Maliyyə-kredit(89)

 • 1) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin elementləri (Müşfiq)

  1. İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və zəruruiliyi
  2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları və formaları.
  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.
  4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 2) Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti (Müşfiq)

  1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
  2. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
  3. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

 •      


 • 3) Milli bazar və dövlətin antiinhisar tədbirləri sistemi (Müşfiq)

  1.Bazar anlayışı, milli və beynəlxalq bazarların formaları
  2.Müasir dövrdə inhisarların dövlət tənzimlənməsinin tədbirləri
  3.Respublikamızda inhisarların dövlət tənzimlənməsinin zərurəti və prinsipləri

 •      


 • 4) Məhsul satışının həcminin təhlili (Müşfiq)

  1. Təhlilin vəzifələri və mənbələri,məhsullardan istıfadənin təhlilini
  2. Məhsul satışı planının yerinə yetirilməsinin və istehsalın əmtəəliliyinin təhlili
  3. Məhsul növləri üzrə əmtəəliliyin təhlili. Məhsul satışının yaxşılaşdırılması imkanları və ehtiyyatlarının aşkar edilməsi

 •      


 • 5) İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (Müşfiq)

  Investisiya qoyuluşları auditinin məq¬¬¬səd və vəzi¬fə-ləri
  Investisiya qoyuluşlarının normativ hüquqi bazası
  Investisiya qoyuluşları auditinin məlumat mənbələri və aparılması metodikası
  Investisiya qoyuluşları üzrə audit-yoхlama nəticələrinin yekunlaşdırılması

 •      


 • 6) Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti (Müşfiq)

  1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
  2. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları və onların funksiyaları
  3. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
  4. Büdcələrarası münasibətlər və büdcələrin tənzimlənməsi
  5. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

 •      


 • 7) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında xərclərin təşkili (Müşfiq)

  1. Büdcə xərclərinin mahiyyəti, əhəmiyyəti və rolu
  2. Büdcə uçotunun təşkilində büdcə xərclərinin təsnifatı və onun rolu
  3. Xərclərin uçotu
  4. İstehsalat və başqa məqsədlər üzrə xərclərin uçotu

 •      


 • 8) Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi (Müşfiq)

  Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olunma mexanizmi
  Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları
  Müəssisədə investisiya qoyuluşlarının sosial-iqtisadi məzmunu və maliyyələşmə mənbələrinin tənzimlənməsi

 •      


 • 9) Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  1. Auditor nəzarətinin mahiyyəti
  2. Auditorlar palatası və onun vəzifələri
  3. Аuditin аpаrılmа teхnikаsı
  4. Аuditin təşkili хüsusiyyətləri
  5. Аudit nəzаrətində müəssisənin mаliyyə fəаliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi metodikаsının təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 10) Maliyyə mexanizmi və onun təşkili xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  1. Maliyyənin funksiyaları
  2. Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olun¬ma me-xanizmi
  3. Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları

 •      


(1/9) Növbəti>>

YER Hostinq