Son göndərilənlər

 • 11) 6ci analitik qrup kationlar (Nermin)

  analitik kimya referati

 •      


 • 12) ISO 9001:2008 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEM TƏLƏBLƏRİ (Asif MELİKZADE)

  ISO 9001:2008 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEM TƏLƏBLƏRİ (2008 neşri) http://iso-ms.blogspot.com/

 •      


 • 13) Büdcə vəsaitinin istifadəsinin səmərəliliynin artırılmasında Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi- dissertasiya (Ulfan)

  dissertasiyanın qısa məzmunu

 •      


 • 14) Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili (Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili)

  1. İstehsal məsrəfləri və maya dəyəri haqqında anlayış, onların uçotu qarşısında duran vəzifələr
  2. İstehsala məsrəflərin proqram sistemində təşkili

 •      


 • 15) İnsan resurslarıının idarə edilməsində əmək haqqının rolu (Müşfiq)

  Əmək haqqının mahiyyəti
  Əmək haqqının formaları
  Əmək haqqı miqdarının fərqləndirilməsi
  Əmək haqqı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

 •      


 • 16) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin elementləri (Müşfiq)

  1. İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və zəruruiliyi
  2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları və formaları.
  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.
  4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 17) Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti (Müşfiq)

  1. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və zəruruliyi
  2. Dövlət büdcəsinin əsas əlamətləri
  3. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu

 •      


 • 18) Audit yekun nəticə aktının tərtibi xüsusiyyətləri (Müşfiq)

  1. Auditin yekun sənədlərinin məzmunu və struktur tərkibi
  2. Uçot-hesabat sənədlərində çatış¬mamazlıqlar və kənarlaşmaların aşkar edilməsi zamanı auditorun mövqeyi
  3. Audit nəticələrinin yekun¬laş¬dırıl¬ma¬sına hazırlıq
  4. Normativ sənədlərin və maliyyə he¬sa¬¬batlarının ümumi yoхlanıl¬masının məqsəd və vəzifələri

 •      


 • 19) Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə audit (Müşfiq)

  1. Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazası.
  2. Pul vəsaitləri əməliyyatları auditinin ümumi prinsipləri.
  3. Nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası.
  4. Qеyri-nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası.
  5. Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların audit nəticələrinin yеkunlaşdırılması.

 •      


 • 20) Motivləşdirmə nəzəriyyələri (Müşfiq)

  1. Motivləşdirmə haqqında ümumi konsepsiyalar
  2. Tələbatlar vasitəsilə motivləşdirmə modeli və motivləşdirmənin məzmunu
  3. Müasir motivləşdirmə nəzəriyyləri
  4. Motivləşdirmədə Gözləmə, Ədalətlilik nəzəriyyələri və Porter –Louler modeli

 •      


<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq