Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili

GİRİŞ I FƏSİL. TORPAQ , TİKİLİ VƏ AVADANLIQLAR (ƏSAS VƏSAİTLƏR) ONLARIN ROLU VƏ MAHİYYƏTİ 1.1. Müasir dövrdə müəssisələrin istehsal potensialından istifadənin perspektivləri 1.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) tərkibi və qiymətləndirilməsi II FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARIN (ƏSA VƏSAİTLƏRİN) DAXİL OLMASI VƏ HƏRƏKƏTİNİN MÜHASİBAT UÇOTU 2.1. Torpaq, tikili və avadanlıqarın (Əsas vəsaitlərin) daxil olmasının uçotu 2.2. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) amortizasiyası və köhnəlməsinin uçotu 2.3. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) təsərrüfatdan çıxmasının uçotu 2.4. Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) əsaslı təmiri xərclərinin uçotu III FƏSİL. TORPAQ, TİKİLİ VƏ AVADANLIQLARDAN (ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN) İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ 3.1. Təhlilin məqsədi, mənbələri və vəzifələri 3.2. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən)istifadənin təhlili 3.3. Torpaq, tikili və avadanlıqlardan (Əsas vəsaitlərdən) istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili Word faylı
Səhifələr: 62 səhifə
Ölçüsü: 132 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 690
Bu ay yüklənmə sayı: 34
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 17.07.2018
Torpaq, tikili və avadanlıqların (Əsas vəsaitlərin) uçotu və təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 242 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 690
Bu ay yüklənmə sayı: 34
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 17.07.2018