5. Torpağın yaranması və təkamülü.
  6. Torpaqda istiliyin mənbəyi.
  7. Torpağın istilik xassələri.
  8. Torpağın istilik rejimi.
  9. Şorəkət torpaqlar,onların profilinin quruluşu.
  10. Şorəkət torpaqların genezisi.

 •      


(1/13) Növbəti>>

YER Hostinq