Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ

I FƏSİL. Bazar subyektləri kommersiya fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji əsasları.
1.1 Bazar subyektləri anlayışı və onların əsas funksiyaları.
1.2 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində subyektlərin təsnifatı.

II FƏSİL. Müasir şəraitdə bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin kompleks təhlili.
2.1.Bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin kompleks təhlili metodları.
2.2.Azərbaycan Respublikası bank sisteminin bazar subyektlərinin fəaliy-yə¬tin¬də rolu.

III FƏSİL.Bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi problemləri.
3.1.Kommersiya fəaliyyətinin iqtisadi aktivliyinin artırılması üzrə iqtisadi-təşkilati tədbirlərin keçirilməsi nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
3.2. Bazar subyektlərinə nəzarət və dövlət tənzimlənməsi metodları.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ Word faylı
Səhifələr: 96 səhifə
Ölçüsü: 1.58 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 653
Bu ay yüklənmə sayı: 20
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 212 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 653
Bu ay yüklənmə sayı: 20
Son yüklənmə tarixi: 26.09.2022
Əlavə edilib: 05.06.2018