Son göndərilənlər

 • 11) Məhsul satışının həcminin təhlili (Müşfiq)

  1. Təhlilin vəzifələri və mənbələri,məhsullardan istıfadənin təhlilini
  2. Məhsul satışı planının yerinə yetirilməsinin və istehsalın əmtəəliliyinin təhlili
  3. Məhsul növləri üzrə əmtəəliliyin təhlili. Məhsul satışının yaxşılaşdırılması imkanları və ehtiyyatlarının aşkar edilməsi

 •      


 • 12) İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (Müşfiq)

  Investisiya qoyuluşları auditinin məq¬¬¬səd və vəzi¬fə-ləri
  Investisiya qoyuluşlarının normativ hüquqi bazası
  Investisiya qoyuluşları auditinin məlumat mənbələri və aparılması metodikası
  Investisiya qoyuluşları üzrə audit-yoхlama nəticələrinin yekunlaşdırılması

 •      


 • 13) Heyvandarlıqda məsrəflərin, məhsul çıxışının uçotu və (Müşfiq)

  1. Heyvandarlıqda məsrəflərin uçot obyektləri və xərc maddələri
  2. Heyvandarlıqda ilkin uçotun təşkili
  3. Heyvandarlıqda məsrəflərin və məhsul çıxışının sintetik və analitik uçotu
  4. Heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin hesablanması

 •      


 • 14) Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti (Müşfiq)

  1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
  2. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları və onların funksiyaları
  3. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
  4. Büdcələrarası münasibətlər və büdcələrin tənzimlənməsi
  5. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

 •      


 • 15) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında xərclərin təşkili (Müşfiq)

  1. Büdcə xərclərinin mahiyyəti, əhəmiyyəti və rolu
  2. Büdcə uçotunun təşkilində büdcə xərclərinin təsnifatı və onun rolu
  3. Xərclərin uçotu
  4. İstehsalat və başqa məqsədlər üzrə xərclərin uçotu

 •      


 • 16) Proqram təminatında əmək haqqının uçotu (Müşfiq)

  Əməyin uçоtu və ödənilməsinin ümumi qaydaları
  Işçi hеyətinin ilkin uçоtunun sənədləşdirilməsi
  Əməyin təşkili və ödənilməsi sistеmi
  Əmək haqqının hеsablanması uçоtu
  Əmək haqqından tutulmalar

 •      


 • 17) Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi (Müşfiq)

  Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olunma mexanizmi
  Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları
  Müəssisədə investisiya qoyuluşlarının sosial-iqtisadi məzmunu və maliyyələşmə mənbələrinin tənzimlənməsi

 •      


 • 18) Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  1. Auditor nəzarətinin mahiyyəti
  2. Auditorlar palatası və onun vəzifələri
  3. Аuditin аpаrılmа teхnikаsı
  4. Аuditin təşkili хüsusiyyətləri
  5. Аudit nəzаrətində müəssisənin mаliyyə fəаliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi metodikаsının təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 19) Əmək və əmək haqqı ödəmələri üzrə təsərrüfat əməliyyatların auditi (Müşfiq)

  1. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatlar auditinin məqsəd və vəzifələri
  2. Əmək haqqı və əmək ödəmələrinin nоrmativ hüquqi bazası
  3. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların auditinin məlumat mənbələri və metodikası
  4. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların audit-yохlama nəticələrinin yеkunlaşdırılması

 •      


 • 20) Büdcə idarə, müəssisə və təşkilatlarında büdcə uçotunun təşkili (Müşfiq)

  1. Büdcə xərclərinin əhəmiyyəti və rolu
  2. Büdcə uçotunun təşkilində büdcə xərclərinin təsnifatı və onun rolu
  3. Büdcə uçotunun təşkili

 •      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq