Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

FƏSİL 1. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.
Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı.
Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin sistemi.

FƏSİL 2. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN NÖVLƏRİ.
Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
a) Həyat əleyhinə olan cinayətlər.
b) Sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər.
Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər.
İnsan və vətəndaşların Konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər.
a) Vətəndaşların hüquq bərabərliyi prinsipi və siyasi hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
b) Şəxsi həyatın toxunulmazlığı əleyhinə olan cinayətlər.
c) Müəlliflik hüquqları və əmək hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər.

FƏSİL 3. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ.
Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışı.
a) Əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını müəyyən edən qanunvericiliklər.
b) Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi qaydaları.
Zədələnmə, bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri barədə ümumi məlumat.
İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri.
İstehsalat təcrübələri və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin təhlili üsulları.
İnsan əməyinin erqonomik təhlükəsizliyi.
İnsan-maşın-mühit sisteminin quruluşu, xassəsi və növləri.

Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər Word faylı
Səhifələr: 77 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 350
Son yüklənmə tarixi: 13.03.2024
Əlavə edilib: 30.05.2018
Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 350
Son yüklənmə tarixi: 13.03.2024
Əlavə edilib: 30.05.2018