Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının tədqiqi

"Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının tədqiqi" mövzusunda buraxılış işi giriş, iki fəsil, nəticə və ədəbiyyatların siyahısından ibarətdir. Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın məqsədi və vəzifələri açıqlanmışdır. Buraxılış işinin I fəsli "Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin nəzəri metodoloji əsasları". Burada xarici ticarətin tənzimlənməsi metodları, xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsində gömrük işi , müasir gömrük tənzimlənməsinin fiskal və proteksianist funksiyaları, həmçinin paratarif və kvazitarif vasitələri göstərilir.
Buraxılış işinin II fəsli "Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ
hüquqi bazası və onun tədqiqi" . Bu fəsildə idxal və ixracın mal nomenklaturasının təsnifləşdirilməsinin normativ əsasları, Azərbaycanda gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının öyrənilməsi məsələlərinə baxılmışdır.
Buraxılış işinin sonunda Nəticə və işin hazırlanmasında istifadə olunan mənbələrin siyahısı göstərilmişdir.

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının tədqiqi Word faylı
Səhifələr: 50 səhifə
Ölçüsü: 66 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 127
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 18.05.2018
Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazasının tədqiqi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 141 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 127
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 22.10.2021
Əlavə edilib: 18.05.2018