Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN RİYAZİ MODELLƏRİN QURULMASINDA İZOMORFİZM VƏ HOMOMORFİZMİN ROLU. RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Model anlayışı anologiya prinsipinə əsaslanır.Kibernetikanın mərkəzi anlayışı olan sistemlərin əsas tədqiqat metodu, daha doğrusu kibernetikanın dərketmə mexanizmi hesab edilən modelləşdirmə metodu nəzəri tədqiqat və praktik fəaliyyət qaydası olmaqla modellərin qurulması və istifadəsini nəzərdə tutur.Latınmənşəli modelus sözündən götürülmüş model sözü nümunə, norma mənasını verir.Elmi dərketmənin çox mühüm instrumentarialərindən biri hesab edilən model tədqiqat obyektinin şərti obrazı hesab edilir. Modellərin təyinatını və idarəetmədə oynadığı rolu daha dəqiq müəyyən etmək üçün modelləşdirmə metodunun mahiyyətini açıqlamaq zəruridir.Sistemin əvvəlcədən öyrənilməsi və onun vacib xarakteristikalarının müəyyən edilməsi əsasında modelin qurulması, onun eksperimental və nəzəri təhlili, nəticələrin sistem haqqında məlumatlarla tutuşdurulması, modellərin dəqiqləşdirilməsi və real sistemə adekvatlığın təmin edilməsi və s. Modelləşdirmə metodunun əsasını təşkil edir. Modelləşdirmə iki sistemin mövcud olmasını nəzərdə tutur: 1.Bizim idarə etdiyimiz və ya idarə etmək istədiyimiz real sistem; 2.Bu sistemin modeli, onun analoqu.

İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN RİYAZİ MODELLƏRİN QURULMASINDA İZOMORFİZM VƏ HOMOMORFİZMİN ROLU. RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 89
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN RİYAZİ MODELLƏRİN QURULMASINDA İZOMORFİZM VƏ HOMOMORFİZMİN ROLU. RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 119 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 89
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018