Televiziya(7)

 • 1) Kiçik şəxsi müəssisələrin sahibləri, müdirləri və reklam şö (Behruz Memmedov)

  B u vəsait biznesmenlərə, reklam üzrə
  mütəxəssislərə ünvanlanmışdır. Onun yazılması reklam fəaliyyətinin bəzi ümumi məsələlərinin işıqlandırılması zərurətindən irəli gəlmişdir ki, biznesmenlər öz məhsul və xidmətlərinə reklam elanını özləri tərtib edə bilsinlər.

 •      


 • 2) Prezidentliyə namizədlərin televiziya çıxışlarının başlıca cəhətləri (Elçin Əlibəyli)

  Kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətdə rolu və xüsusən də televiziyanın aparıcı mövqeyi siyasi proseslərin içində olmaqla təkcə informasiyanı və siyasi maarifləndirməni həyata keçirməsini deyil, həmçinin də ölkənin ictimai-siyasi həyatında böyük yer tutan və demokratik cəmiyyəitlərin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən seçkilərdə olduqca mühüm təbliğatçı rolunu oynamasına imkan verir.

 •      


 • 3) Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili (Elçin Əlibəyli)

  XX əsrin 50-ci illərindən özünün təşəkkülünü tapan televiziya birmənalı şəkildə kütləvi informasiya vasitəsi kimi təqdim olunsa da, zaman axarında onun mədəniyyət prosesində yeri və əhəmiyyəti, incəsənət əsərlərinin təbliğatçısı, təqdimatçısı çıxış etməsi və ən əsası audiovizual sənət növü kimi özünün bədii əsaslarını, estetik konsepsiyasını təyin etməklə həm də incəsənətin bir növü kimi çıxış etməyə başladı.

 •      


 • 4) Televiziyada rejissor sənəti (Elçin Əlibəyli)

  Televiziya özünün təşəkkül dönəmində konkret konsepsyia və estetik mahiyyətini müəyyən etmədiyindən kinematoqrafın doğuluşunda ona qarşı olan münasibətlə üzləşməli, yalnızca informasiya vasitəsi kimi xəbərvermə işinə yaradığı barədə mülahizələr irəli sürülməyə başlandı.

 •      


 • 5) Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti (Behruz Memmedov)

  Müasir dövrdə televiziyanın təkcə kommunikasiya vasitəsi deyil, həmçinin həyatın istiqamətverici qüvvəsi kimi dəyərləndirilməsi yetişən nəslin mənəvi, psixoloji tərbiyəsində özünün başlıca və danılmaz yerini tutur. Televiziyanın ictimai funksiyaları olan informasiya, əyləncə, həmçinin də maarifçiliyin tərbiyə işində əhəmiyyətli yeri var.

 •      


 • 6) Azərbaycan televiziyalarında hərbi vətənpərvərlik proqramları (Elçin Əlibəyli)

  Müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətimizin ideologiyasının, həmçinin Azərbaycançılıq və yurdsevərlik ideyalarının gənclər arasında təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var. Azərbaycanımız üçün əsl vətəndaş yetişdirmək, böyük gələcəyimiz naminə ən mühüm vəzifə kimi təhsilimizin və mədəniyyətimizin qarşısında durur.

 •      


 • 7) Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili (Elçin Əlibəyli)

  XX əsrin 50-ci illərindən özünün təşəkkülünü tapan televiziya birmənalı şəkildə kütləvi informasiya vasitəsi kimi təqdim olunsa da, zaman axarında onun mədəniyyət prosesində yeri və əhəmiyyəti, incəsənət əsərlərinin təbliğatçısı, təqdimatçısı çıxış etməsi və ən əsası audiovizual sənət növü kimi özünün bədii əsaslarını, estetik konsepsiyasını təyin etməklə həm də incəsənətin bir növü kimi çıxış etməyə başladı.

 •      YER Hostinq