Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ

I FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN NƏZƏRİ CƏHƏTDƏN ƏSASLANDIRILMASI
1.1 Maliyyə vəziyyətinin məzmunu , vəzifələri və informasiya mənbələri.
1.2. Müəssisənin maliyyə sabitliyinin iqtisadi göstəricilər sistemi.
1.3. Maliyyə vəziyyəti və onun sabitlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri

II FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ
2.1. Maliyyə sabitliyinin səviyyəsinə təsir edən amillərin təhlili
2.1.1. Maliyyə sabitliyinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən asılılığının təhlili
2.1.2. Borc kapitalının cəlb edilməsi səmərəliliyinin təhlili
2.1.3. Debitor və kreditor borclarının təhlili

III FƏSİL. MÜƏSSİSƏNİN DAYANIQLI İNKİŞAFINDA MALİYYƏ SABİTLİYİNİN ROLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
3.1. Maliyyə əmsallarından istifadə etməklə müəssisənin maliyyə sabitliyinin inkişafının xüsusiyyətləri
3.2. Xüsusi kapitalın artırılması – müəssisənin maliyyə sabitliyinin yaxşılaşdırılması amili kimi

MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ Word faylı
Səhifələr: 58 səhifə
Ölçüsü: 152 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 102
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 09.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİNİ XARAKTERİZƏ EDƏN GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ VƏ TƏHLİLİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ mövzusunda BURAXILIŞ İŞİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 217 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 102
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 09.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018