Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Torpaq əmələgəlməsinin biogeokimyası

Torpaq əmələgəlməsinin biogeokimyəvi aspektləri.
Böyük geoloji dövran.
Süxurların aşınması.
Aşınma qabığının tipləri.
Qurunun denudasiyası.
Maddələrin kiçik bioloji dövranı.
Elementlərin miqrasion və akkumlyasiya.
Biokimyəvi differensiasiya axınları.
Geokimyəvi baryerlər.
Ədəbiyyat siyahısı.

Torpaq əmələgəlməsinin biogeokimyası Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 72 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018
Torpaq əmələgəlməsinin biogeokimyası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 172 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 37
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018