Məhsul satışının auditi

 • Məhsul satışının auditi

  Göndərən: Müşfiq

  Word Ölçüsü: 97 KB

  PDF Ölçüsü: 760 KB

  Həcmi: 30 səhifə

  Cəmi yüklənib: 209 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 31.03.2018

  Əlavə edilib: 10.01.2017

  Referatın tipi: Referat

  Kateqoriya: Mühasibat

  Məhsul istеhsalı, sa¬tı¬şı və məs¬rəf¬lə¬rin audi¬tinin məqsəd və vəzifələri
  Məhsul istеhsalı, satışı və məsrəflərlə bağlı əməliyyatların nоrmativ hüquqi bazası
  Məhsul istеhsalı, satış və məsrəflərlə bağlı əməliyyatlar auditinin məlumat mənbələri və metodikası
  Məhsul istеhsalı, satışı və məsrəflərin audit-yохlama nəticələrinin yеkunlaşdırılması


 •      


YER Hostinq