• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ

MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ

 • MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ

  Göndərən: Bəhruz

  Word Ölçüsü: 125 KB

  PDF Ölçüsü: 1091 KB

  Həcmi: 56 səhifə

  Cəmi yüklənib: 1156 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 20.08.2018

  Əlavə edilib: 29.09.2016

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Maliyyə-kredit

  I FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN NƏZƏRİ CƏHƏTDƏN ƏSASLANDIRILMASI
  1.1 Maliyyə vəziyyətinin məzmunu , vəzifələri və informasiya mənbələri.
  1.2. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin iqtisadi göstəricilər sistemi.
  1.3. Maliyyə vəziyyəti və onun sabitlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri

  II FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ
  2.1. Maliyyə sabitliyinin səviyyəsinə təsir edən amillərin təhlili
  2.1.1. Maliyyə sabitliyinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən asılılığının təhlili
  2.1.2. Borc kapitalının cəlb edilməsi səmərəliliyinin təhlili
  2.1.3. Debitor və kreditor borclarının təhlili

  III FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFINDA MALİYYƏ SABİTLİYİNİN ROLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  3.1. Maliyyə əmsallarından istifadə etməklə müəssisənin maliyyə sabitliyinin inkişafının xüsusiyyətləri
  3.2. Xüsusi kapitalın artırılması – müəssisənin maliyyə sabitliyinin yaxşılaşdırılması amili kimi


 •      


YER Hostinq