Kənd Təsərrüfatı(14)

 • 1) TƏRKİB VƏ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI (İradə)

  • Kompleks birləşmələr • Kompleks birləşmələrin növləri • Kompleks birləşmələrin təsnifatı • Kompleks birləşmələrin izomerliyi

 •      


 • 2) İEÖ və İEOÖ arasında münasibətlər (Maho)

  İnkişaf səviyyəsinə görə ölkələr
  İEÖ və İEOÖ arasında münasibətlər

 •      


 • 3) Aqrar sferannın təhlükəsizliyi anlayışı və onun mahiyyəti (Agamirze ADİU)

  Aqrar Sfera

 •      


 • 4) Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyəti (Agamirze ADİU)

  Aqrar Sfera

 •      


 • 5) Aqrar Sfera (Agamirze ADİU)

  Milli iqtdisadiyyatın sahələri arasında aqrar sferanın rolu

 •      


 • 6) Aqrar Sfera (Agamirze ADİU)

  Aqrar Sferanin Strukturu

 •      


 • 7) Pestisidlərin tətbiqinin fiziki-kimyavi əsasları və preparat formaları (Namelum)

  1. Pestisidlərin preparat formaları
  2. Köməkçi maddələr
  3. Pestisidlərin tətbiq formaları
  4. Bitkilərin inteqrirləşmiş mühafizə sistemi
  5. Toxum və əkin materiallarının dərmanlanması

 •      


 • 8) Torpaq yosunları (Elmaddin)

  Yosunların torpaq həyatındakı rolu.
  Göy-yaşıl yosunlar.
  Yaşıl yosunlar və onların sinifəri.
  Diatom yosunlar
  Yosunların kənd təsərrüfatında və xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti.

 •      


 • 9) TORPAQ GÖBƏLƏKLƏRİ (Elmaddin)

  Miksomisetlər və ya selikli göbələklər şöbəsi.
  Əsil göbələklər şöbəsi.
  Ziqomisetlər sinfinin torpaqda yayılmış nümayəndələri.
  Askomisetlər sinfi.
  Çılpaq kisəlilər yarımsinfi, maya göbələkləri.
  Mayayabənzər və ya sporsuz göbələklər.
  Bazidomisetlər sinfi.
  Deyteromisetlər və ya natamam göbələklər sinfi.
  Yırtıcı göbələklər və bakteriyalar.

 •      


 • 10) Torpaq canlıları (Elmaddin)

  Torpağın heyvanat aləmi və onların xüsusiyyətləri.
  İbtidailər və digər canlılar.
  Torpaqda yaşayan heyvanlar.

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq