Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ƏDV VƏ ONUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ SİSTEMİNDƏ ROLU

DOLAYI VERGİLƏRİN SOSİAL-İQTİSADİ MAHİYYƏTİ VƏ BU SİSTEMDƏ ƏDV-NİN YERİ
Dolayi vergilərin sosial-iqtisadi mahiyyəti.
ƏDV-nin mahiyyəti və dolayi vergilər sistemində rolu.
Beynəlxalq təcrübədə ƏDV-nin tətbiqi xüsusiyyətləri.

ƏDV-NİN AZƏRBAYCANDA TƏTBİQİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ ROLU
Azərbaycanda ƏDV-nin tətbiqi və inkişaf xüsusiyyətləri.
ƏDV sosial-iqtisadi inkişafın təminati kontekstində.

ƏDV VƏ ONUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ SİSTEMİNDƏ ROLU Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 130 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 222
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018
ƏDV VƏ ONUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ SİSTEMİNDƏ ROLU PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 161 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 222
Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020
Əlavə edilib: 07.06.2018