Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Audit yekun nəticə aktının tərtibi xüsusiyyətləri

1. Auditin yekun sənədlərinin məzmunu və struktur tərkibi
2. Uçot-hesabat sənədlərində çatış¬mamazlıqlar və kənarlaşmaların aşkar edilməsi zamanı auditorun mövqeyi
3. Audit nəticələrinin yekun¬laş¬dırıl¬ma¬sına hazırlıq
4. Normativ sənədlərin və maliyyə he¬sa¬¬batlarının ümumi yoхlanıl¬masının məqsəd və vəzifələri

Audit yekun nəticə aktının tərtibi xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 38 səhifə
Ölçüsü: 128 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Son yüklənmə tarixi: 29.12.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Audit yekun nəticə aktının tərtibi xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 249 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 116
Son yüklənmə tarixi: 29.12.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018