Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müasir şəraitdə tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlili və nəticələrin sistemləşdirilməsi xüsusiyyətləri.

BÖLMƏ I. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ TİKİNTİ ŞİRKƏTİNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİNİN PRİNSİPLƏRİ, VƏZİFƏLƏRİ VƏ İNFORMASİYA MƏNBƏLƏRİ
1.1. Tikinti şirkətində maliyyə təhlilinin məzmunu və prinsipləri
1.2. Tikinti şirkətinin maliyyəsi və maliyyə resursları
1.3. Tiknti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri.
1.4. Tikinti şirkətinin fəaliyyətində auditor nəzarətinin mahiyyəti və vergi ödənişləri .
BÖLMƏ II. TİKİNTİ ŞİRKƏTİNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİNİN APARILMASI VƏ NƏTİCƏLƏRİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
2.1. Tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin sistemləşdirilməsi
2.2. Tikinti şirkətinin mühasibat balansının valyutasının təhlili.
2.3. Tikinti şirkətinin maliyyə fəaliyyətinin təhlilinin nəticələrinin sistemləşdirilməsi

Müasir şəraitdə tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlili və nəticələrin sistemləşdirilməsi xüsusiyyətləri. Word faylı
Səhifələr: 59 səhifə
Ölçüsü: 161 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 26.06.2018
Müasir şəraitdə tikinti şirkətinin maliyyə vəziyyətinin təhlili və nəticələrin sistemləşdirilməsi xüsusiyyətləri. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 209 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 26.06.2018