Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi(5)

 • 1) Mehemmed Fizuli ''meyvelerin sohbeti'' (mahire)

  umumi melumat

 •      


 • 2) İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA... (C.Cəfərov)

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzzi Elmi Kitabxanasında kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi 2003-ci ildən fəaliyyət göstərir. Son 2 il ərzində şöbə fəaliyyətini yetərincə tənzimləmiş və bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir.

 •      


 • 3) KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNNOVASİYA ŞÖBƏSİNİN (A. Məmmədova)

  AMEA-nın MEK-i respublikamızda istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət göstəricilərinə görə ən qabaqcıl kitabxanalar sırasındadır. 1923-cü ildə yaranan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti respublikada müxtəlif elmlərin yaranmasına və inkişafına təkan verdiyi kimi MEK-ya və 1935-ci ildən başlayaraq fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat müəssisələri nəzdində təşkil edilən kitabxanalara da öz müsbət təsirini göstərmişdir.

 •      


 • 4) AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ (S.Rzayeva)

  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın ilk böyük elmi və mədəni-maarif müəssisələrindən biridir. Artıq 1934-cü ilin I yarısından Mərkəzi Kitabxananın fondunda 59500 nüsxə, 1936-cı ildə 175 000 nüsxə kitab var idi.

 •      


 • 5) AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI - 80 (f.e.n. A.İ.Əliyeva-Kəngərli)

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) 80 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizin ən iri kitabxana-informasiya müəssisələrindən birinəçevrilərək elmimizin inkişafında, elmi kadrlarımızın yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynamışdır. AMEA-nın əsas struktur vahidlərindən olan Mərkəzi Elmi Kitabxana EA sistemində və digər elmi müəssisələrdə aparılan elmi tədqiqatların analitik-informasiya təminatı, kitabxanaşünaslıq...

 •      YER Hostinq