Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi

1.ONLARIN ROLU. İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK ANLAYIŞI, ONUN MAHİYYƏTİ, PRİNSİPLƏRİ VƏ STRATEGİYASI.
2.İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏSNİFATI, İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ
3.İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI, ONLARIN XARAKTERİSTİKASI.
4.BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ RESPUBLİKAMIZDA İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİNİN VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ.
NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi Word faylı
Səhifələr: 46 səhifə
Ölçüsü: 130 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 126
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Respublikada iqtisadi təhlükəsizlik sistemi və onun təmin edilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 140 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 126
Son yüklənmə tarixi: 31.08.2021
Əlavə edilib: 10.05.2018