Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya təsərrüfatında ABŞ-ın mövqeyi. ABŞ-ın iqtisadiyyatının üstünlükləri. Müasir dövrdə ABŞ-ın makroiqdisadi siyasəti.

ABŞ-ın iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­nın ha­zır­kı sə­viy­yə­si uzun bir ta­ri­хi döv­rün məh­su­lu­dur. Öl­kə­nin zən­gin neft, tə­bii qaz, daş kö­mür, əl­van və qiy­mət­li me­tal­ eh­ti­yat­la­rı möv­cud­dur.Nəqliyyatın xarakter xüsusiyyətlərinə görə ABŞ-ın tayı-bərabəri olan 2-ci dövlət dünya xəritəsində yoxdur. Amerikaya əhəmiyyətli dərəcədə kapital qoyulusu Böyük Britaniyadan, neft sahəsinə Niderlanddan, kimyaya Almaniyadan daxil olmaqdadır. ABŞ dünya bazarını 15 % sənaye məhsulları ilə, 50 % buğda ilə, 30 % soya və tütünlə, 70 % qarğıdalı ilə təmin edir. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında istirakının baslıca aspekti amerikan dollarının qlobal funksiya dasıması ilə sərh olunur.

Dünya təsərrüfatında ABŞ-ın mövqeyi. ABŞ-ın iqtisadiyyatının üstünlükləri. Müasir dövrdə ABŞ-ın makroiqdisadi siyasəti. Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 45 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 128
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
Dünya təsərrüfatında ABŞ-ın mövqeyi. ABŞ-ın iqtisadiyyatının üstünlükləri. Müasir dövrdə ABŞ-ın makroiqdisadi siyasəti. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 146 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 128
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.11.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018